sí renovables nuclear no sobre mi -- CORREU
sobre la pàgina
energia
societat - sociedad
Societat, energia, transició, complexitats, implicacions, alternatives / Sociedad, energia, transición, complejidades, implicaciones, alternativas

ASPECTES SOCIALS / ASPECTOS SOCIALES ----- CONCEPTES / CONCEPTOS     CONFLICT/ ES - OS
24-05-2019
La "tumba" del Pacífico: ¿qué es el "ataúd" nuclear que preocupa a la ONU?
Rebelion.org - Russia Today
  nuccat castnuc NUCLEAR GLOBAL MITJANS/MEDIOS
VEUS / VOCES
CSN
FUTUR
FUTURO
  Mientras Tanto 181. JULIOL / JULIO 2019
"CHERNOBYL" (cat) -- "CHERNOBYL" (cast)
  ECOLOGIA/ECONOMIA
  ENERGIA
POLÍTICA I/Y NUCLEAR
2016 - 2017 - 2019
    ARTICLES - ARTÍCULOS
NUCLEAR
GEOPOLÍTICA
SOCIE/TAT-DAD

Transició: 5 CONCEPTES BÀSICS Transición:5 CONCEPTOS BÁSICOS   EFICIENCIA
02-05-2019.
Cuestionado el enfoque "tecnológico" contra el cambio climático.
Jewel Fraser. IPS
Naciones Unidas Cambio Climático / Nacions Unides Canvi Climàtic COP 21 ESTALVI-AHORRO
TRANSICIÓ/N
la dificil transicio / on energética y social             Només canvi climàtic i renovables? - ¿Sólo cambio climático y renovables?
   MARXISMO Y COLAPSO    
      DEBATE - Ecosocialismo versus marxismo "colapsista"
        (I) Una conversación con Michael Lowy - rebelion.org - Texto inicial
         (II) Debate Michael Lowy, Miguel Fuentes y Antonio Turiel... continuará/à
RENOVABLES
BIOMÍMESIS
LECTURES/AS
CANVI CLIMÀTIC / CAMBIO CLIMÁTICO GENERAL       TERRITORI/S/OS

07/06/2019 - The Oil Crash
Medidas de emergencia en una crisis petrolera
Mesurem i solucionem al seu domicili: 
Camps electromagnètics d'alta i baixa freqüència, antenes, Wifi,  sorolls, vibracions, radiactivitat, gas Radó i materials de construcció per verificar el nivell de radioactivitat. (Rajoles, maons, etc.). Interferèncias a la seva xarxa de 230V degudes a comptadors digitals, reactàncias electròniques, sistemes PLC i altres. ENERGIAS RENOVABLES PERIODICO   FUKUSHIMA
  CHERNOBYL
  RENOVABLES: CATALUNYA AMPLIACIÓ / N VIDEOS