sí renovables nuclear no sobre mi ---- CORREU
sobre la pàgina
energia
societat - sociedad
Societat, energia, transició, complexitats, implicacions, alternatives / Sociedad, energia, transición, complejidades, implicaciones, alternativas
NOVETATS
QÜESTIONS GENÈRIQUES: IL·LUMINACIÓ, REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ, TRANSPORT, MOBILITAT, ENTRETENIMENT, COMUNICACIÓ... AUTOCONTENCIÓ
Estalvi: :
operació que ens permet prescindir de serveis, innecessaris amb reducció en el consum d'energia (exemple: el canvi d'un raspall elèctric per un raspall normal en la higiene dental),

o bé amb un canvi de comportament (exemple: tancar les llums d'una habitació quan no s'està en ella).

NO CAL viure com a un/a eremita. El consum al servei de la persona, no la persona al servei del consum.
Idea tan senzilla de formular com difícil de portar a terme donades les pressions de la propaganda.
MOLT IMPORTANT:
LA PARADOXA DE JEVONS
NO STAND BY
 
CUESTIONES GENÉRICAS: ILUMINACIÓN, REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN, TRANSPORTE, MOBILIDAD, ENTRETENIMIENTO, COMUNICACIÓN... AUTOCONTENCIÓN
Ahorro:
operación que nos permito prescindir de servicios, innecesarios con reducción en el consumo de energía (ejemplo: el cambio de un cepillo eléctrico por un cepillo normal en la higiene dental),

o bien con un cambio de comportamiento (ejemplo: cerrar las luces de una habitación cuando no se está en ella).

NO ES NECESARIO vivir como un/a eremita. El consumo esté al servicio de la persona, no la persona al servicio del consumo.
Idea tan sencilla de formular como difícil de llevar a cabo dadas las presiones de la propaganda.
MUY IMPORTANTE:
LA PARADOJA DE JEVONS
NO STAND BY
SOBRE El AHORRO Y EFICIENCIA EN L´USO DE LA ENERGÍA DOMÉSTICA: POTS DESCARREGAR UN EXEMPLAR DE LA GUÍA D'ESTALVI ENERGÈTIC EN FORMAT PDF (1029 Kb)
EFICIENCIA. CONCEPTO BÁSICO. ATENCIÓN A LA PRESIÓN DE LA PUBLICIDAD EFICIÈNCIA. CONCEPTE BÀSIC. ATENCIÓ A LA PRESSIÓ DE LA PUBLICITAT
Eficiencia es la capacidad de obtener un servicio usando una cantidad de energía inferior a la empleada por obternir-lo en un momento anterior (el ejemplo más habitual es el de dos desplazamientos iguales en un vehículo de motor de potencia equival·lent con un reducción del consumo de combustible en uno de los desplazamientos).

La eficiència es consecuencia de una mejora tecnológica aplicada al mecanismo o mecanismos que nos permiten obtener el servicio. El ahorro en la cantidad de energía empleada puerta emparejado el riesgo de un incremento en el uso del servicio, el que conecta directamente con la Paradoja de Jevons, UNA EXPLICACIÓN GENÉRICA.

Eficiència és la capacitat d'obtenir un servei fent servir una quantitat d'energia inferior a l'emprada per obternir-lo en un moment anterior (l'exemple més habitual és el de dos desplaçaments iguals en un vehicle de motor de potència equival·lent amb un reducció del consum de combustible en un dels desplaçaments).

L'eficència és conseqüència d'una millora tecnològica aplicada al mecanisme o mecanismes que ens permeten obtenir el servei. L'estalvi en la quantitat d'energia emprada porta aparellat el risc d'un increment en l'ús del servei, el que connecta directament amb la Paradoxa de Jevons, UNA EXPLICACIÓ GENÈRICA .
ETIQUETA EFICIÈNCIA
EJEMPLO DE CONFUSIÓN ENTRE AHORRO Y EFICIENCIA
La BIOMIMESI és imitar la natura a l'hora de reconstruir els sistemes productius humans , per tal de fer-los compatibles amb la biosfera.
La BIOMIMESIS es imitar la naturaleza a la hora de reconstruir los sistemas productivos humanos, con el fin de hacerlos compatibles con la biosfera.
Els principis bàsics de la biomimesi són:

1 . Tot està relacionat amb tota la resta .
2 . Totes les coses han d'anar a parar a algun lloc.
3 . La natura és la més sàvia ( nature knows better )
4 . No existeix el menjar de franc.

MÉS INFORMACIÓ


Los principios básicos de la biomimesi son:

1. Todo está relacionado con todo lo demás.
2. Todas las cosas han de ir a parar a alguna parte.
3. La naturaleza es la más sabia (nature knows better)
4. No existe la comida de balde.

MÁS INFORMACIÓN
Biomímesis Jorge Riechmann Biomímesis Janine M Benyus
FUKUSHIMA -- RESÚMENES SEGUIMIENTO MENSUAL HASTA     AGOSTO DEL 2017
La catàstrofe més greu en la història de l'energia nuclear, molt per davant de Txernòbil.
Al Japó hi havien 54 reactors nuclears a 17 centrals, que subministraven gairebé el 30 % del consum d’electricitat del país. Existeixen sectors socials pro-nuclears: la indústria elèctrica, el govern, els mitjans de comunicació, i acadèmics patrocinats. Són anomenats el “Poble nuclear”, pel seu tancament. Intenten que sembli un simple "accident industrial".
Situació avui, algunes mostres: centenars de milers de persones desplaçades. La radiació és tan alta que encara no s'ha pogut accedir als reactors destrossats. Cada dia s'aboquen a l'Oceà Pacífic més de 300.000 litres d'aigua molt contaminada radioactivament, que allibera radiació a la carena d'aliments i, al final, arriba a les persones. Augmenten els casos de leucèmia jovenil i problemes de salut, no se sap com acabarà tot plegar. Més informació..
La catástrofe más grave en la historia de la energia nuclear, muy por delante de Chernóbil.
En Japón había 54 reactores nucleares en 17 centrales, que suministraban casi el 30 % del consumo de electricidad del país. Existen tres sectores sociales pro-nucleares : la industria eléctrica , el gobierno, los medios de comunicación, y académicos patrocinados. Se les llama el "Pueblo nuclear", por su cerrazón. Intentan que parezca un simple "accidente industrial".
Situación hoy, algunas muestras: centenares de miles de personas desplazadas. La radiación es tan alta que aún no se ha podido acceder a los reactores destrozados. Cada día se vierten al Oceano Pacífico más de 300.000 litros de agua muy contaminada radioactivamente, que libera radiación a la cadena de alimentos y, al final, llega a las personas. Aumentan los casos de leucemia juvenil y problemas de salud, no se sabe como acabará todo. Más informació...
FUKUSHIMA
2018
FUKUSHIMA 2015

FUKUSHIMA 2016

FUKUSHIMA 2017
Carta del doctor Mita - ( català) ------- El cómic Oishinbo i la democràcia (castellano)
Elección del gobernador de Tokio (català) ---- 2020 Olimpiades radioactives (castellano)
ARKADIUSZ PODNIESINSKI
FUKUSHIMA FOTOS
La tragèdia contínua VERSIÓ EN CATALÀ
La tragèdia contínua
VERSIÓN EN CASTELLANO
TXERNÒBIL (1986) - CHERNÓBIL (1986)
PÀGINA GENERAL SOBRE TXERNÒBIL ----- PÁGINA GENERAL SOBRE CHERNOBIL
Què sabem realment del que passa avui a Ucraïna, a Bielorússia, a les hectàrees de la zona d'exclusió determinades per la catàstrofe de Txernòbil?  Les poques dades de que es disposen parlen de una realitat devastadora i complexa de contraban de materials contaminats, saqueig i activitats furtives. Tot complicat amb la guerra civil que es viu al país.

A Ucraïna un mínim de 55 000 km ² (equivalent a les superfícies de Catalunya més la Comunitat Valenciana juntes), el 4,8% del seu territori, està contaminat, allà hi viuen prop de 2 milions de persones. A la veïna Bielorússia, que va rebre el 70% de la precipitació radioactiva, més d'un quart del seu territori està afectat. L'ONU estima que el 20% de la població, inclosos 500 000 nens (tristament coneguts com "Els nens de Txernòbil"), el 20% de la terra cultivable i el 23% dels boscos bielorussos estan contaminats. Les Nacions Unides també han xifrat el dany infligit a l'economia del país ("Les Nacions Unides i Txernòbil").
TXERNòBIL 2016 30 ANYS SOTA LA RADIACIó - 30 AÑOS BAJO LA RADIACIóN TXERNÒBIL
2018
CHERNÓBIL 2015

CHERNÓBIL 2016

CHERNÓBIL 2017
ARKADIUSZ PODNIESINSKI - CHERNOBYL FOTOS
RESUMEN DEL DOCUMENTO
“LA RESPONSABILIDAD OCCIDENTAL SOBRE LAS CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LA CATÁSTROFE DE CHERNOBYL EN BIELORRUSIA, UCRANIA Y RUSIA”

por Bella Belbéoch (1998)
¿Qué sabemos realmente de lo que pasa hoy en Ucrania, en Bielorrusia, en las hectáreas de la zona de exclusión marcadas por la catástrofe de Chernóbil. Los pocos datos de que se disponen hablan de una realidad devastadora y compleja, de contrabando de materiales contaminados, saqueo y actividades furtivas. Todo ello complicado con la guerra civil que se vive en el país.

En Ucrania un mínimo de 55 000 km ² (equivalente a las superficies de Catalunya más la Comunidad Valenciana juntas), un 4,8% de su territorio, está contaminado, aunque allí viven cerca de 2 millones de personas. En la vecina Bielorrusia, que recibió el 70% de la precipitación radiactiva más de un cuarto de su territorio está afectado. La ONU estima que el 20% de la población, incluidos 500 000 niños (tristemente conocidos como "Los niños de Chernóbil"), el 20% de la tierra cultivable y el 23% de los bosques bielorussos están contaminados. Las Naciones Unidas también han cifrado el daño infligido a la economía del país ("Las Naciones Unidas y Chernóbil").
ENERGIA A ESPANYA (I EN CAT)- ENERGÍA EN ESPAÑA
(aproximació amb un gràfic i un mapa)
intercanvi energia España
Mapa d'intercanvis elèctrics d'España (2013)
Elaboració pròpia a partir de l'Informe REE, El sistema elèctric 2013, pàgina 125
Detall de les dades - Datos en detalle
ENERGIA A EUROPA (2013)
intercanvi energia Europa
Elaboració pròpia a partir de l'Informe REE, El sistema elèctric 2013, pàgina 139
Detall de les dades - Datos en detalle
LECTURES. Impossible canviar les coses únicament escrivint llibres, però sense llegir llibres és impossible canviar res.
Una selecció de lectures amb implicacions energètiques directes i indirectes, perquè l'energia no es limita tan sols a la tècnica i l'economia, la societat, la política i la cultura són les que compten, i especialment el poder, per això moltes més lectures.
LECTURAS. Imposible cambiar las cosas únicamente escribiendo libros, pero sin leer libros es imposible cambiar nada.
Una selección de lecturas con implicaciones energéticas directas e indirectas, porque la energía no se limita tan solo a la técnica y la economía, la sociedad, la política y la cultura son las que cuentan, y especialmente el poder, por eso muchas más lecturas.
social/s/es sobre nuclear/s/es
energèti/cas/ques INFORMACIÓ/N
sobre ecologia econòmi/ques/cas
científi/ques/cas políti/cas/ques
crítica de la (sin)razón nuclear
Crítica de la (sin)razón nuclear
la trampa de la diversidad
La trampa de la diversidad
Enllaços a un seguit de videos d'interès per tenir una primera aproximació a cada àmbit de la transició energètic..

Seguint el mateix esquema general de l'apartat de lectures, els videos es classifiquen pel seu contingut en de tipus social, sobre energia, sobre economia, sobre política, sobre ciència, sobre nuclears i sobre ecologia. Tots estan disponibles a internet.
 
Enlaces a un conjunto de videos de interés para tener una primera aproximación a cada ámbito de la transición energétic.

Siguiendo el mismo esquema general del apartado de lecturas, los videos se clasifican por su contenido en de tipo social, sobre energia, sobre economia, sobre política, sobre ciència, sobre nuclears i sobre ecologia. Todos estan disponibles en internet.
 
UN EJEMPLO / UN EXEMPLE
Eduard Rodríguez Farré: "Radiació nuclear invisible i inodora, però devastadora" - entrevista al programa "Singulars" de TV3
 
La informació no és un territori neutre, està sempre en mans dels propietaris dels mitjans informatius. Recull de mitjans independents. Alguns enllaços provenen de "La prensa ha muerto: ¡viva la prensa!", del periodista d'investigació Pascual Serrano.
La información no es un territorio neutro, está siempre en manos de los propietarios de los medios informativos. Recopìlación de medios independientes. Algunos enlaces provinene de "La prensa ha muerto: ¡viva la prensa!", del periodista de investigación Pascual Serrano.
APORREA TeleSUR.net
DEMOCRACY NOW! una altra visió del que passa als EE.UU. DEMOCRACY NOW! en castellano otra visión de lo que pasa en el mundo.
THE INTERCEPT ZMAGAZINE, revista mensual de resistència en anglès
INTER PRESS SERVICE Agencia de notícies mundials independent Servicio en Castellano de INTER PRESS SERVICE Agencia de información mundial
LE MONDE DIPLOMATIQUE en francés LE MONDE DIPLOMATIQUE en castellano
INFO-LIBRE información independiente LA MAREA revista mensual cooperativa
LA TERCERA INFORMACIÓN diario independiente THE NATION, revista de investigación periodística en inglés
LA JORNADA, diario independiente mexicano REVISTA "BRECHA" Uruguay
ZNET, comunitat d'informació pel canvi social Z COMMUNICATIONS, grup informatiu
CATALUNYA PLURAL - CATALUÑA PLURAL MIENTRAS TANTO, boletín mensual
rojo-verde-violeta
LA TERCERA INFORMACIÓN EL SALTO DIARIO.COM
LA TUERKA - CMI LA MAREA
CAFE AMB LLET  EL TRIANGLE  
Albert Soler SOM ATENTS 
CTXT.ES PASCUAL SERRANO  
5 CONCEPTES CLAU
RENOVABLES 5 CONCEPTOS CLAVE
NUCLEAR nuccat   castnuc
ESTALVI
EFICIENCIA Més ARTICLES /
Más ARTÍCULOS
SOBRE NUCLEAR
TRANSICIÓ ENERGÈTICA
BIOMÍMESIS POLÍTICA NUCLEARS
POLÍTICA NUCLEARES
2016 - 2017
FUKUSHIMA
TXERNOBIL - CHERNOBYL FUTUR
CSN
FUTURO
CATALUNYA
ESPAÑA - ESPANYA HIROSHIMA
NAGASAKI
EUROPA
MÓN -  MUNDO  
LECTURES  
VÍDEOS ENLLAÇOS - ENLACES
Societat/dad - Economia
ENLLAÇOS - ENLACES ENLLAÇOS - ENLACES
Energia - Ecologia
INFORMACIÓ / N