sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
DARRERA CRÒNICA - ÚLTIMA CRÓNICA
 ANY / AÑO : 2012 - 2013 - 2014
ANY 2011 / AÑO 2011

FUKUSHIMA 1.0 : INFORME PER UNA APROXIMACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL QUE HA PASSAT

FUKUSHIMA 1.0 : INFORME PARA UNA APROXIMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LO QUE HA PASADO

FUKUSHIMA 2.0 : MANIOBRES (DES)INFORMATIVES SOBRE RADIOACTIVITAT I IMPACTES

FUKUSHIMA 2.0 : MANIOBRAS (DES)INFORMATIVAS SOBRE RADIACTIVIDAD E IMPACTOS

Maig 2011: Aturada nuclear total i primeres maniobres per intentar recuperar la iniciativa per part del "lobby"

Mayo 2011: Parada nuclear total y primeras maniobras para intentar recuperar la iniciativa por parte del "lobby"

- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO -

FUKUSHIMA 1.0 : INFORME PER UNA APROXIMACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL QUE HA PASSAT:

FETS CONSEQÜÈNCIES INFORMACIÓ RESPOSTES
L'11 de març de 2011, un terratrèmol de magnitud 8,9 - 9,0 va sacsejar la costa de Japó , enfront de la illa de Honshu. El terratrèmol va produir un gran tsunami.

Desenvolupament temporal en la Wikipèdia. Traducció al català.


Versió original en anglès.

En la tarda del 12 de març es produeix la primera explosió en l'edifici del reactor número 1, que queda destruido.

Les centrals nuclears d'Onagawa i Tokai també presenten problemes de refrigeració i es declara l'estat d'alarma. Els problemes es poden solucionar en unes hores.

Els reactors es refrigeren amb aigua de mar donada la situació de fallida total dels sistemes, això provocarà problemes posteriors de corrosió.
El terratrèmol va provocar el tancament inicial de tres dels sis reactors de la central nuclear Fukushima I (Dai-Ichi) i de les quatre unitats de Fukushima II (Dai-Ni).

Característiques del reactors de Fukushima I (català)

Característiques del reactors de Fukushima II (castellano)

Des del primer moment els sistemes de refrigeració dels reactors queden bloquejats. Les característiques de construcció que els proporcionaven resistència davant un terratrèmol no estaven previstes per un tsunami.

Les proteccions Mark - I dels reactors es consideren inadequades.

La radioactivitat alliberada augmenta.
Inicialment la informació es va centrar en el terratrèmol i el tsunami. Les centrals nuclears apareixen com un element marginal.

En poc temps comencen les notícies de fuites de radiació a les unitats 1 i 3.

La informació inclou incendis en el reactor i alliberament de vapor radioactiu per alleugerir la pressió causada per la manca de refrigeració.

Primeres evaquacions de persones a les rodalies de la central.

Es planteja obertament la situació de fussió d'un parell de nuclis.

El govern del Japó redueix el risc de la situació malgrat la primera explosió. La informació erràtica continuarà al llarg de tota la catàstrofe. Per contra, qualifica la situació com de veritable alarma.
Les primeres declaracions dels "experts" elogien la resistència de les centrals nuclears davant el terratrèmol i el tsunami, i descarten que es pugui donar un problema.

Els científcs crítics amb l'energia nuclear inicien una avaluaació de les possibilitats d'un empitjorament de la situació.

L'associació ecologista japonesa GREEN ACTION comença un seguiment dels fets.

Des del govern japonés s'inicia una política de treure importància a la catàstrofe.

L'empresa TEPCO, responsable dels reactors manté la seva linia informativa donant una imatge de normalitat.
El 14 de març es produeix la segona explosió, aquesta vegada en el reactor número 3 de Fukushima. El 15 de març es produeix la tercera, aquesta en l'edifici del reactor número 2.

La concentració d'esforços en els reactors 1, 2, 3 i l'agreujament en la situació fa que comencin a fallar els sistemes de protecció de les piscines de combustible gastat de tots els reactors. La piscina del tercer reactor conté MOX. La situació de les piscines dels reactors 5 i 6 s'estabilitzaran posteriorment.

Comencen a donar-se un seguit d'informacions contradictòries sobre:

- Els nivells de radiació existents.

- La dispersió de la radiació.

- L'amplitud de les zones d'evaquació.

- El grau de contaminació dels aliments.

- La quantitat de persones irradiades i el grau de contaminació.
Es descobreix que el govern japonés no va prendre en consideració els informes d'especialistes en sismologia que alertaven de la vulnerabilitat de les plantes davant els terratrèmols anteriors.

Comença una política informativa sobre la situació de la contaminació en clau positiva. Les informacions concretes que mostren una situació cada cop més alarmant, es subordinen a les informacions globals amb el factor comú de la normalitat.

El govern japonés reconeix que ha estat reduïnt el nivell de perill en la informació que ha facilitat.
Rectificació de les posicions del govern alemany en el allargament de funcionament de les nuclears.

Seguiment de la situació des de la Unió of Concerned Scientist.

Seguiment temporal en la pàgina web del NIRS (en anglès).

Reaccions polítiques que demanen un abandonament total de l'energia nuclear.

17 de març. Conecten un cable de subministrament elèctric al reactor número 2 per tal de reactivar la refrigeració.

17 març. El G7 es reuneix i decideix ajudar al Japó de manera extraordinària.

17 març. Comença la guerra en Libia.

22 de març. Els sis reactors són connectats amb cables. La confusió informativa és total.
La guerra de Libia desplaça la catàstrofe de Fukushima dels primers titulars informatius.

Contra el que es diu -o es deixa entendre- a la majoria de mitjans de comunicació, el subministrament elèctric exterior nomès és operatiu als reactors 5 i 6, segons l'Agencia de Seguretat Japonesa.
Es tracta de fer que la catàstrofe sigui acceptada com una situació controlada. L'estira i arronsa en torn a la qualificació de la catàstrofe dins l'escala INES no és una qüestió terminológica sense importància (nivell 6  o nivell 5) i n'és una prova de la manipulació.

Comencen les enquestes manipulades per tal de reduïr l'impacte informatiiu de la catàstrofe de Fukushima.


Organismes pro-nuclears intenten mostrar una reacció de normalitat i de resposta constructiva i donar una visió asèptica i tecnocràtica de la catàstrofe.

Primers apunts d'estratègies de comunicació (agències de relacions públiques) de la indústria nuclear per recuperar la iniciativa informativa en el tractament del desastre.
       
- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO -

FUKUSHIMA 1.0 : INFORME PARA UNA APROXIMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LO QUE HA PASADO:

HECHOS CONSECUENCIAS INFORMACIÓN RESPUESTAS
La 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 8,9 - 9,0 sacudió la costa de Japón , frente de la isla de Honshu. El terremoto produjo un gran tsunami.

Desarrollo temporal en la Wikipèdia. Traducción al catalán.


Versión original en inglés.

En la tarde del 12 de marzo se produce la primera explosión en el edificio del reactor número 1, que queda destruido.

Las centrales nucleares de Onagawa y Tokai también presentan problemas de refrigeración y se declara el estado de alarma. Los problemas se pueden solucionar en unas horas.

Los reactores se refrigeran con agua de mar dada la situación de quiebra total de los sistemas, posteriormente esto provocará problemas de corrosión.
El terremoto, y el tsunami posterior, provocaron el cierre inicial de tres de los seis reactores de la central nuclear Fukushima Y (Dai-Ichi) y de las cuatro unidades de Fukushima II (Dai-Ni).

Características de los reactores de Fukushima I

Características de los reactores de Fukushima II

Desde el primer momento los sistemas de refrigeración de los reactores quedan bloqueados. Las características de construcción que les proporcionaban resistencia ante un terremoto no estaban previstas por un tsunami.

Las protecciones Mark - Y de los reactores se consideran inadecuadas.

La radiactividad liberada aumenta.
Inicialmente la información se centró en el terremoto y el tsunami. Las centrales nucleares fueron un elemento marginal.

Pero al poco tiempo empiezan las noticias de fugas de radiación en las unidades 1 y 3

. La información incluye incendios en el reactor y liberación de vapor radiactivo por las emisiones para aligerar la presión causada por la carencia de refrigeración.

Primeras evacuaciones de personas en las cercanías de la central.

Se plantea abiertamente la situación de fusión de un par de núcleos.

El gobierno del Japón reduce el riesgo de la situación pese a la primera explosión. La información errática continuará a lo largo de toda la catástrofe. Así, contradictoriamente, califica la situación como de verdadera alarma.
Las primeras declaraciones de los "expertos" dejaron clara la resistencia de las centrales nucleares ante el terremoto y el tsunami y descartaron que se pudiese dar un problema.

Los científcos críticos con la energía nuclear comienzan a evaluar las posibilidades de un empeoramiento de la situación.

La asociación ecologista japonesa GREEN ACTION empieza un seguimiento de los hechos.

Desde el gobierno japonés se inicia una política informativa para restar importancia a la catástrofe.

La empresa TEPCO, responsable de los reactores mantiene su linia informativa dando una imagen de normalidad.
El 14 de marzo se produce la segunda explosión, esta vez en el reactor número 3 de Fukushima. El 15 de marzo se produce la tercera, esta en el edificio del reactor número 2

La concentración de esfuerzos en los reactores 1, 2, 3 y la agravación en la situación hace que empiecen a fallar los sistemas de protección de las piscinas de combustible gastado de todos los reactores. La piscina del tercer reactor contiene MOX. La situación de las piscinas de los reactores 5 y 6 se estabilizarán posteriormente.

Empiezan a darse una série de informaciones contradictorias sobre:

- Los niveles de radiación existentes.

- La dispersión de la radiación .

- La amplitud de las zonas de evacuación.

- El grado de contaminación de los alimentos.

- La cantidad de personas irradiadas y el nivel de radiación.
Se publica que el gobierno japonés no tomó en consideración los informes de especialistas en sismología que alertaban de la vulnerabilidad de las plantas ante los anteriores terremotos.

Empieza una política informativa sobre la situación de la contaminación en clave positiva. Las informaciones que muestran una situación cada vez más alarmante, ceden espacio a las informaciones globales que destacan la normalidad .

El gobierno japonés reconoce que ha reducido el nivel de peligro en la información que ha facilitado.
Rectificaciones de las posiciones del gobierno alemán en su política de prórroga del funcionamiento de las nucleares.

Seguimiento de la situación desde la Unión of Concerned Scientist.

Seguimiento temporal en la página web del NIRS (en inglés).

Reacciones políticas que piden un abandono total de la energía nuclear.

17 de marzo. Conectan un cable de suministro eléctrico al reactor número 2 por reactivar la refrigeración.

17 marzo. El G7 se reúne y decide ayudar al Japón de manera extraordinaria.

17 marzo. Empieza la guerra en Libia.

22 de marzo. Los seis reactores son conectados con cables. La confusión informativa es total.

La guerra de Libia desplaza la catástrofe de Fukushima de los titulares informativos.

Contra lo que se dice -o se deja entrever- en la mayoría de medios de comunicación , el suministro eléctrico exterior solo es operativo en los reactores 5 y 6, según la Agencia de Seguridad Japonesa.

Se trata de que la catástrofe sea aceptada como una situación controlada. El toma y daca en torno a la calificación de la catástrofe dentro la escala INES no es una cuestión terminológica sin importancia (nivel 6  o nivel 5) y es una prueba de las maniobras.

Empiezan las encuestas manipuladas para reducir el impacto informativo de la catástrofe de Fukushima.


Organismos pro-nucleares intentan mostrar una situación de normalidad y de respuesta constructiva, y de dar una visión aséptica y tecnocràtica de la catástrofe.

Primeros apuntes de estrategias de comunicación (agencias de relaciones públicas) de la industria nuclear para recuperar la iniciativa informativa en el tratamiento del desastre.
       
- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO -
FUKUSHIMA 2.0 : MANIOBRES (DES)INFORMATIVES SOBRE RADIOACTIVITAT I IMPACTES

Els 10 primers dies de la catàstrofe de Fukushima es poden considerar claus per analitzar el tractament informatiu d'una catàstrofe nuclear global. Les primeres consignes: "normalitat total, tot controlat i magnífica capacitat de superació nuclear d'uns episodis tan extrems com un terratrèmol i un tsunami", són aviat superades per l'estupefacció i el desconcert, quan es va prenent consciència de que ens trobem davant una situació incontrolable.

El desconcert i l'estupefacción són reaccions comprensibles, fins i tot en un entorn tan inhumà com el de l'OIEA i les institucions que envolten l'energia nuclear, però el que no és comprensible és la manca de sensibilitat davant les víctimes potencials. És aquesta manca de sensibilitat la que porta a amagar o silenciar els aspectes més punyents de la catàstrofe, a negar una informació sistemàtica i rigorosa que permeti a la població tenir una consciència real del que està passant. A substituir la informació necessària per un allau de notícies contradictòries, un núvol de desinformació que és reconegut pel seus propis responsables, sense que aquest reconeixement tingui cap conseqüència, el que tan sols s'explica en una societat on els mitjans de comunicació han renunciat al seu paper analític, o crítric, i es limiten a aixecar acta.

A partir dels primers 10 dies, Fukushima s'instal·la en un limbe informatiu, superada per altres notícies de caire local i per una guerra improvisadament declarada. Com en tantes altres situacions, el desastre i l'horror esdevenen espectacle rutina quotidiana, objecte d'indiferència selectiva, d'"agnosia", aquell terme encunyat per Günter Anders per parlar de l'estat moral dels responsables del crim que va donar origen, també en Japó, a l'era atòmica, un terme molt adequat tant per als responsables d'Hiroshima, com per als de Fukushima.

A partir del desè dia es recupera la "gestió" informativa de la catàstrofe, i les pautes (que s'intentaràn analitzar més detalladament en una altra publicació), no es trenquen ni tan sols quan, el 29 de Març, es confirma la presència en el medi ambient del temut plutoni: la notícia tan sols arriba a la portada d'un número mínim d'informatius, en la resta es limita al lloc destinat a la informació de Fukushima, i ni tan sols s'acompanya amb informació sobre el detall de la situació i les implicacions.

Quan es va produïr la catàstrofe de Txernòbil, descoberta --no ho oblidem-- pels suecs, la censura informativa existent en l'antiga Unió Soviètica va ser objecte de crítica unànim, ja que multiplicava l'impacte de la catàstrofe sobre la població. En el cas de Fukushima la censura és substituida per la desinformació, per les veritats a mitges. Independentment de la distàcia que hi ha entre censura i desinformació, l'objectiu de les dues polítiques és el mateix: el control de la societat.

FETS INFORMACIÓ PREMSA INFORMACIÓ NUCLEAR ASPECTES A DESTACAR
11 i 12 de març de 2011. Primeres notícies.

Qualificació de l'accident a nivell 4 en l'escala INES.

S'informa de normalitat total, els principals mitjans reprodueixen la llista amb l'estat de les centrals nuclears en que les unitats 1, 2, 3, i 4 de Fukushima es presenten en situació d' aturada estable..

El dia 12 es menciona una primera explosió en la central i l'aparició de les primeres radiacions (100 vegades superiors al "normal").

El Foro Nuclear manté la mateixa linia informativa: Fukushima normalitat i reactors aturats.

La OIEA assenyala la situació d'alerta i la manca d'informació. Es planteja clarament el problema de la refrigeració.

El dia 12, el Foro Nuclear anuncia la manca de refrigeració, però remet a una recuperació en base a "unitats portàtils" de les que no existeix la més mínima notícia.

La OIEA menciona per primera vegada les fuites de Cesi-137 i Iode-131,sense indicar nivells; matissant que la situació ha millorat posteriorment segons el govern i TEPCO .

Des d'un primer moment destaca el constrast entre les declaracions d'alerta màxima i les primeres evacuacions, i la manca d'informació i els esforços per trametre que hi ha una situació d'estabilitat.

NO s'explica EN CAP MOMENT que l'aturada dels reactors no significa que estiguin en una situació estable, es juga continuament amb l'ambigüitat per transmetre la imatge de situació controlada.

NO s'explica que una fallida en el sistema elèctric és molt més greu en els reactors BWR perquè impossibilita aturar la reacción.

NO es dona informació clara en termes numérics sobre els nivells de radiació en Sieverts.
13 i 14 de març de 2011.

Explosions i primeres proves de la fusió del nucli en els reactors 1 i 3.

Emissió de gasos radioactius per alliberar la pressió.

Ampliació del radi d'evacuació a 20 Kms.

Es menciona el Cesi-137 en alguns diaris, en altres es parla en general del iode que s'està distribuint.

El dia 14 la premsa informa de la possibilitat de fusió del nucli, i dels nivells de radiació en mil·lisieverts segons el govern del Japó.

També s'informa de l'explosió en el reactor número 3, de mesures comparatives de radiació, sense dades concretes, i de les grans possibilitats de que s'hagués produït la fusió del nucli.


Es produeix la tercera explosió, aquesta vegada en el reactor número 2.

Foro Nuclear (FN): La nota del dia 13 menciona l'emissió de gasos radioactius, sense especificar quins. I continua amb la fal·làcia de que l'aturada de reactors fa que la situació vagi a millor.

En entrevista la directora del FN admed la possibilitat de fusió del nucli, cosa que no menciona la Nota del propi FN.

En la nota del dia 14 el FN realitza una veritable ofensiva informativa, amb un comunicat en forma de qüestionari de preguntes, en el que es manté que la integritat de les centrals està intacta. No s'admet la possible fusió del nucli, s'intenta reduïr el seu estat a "deformacions", i es treu importància al que passaria si la fusió es donés.

OIEA: en l'actualització de les 20:45 UTC del dia 13, informa que els nivells de radioactivitat tornen als valors de fons, sense especificar dades, en base a la informació que dona del govern del Japó.

En la nota del dia 14 no es dona cap informació rellevant o dades concretes. Es confirma l'explosió en el reactor número 2. No es menciona el risc de fusió del nucli. S'informa de la distribució d'iode, malgrat que no es donen dades de fuites.

NO s'informa del contingut dels gasos radioactius que s'estan alliberant per treure pressió dels reactors.

Es manté, fins al moment en que els fets desmenteixen qualsevol verosimilitud, la hipòtesi d'una situació controlada i sense perill per a la població.

NO es dona una avaluació de les possibilitats d'evolució de l'accident un cop constatades les explosions.

NO s'expliquen clarament les substàncies radioactives més comunes, les seves vies de penetració en l'organisme i de difusió en els ecosistemes.

NO s'informa amb rigor de les implicacions de la fusió del nucli.

15 i 16 de març de 2011.

Acceptació d'una situació de greu contaminació i de perill per a la població. Ampliació del radi de perill a 30 quilòmetres, però sense evacuacions.

Per primer cop el govern japonés accepta l'existència de fuites de radiació considerables (sense donar dades concretes) . També admet danys greus en el reactor 2, encara que els desmenteix posteriorment. Per par de la premsa s'accepta l'existència de desinformació com quelcom habitual.

Es continua parlant de la radiació i els seus efectes, però sense xifres concretes o detallades.

Per primer cop la UE reconeix la gravetat de la situació.

Foro Nuclear (FN); desprès de l'esforç propagandístic del dia 14, la nota del dia 15 menciona tan sols de passada l'explosió de la unitat 2. Per primer cop es donen dades de radiació amb anotacions tranquilitzadores. L'incendi en les piscines de combustible es menciona com a "foc a l'edifici". En la nota del dia 16, el FN silencia l'estat de la unitat 2. Es limita a repassar totes les altres unitats i a consignar una dada de radiació.

OIEA: L'informe del dia 15 admet danys estructurals en la unitat 2. Dona dades puntuals de radiació. Es reconeixen 23 persones sotmeses a mesura de descontaminació. Informa de l'incendi en les piscines de combustible de la unitat 4 que aboca radiació a l'atmòsfera.

L'informe del dia 16 trasllada l'interés a l'estat de les piscines de combustible dels reactors 3, 4, 5 i 6. No es donen dades concretes de radioactivitat.

Malgrat el reconeixement de responsabilitats en amagar la informació NO hi ha conseqüències per als responsables.

NO es dona informació detallada a nivell topogràfic (MAPA) sobre els "punts calents" a on s'han obtingut els mesuraments, per protegir a la població del seu contacte.

NO es dona informació sobre la dispersió meteorològica de la radiació a escala regional. Tan sols es mostren mapes d'abast nacional o de l'àrea del Pacífic.

NO s'informa dels vectors de propagació de la radiació.

Un element desinformatiu continu consisteix en la reiteració de l'actuació de refredament amb aigua com a part del procés de normalització, com si es tractés d'un incendi convencional, SENSE explicar quina és la utilitat real d'aquesta feina.
17 - 18 de març de 2011.

Finalment, el govern del Japó accepta la caracterització de la catàstrofe com de nivell 5 en l'escala INES, es a dir, no es considera com "important" (que és la definició que correspon al nivell 6)
Per primer cop, un responsable d'alt nivell del govern del Japó reconeix que no s'està donant informació concreta i vàlida, y confirma que el nucli de tres dels reactors està danyat.

Comença a donar-se una gran importància a la connexió d'un cable a la unitat 2 per tal d'activar la refrigeració.

Es donen reaccions crítiques de diversos governs per la desinformació (reconeguda) practicada pel govern del Japó.
Foro Nuclear (FN) : El dia 17 comença un estil informatiu que es podria caracteritzar de "síntesi informativa en clau tranquilitzadora", com si fos un escuet part de guerra, es consignen breus apunts de l'estat dels reactors, un màxim de tres dades de radiació sense indicació concreta de la ubicació, i una informació de ferits i persones contaminades. S'intercalen adjectius sempre en clau de reducció de l'abast del que indiquen els noms.

El dia 18, el comunicat del FN, es limita a un repàs de l'estat dels reactors, treient importància als danys. En la línia de treure importància, dedica la part inicial del comunicat a puntualitzar la classificació 5, detallant-la per reactors,

OIEA: Finalment la OIEA assumeix el control informatiu de la situació. L'informe del 17 de març marca la pauta que seguiran els de tots els organismes del "lobby" nuclear, l'estructura en forma de "parte de guerra" amb apartats determinats: situació actual (una breu descripció de l'estat decada reactor), unes dades de mesures radioactives genèriques i sense ubicació definida, una relació de persones amb contaminació radiològica, i un llistat de ferits. Malgrat la seva brevetat n'ofereixen més dades que els informes del FN.

L'informe del dia 18, consolida el model ja establert, amb l'excepció d'un apunt (Aclariments) a on es puntualitzen les responsabilitats del govern del Japó, diferenciant-les de les de la OIEA.

Malgrat la acceptació de la política desinformativa del govern del Japó, NO es formulen demandes concretes de responsabilitats. La confesió de manipulacions informatives funciona com una exempció de responsabilitats pel fet de realitzar-se.

Per contra, comença un tractament "normalitzat" de l'accident que NO té en compte les implicacions globals. La pauta informativa indica que qualsevol notícia que impliqui una característica negativa ha d'anar compensada amb una altra notícia (encara que sigui irrellevant) de caràcter positiu.

La connexió de les centrals mitjançant un cable es presenta com un gran avenç en el treball de contenció de la radiació, de fet NO s'expliquen quins mecanismes encara funcionen en cadascuna de les unitats i la utilitat real del cable connectat.
19 - 20 de març de 2011.

La guerra de Líbia desplaça definitivament la catàstrofe de Fukushima de les portades informatives.
El protagonisme passa a les feines de refredament amb aigua. Es reitera la classificació de nivell 5. S'insisteix en la importància de la connexió d'un cable elèctric per restaurar la refrigeració de les unitats danyades. Es comença a abordar el tema del futur de les instal·lacions i el seu possible segellat amb formigó.

Comença una línia informativa que destaca "l'estabilitat" de la situació i la seva "evolució positiva".

Comencen les primeres maniobres per "desdramatitzar" la situació nuclear, via enquesta manipulada. O donant veu pròpia al "lobby" nuclear, via anàlisi de la situació.
Foro Nuclear (FN) : El dia 19, nota estricta que reprodueix resumidament la informació de la OIEA, evitant les referències a la contaminació dels aliments que la pròpia OIEA menciona.

El dia 20, el FN continua amb el format de "parte resumit de la nota de la OIEA" abstenint-se de mostrar opinons o valoracions.

OIEA: A partir del dia 19, la OIEA incrementarà el contingut dels seus comunicats, incorporant una gràfica colorejada sobre l'estat i la situació dels reactors.

El comunicat del dia 20 amplia la informació, i incorpora dades sobre la contaminació radioactiva d'aliments.
Fins al 25 de març NO es tindran imatges (bastant confuses) que mostren l'estat de destrucció dels reactors. Aquestes imatges invaliden qualsevol referència a la recuperació elèctrica de la refrigeració. Les imatges detallades del 2 d'abril la descarten totalment.

Les imatges aèries es fan públiques quan el tractament informatiu de la catàstrofe ja NO és d'actualitat. La data no és casual ja que els aparells de l'exèrcit japonés portaven sobrevolant la central per abocar aigua des del 16 de març, i no van oferir cap imatge detallada del que veien.
       
- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO -
FUKUSHIMA 2.0 : MANIOBRAS (DES)INFORMATIVAS SOBRE RADIACTIVIDAD E IMPACTOS

Los 10 primeros días de la catástrofe de Fukushima se pueden considerar claves para analizar el tratamiento informativo de una catástrofe nuclear global. Las primeras consignas: "normalidad total, todo controlado y magnífica capacidad de superación nuclear de unos episodios tan extremos como un terremoto y un tsunami", fueron pronto superadas por la estupefacción y el desconcierto, a medida que se toma conciencia de que nos hallamos ante una situación incontrolable.

El desconcierto y la estupefacción son reacciones comprensibles, incluso en un entorno tan inhumano como el del OIEA y las instituciones relacionadas con la energía nuclear, pero lo que no es comprensible es la falta de sensibilidad ante las víctimas potenciales. Es esta falta de sensibilidad la que lleva a ocultar o silenciar los aspectos más lacerantes de la catástrofe, a negar una información sistemática y rigurosa que permita a la población tener conciencia real de lo que está pasando. A sustituir la necesaria información por un alud de noticias contradictorias, una nube de desinformación que es reconocida por sus propios responsables, sin que dicho reconocimiento tenga consecuencias, cosa que sólo se explica en una sociedad en la que los medios de comunicación han renunciado a su papel analítico, o crítric, y se limitan a levantar acta.

A partir de los primeros 10 días, Fukushima se instala en un limbo informativo, superada por otras noticias de cariz local y por una guerra improvisadamente declarada. Como en tantas otras situaciones, el desastre y el horror se convierten en rutina, en espectáculo cotidiano, objeto de indiferencia selectiva, de " agnosia", aquel término acuñado por Günter Anders para hablar del estado moral de los responsables del crimen que dio origen, también en Japón, a la era atómica, un término adecuado tanto para los responsables de Hiroshima, como para los de Fukushima.

A partir del décimo día se recupera la "gestión" informativa de la catástrofe, y las pautas (que se intentaràn analizar más detalladamente en otra publicación), no se rompen ni siquiera cuando, el 29 de Marzo, se confirma la presencia en el medio ambiente del temido plutonio: la noticia tan sólo llega a la portada de un número mínimo de informativos, en el resto se consigna en el lugar destinado a la información sobre Fukushima, y ni siquiera se acompaña coninformación detallada de la situación y sus implicaciones.

Cuando se produjo la catástrofe de Chernóbil, descubierta --no lo olvidemos-- por los suecos, la censura existente en la antigua Unión Soviética fue objeto de crítica unánime, puesto que multiplicaba el impacto de la catástrofe sobre la población. En el caso de Fukushima la censura es substituida por la desinformación, por las verdades a medias. Independientemente de la distancia que hay entre censura y desinformación, el objetivo de las dos es el mismo: el control de la sociedad.

HECHOS INFORMACIÓN PRENSA INFORMACIÓN NUCLEAR ASPECTOS A DESTACAR
11 y 12 de marzo de 2011. Primeras noticias.

Calificación del accidente a nivel 4 en la escalera INES.

Se informa de normalidad total, los principales medios reproducen la lista con el estado de las centrales nucleares en que las unidades 1, 2, 3, y 4 de Fukushima se presentan en situación de parada estable.

El día 12 se menciona una primera explosión en la central y la aparición de las primeras radiaciones (100 veces superiores a lo "normal").

El Foro Nuclear mantiene la misma linia informativa: Fukushima normalidad y reactores parados.

La OIEA señala la situación de alerta y la carencia de información. Se plantea claramente el problema de refrigeración del núcleo existente.

El día 12, el Foro Nuclear anuncia la carencia de refrigeración, pero remite a su recuperación en base a "unidades portátiles" de las que no existe la más mínima noticia.

La OIEA menciona por primera vez las fugas de Cesio-137 y Yodo-131, sin indicar niveles; matizando que la situación ha mejorado posteriormente según el gobierno y TEPCO .

Desde un primer momento destaca el constraste entre las declaraciones de alerta máxima y las primeras evacuaciones; la carencia de información y los esfuerzos por transmitir una situación de estabilidad.

NO se explica EN NINGÚN MOMENTO que la parada de los reactores no significa que estén en situación estable, se juega continuament con la ambigüedad para transmitir la imagen de situación controlada.

NO se explica que una quiebra en el sistema eléctrico es mucho más grave en los reactores BWR porque imposibilita parar la reacción.

NO se da información clara en términos numéricos sobre los niveles de radiación en Sieverts.
13 y 14 de marzo de 2011

Explosiones y primeras pruebas de la fusión del núcleo en los reactores 1 y 3.

Emisión de gases radiactivos para liberar presión de los núcleos .

Ampliación del radio de evacuación a 20 Kms.

Se menciona el Cesio-137 en algunos diarios, en otros se habla en general del yodo que se está distribuyendo.

El día 14 la prensa informa de la posibilidad de fusión del núcleo, y de los niveles de radiación en milisieverts según el gobierno del Japón.

También se informa de la explosión en el reactor número 3, de medidas comparativas de radiación, todo ello sin datos concretos, así como de las grandes posibilidades de que se hubiera producido la fusión del núcleo.

Se produce la tercera explosión, esta vez en el reactor número 2.

Foro Nuclear (FN): La nota del día 13 menciona la emisión de gases radiactivos, sin especificar cuales. Y se continúa con la falacia de que la parada de reactores hace que la situación vaya a mejor.

En entrevista, la directora del FN admite la posibilidad de fusión del núcleo, cosa que no menciona la Nota del propio FN.

En la nota del día 14 el FN realiza una verdadera ofensiva informativa, con un comunicado en forma de cuestionario de preguntas, en que se mantiene que la integridad de las centrales está intacta. No se admito la posible fusión del núcleo, se intenta reduïr su estado a "deformaciones", y se resta importancia a lo que pasaría si la fusión se produjese.

OIEA: en la actualización de las 20:45 UTC del día 13, informa que los niveles de radiactividad vuelven a los valores de fondo, sin especificar datos, en base a la información que da el gobierno de Japón.

En la nota del día 14 no se da ninguna información relevante ni datos concretos. Se confirma la explosión en el reactor número 2. No se menciona el riesgo de fusión del núcleo. Se informa de la distribución de yodo, pese a que no se dan datos de fugas.

NO se informa del contenido de los gases radiactivos que se están liberando para extraer presión de los reactores.

Se mantiene, hasta el momento en que los hechos desmienten cualquier verosimilitud, la hipótesis de una situación controlada y sin peligro para la población.

NO se realiza una evaluación de las posibilidades de evolución del accidente una vez constatadas las explosiones.

NO se explican claramente las sustancias radiactivas más comunes, sus vías de penetración en el organismo y de difusión en los ecosistemas.

NO se informa con rigor de las implicaciones de la fusión del núcleo.

15 y 16 de marzo de 2011

Aceptación de una situación de grave contaminación y de peligro para la población. Ampliación del radio de peligro a 30 kilómetros, pero sin evacuaciones.

Por primera vez el gobierno japonés acepta la existencia de fugas de radiación considerables (sin ofrecer datos concretos) . También admite daños graves en el reactor 2, aunque los desmiente posteriormente. Por parte de la prensa se acepta la existencia de desinformación como algo habitual.

Se continúa hablando de la radiación y sus efectos, pero sin cifras concretas o detalladas.

Por primera vez la UE reconoce la gravedad de la situación.

Foro Nuclear (FN); realizado el esfuerzo propagandístico del día 14 , la nota del día 15 menciona, sólo de paso, la explosión de la unidad 2. Por primera vez se dan datos de radiación con anotaciones tranquilizadoras. El incendio en las piscinas de combustible se menciona como "fuego en el edificio". En la nota del día 16, el FN silencia el estado de la unidad 2 . Se limita a repasar todas las otras unidades y a consignar un dato de radiación.

OIEA: El informe del día 15 admite daños estructurales en la unidad 2. Ofrece datos puntuales de radiación. Se reconocen 23 personas sometidas a medidas de descontaminación. Informa del incendio en las piscinas de combustible de la unidad 4 que vierte radiación a la atmòsfera.

El informe del día 16 traslada el interés al estado de las piscinas de combustible de los reactores 3, 4, 5 y 6. No se dan datos concretos de radiactividad.

Pese al reconocimiento de responsabilidades al ocultar información NO hay consecuencias para los responsables.

NO se da información detallada a nivel topográfico (MAPA) sobre los "puntos calientes" donde se han obtenido las mediciones, para alejar la población de su contacto.

NO se da información sobre la dispersión meteorológica de la radiación a escala regional. Tan sólo se muestran mapas de alcance nacional o del área del Pacífico.

NO se informa de los vectores de propagación de la radiación.

Un elemento desinformativo continuado consiste en la reiteración del enfriamiento con agua como parte del proceso de normalización, como si se tratara de un incendio convencional, SIN explicar cuál es la utilidad real de ese trabajo.
17 - 18 de marzo de 2011

Finalmente, el gobierno de Japón acepta la caracterización de la catástrofe como de nivel 5 en la escalera INES, es decir, no se considera como "importante" (que es la definición que corresponde al nivel 6).
Por primera vez, un responsable de alto nivel del gobierno del Japón reconoce que no se está dando información concreta y válida, y confirma que el núcleo de tres de los reactores está dañado.

Empieza a darse una gran importancia a la conexión de un cable a la unidad 2 para activar la refrigeración.

Se dan reacciones críticas de varios gobiernos por la desinformación (reconocida) practicada por el gobierno del Japón.
Foro Nuclear (FN) : El día 17 empieza un estilo informativo que se podría caracterizar de "síntesis informativa en clave tranquilizadora", como si fuera un escueto "parte de guerra", se consignan breves apuntes del estado de los reactores, un máximo de tres datos de radiación sin indicación concreta de la ubicación, y una información de heridos y personas contaminadas. Se intercalan adjetivos siempre en clave de reducción del alcance de lo que indican los nombres.

El día 18, el comunicado del FN, se limita a repasar el estado de los reactores, quitando importancia a los daños. En la línea de restar importancia, dedica la parte inicial del comunicado a puntualizar la clasificación 5, detallándola por reactores,

OIEA: Finalmente la OIEA asume el control informativo de la situación. El informe del 17 de marzo marca la pauta que seguirán los de todos los organismos del "lobby" nuclear, la estructura en forma de "parte de guerra", con apartados determinados: situación actual (una breve descripción del estado de cada reactor), unos datos de medidas radiactivas genéricas y sin ubicación definida, una relación de personas con contaminación radiológica, y un listado de heridos. Pese a ser escueto, sus informes proporcionan más datos que los del FN.

El informe del día 18, consolida el modelo ya establecido, con la excepción de un apunte (Aclaraciones) donde se puntualizan las responsabilidades del gobierno del Japón, diferenciándolas de las de la OIEA.

Pese a la aceptación de la política desinformativa del gobierno del Japón, NO se formulan demandas concretas de responsabilidades. La confesión de manipulaciones informativas funciona como una exención de responsabilidades por el hecho de realizarse.

Al contrario, empieza un tratamiento "normalizado" del accidente que NO tiene en cuenta las implicaciones globales. La pauta informativa indica que cualquier notícia que implique una característica negativa ha de ir compensada con otra notícia (aunque sea irrelevante) de carácter positivo.

La conexión con cable se presenta como un gran adelanto en el trabajo de contención de la radiación, de hecho NO se explican los mecanismos a los que va conectado el cable, que aún puedan funcionar en cada una de las unidades, y la utilidad real del cable.
19 - 20 de marzo de 2011

. La guerra de Libia desplaza definitivamente la catástrofe de Fukushima de las portadas informativas.
El protagonismo pasa a los trabajos de enfriamiento con agua. Se reitera la clasificación de nivel 5 . Se insiste en la importancia de la conexión de un cable eléctrico por restaurar la refrigeración de las unidades dañadas. Se empieza a abordar el tema del futuro de las instalaciones y su posible sellado con hormigón.

Empieza una línea informativa que destaca "la estabilidad" de la situación y su "evolución positiva".

Empiezan las primeras maniobras para "desdramatizar" la situación nuclear, vía encuesta manipulada. O dando voz preferente al "lobby" nuclear, vía análisis de la situación.
Foro Nuclear (FN) : El día 19, nota estricta de resumen que reproduce la información de la OIEA, evitando las referencias a la contaminación de los alimentos que la propia OIEA menciona.

El día 20, el FN continúa con el formato de "parte resumido de la nota de la OIEA" absteniéndose de mostrar opinons o valoraciones.

OIEA: A partir del día 19, la OIEA incrementará el contenido de sus comunicados, incorporando una gráfica coloreada sobre el estado y la situación de los reactores.

El comunicado del día 20 amplía la información, e incorpora datos sobre la contaminación radiactiva de alimentos.
Hasta el 25 de marzo NO se tendrán imágenes (bastante confusas) que muestran el estado de destrucción de los reactores. Estas imágenes invalidan cualquier referencia a la recuperación eléctrica de la refrigeración. Las imágenes detalladas del 2 de abril la descartan totalmente.

Las imágenes aéreas se hacen públicas cuando el tratamiento informativo de la catástrofe ya NO es de actualidad. La fecha no es casual, puesto que los aparatos del ejército japonés llevaban sobrevolando la central para verter agua desde el 16 de marzo, y no ofrecieron ninguna imagen detallada del que veían.
       
- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO -
Maig 2011: Aturada nuclear total i primeres maniobres per intentar recuperar la iniciativa per part del "lobby"

El dia 5 de maig va aturar el seu funcionament el reactor 3 de de la central nuclear de Kashiwa, a Hokkaido (l’illa nord del Japó), per la inspecció periòdica. A les 23:00 (16:00 hora espanyola) es va aturar l'últim reactor nuclear del Japó. A partir d’aquesta hora tot el país funcionarà sense energia nuclear per primer cop des de 1970.

Va ser quatre mesos després de l’accident de Fukushima, que el govern va decidir que tots els reactors, un cop que es detinguessin, haurien de complir les proves d’estrès per tornar a funcionar. Els primers que va superar les proves van ser els reactors 3 i 4 de la Central O-i.

Malgrat que les van superar al febrer, des de llavors el govern i la indústria intenten aconseguir un acord amb el govern local, que ha de donar el vist i plau per a que entrin en funcionament. Però l’opinió pública ja no ho permet. En primer lloc, ja no se sap fins on arriba el mot ‘local’. La indústria intenta amenaçar la gent, parlant de la falta d’energia que haurà a l’estiu ( l’estació en que se’n gasta més), de la pujada ‘necessària’ del preu de l'electricitat, i de l’efecte negatiu que tindrà sobre l’economia (el Japó pateix una recessió que dura més de 10 anys).

Però sembla que la majoria dels japonesos s’han adonat que el món nuclear està ple de mentides, gràcies a la feina d'alguns experts que parlen amb sinceritat, com el professor Hiroaki Koide (veure
http://ex-skf.blogspot.com.es/2012/05/hiroaki-koide-adults-in-japan-should.html
)
. Les seves intervencions de vegades semblen massa pessimistes i reben prou crítiques, però ha anat encertant des del principi gairebé tot el què ha anat passant a continuació. Des de fa molt parla sobre els perills que representa el reactor número 4

( Veure http://www.democraticunderground.com/101627289 ) que des del principi ha aixecat molta preocupació per les tones de l’aigua contaminat vessades al mar, un cop s'han anat desmentint les diverses versions sobre el que es faria (emmagatzemar-la en petrolier, fer un mur subterrani), i es comença a rumorejar que d'aquí a un temps la contaminació es concentrarà a la badia de Tokio.

La re-obertura de la Central O-i s’ha detingut fins ara, perquè moltes persones s’han adonat de les mentides nuclears i han reaccionat. Com la senyora Jakusho Setouchi, monja i escriptora de 89 anys, que participa a la vaga de fam contra re-obertura de la Central O-i
(veure http://www.youtube.com/watch?v=hek_SEye5r4&feature=related)
  o els grups que fan teatre còmic al carrer (veure http://www.youtube.com/watch?v=8P2iQyyArwo) o exercicis tan curiosos com una “manifestació algorítmica” (veure http://www.youtube.com/watch?v=axadjDy03_s&feature=related). Hi han molts més artistes: actors, còmics, cantants, que posen els seus vídeos de denúncia al You Tube.

Per una curiosa casualitat el dia 5 de maig és el dia dels nens, festa nacional japonesa.
http://es.wikipedia.org/wiki/Kodomo_no_hi , que es celebra amb banderes de carpes, ninots de Samurai i nines. (veure http://www.google.com/images?client=safari& rls=en&q=こいのぼり&oe=UTF-8&hl=ja&sa=X& oi=image_result_group o http://es.wikipedia.org/wiki/Hinamatsuri ).

Sembla simbòlic que el primer dia que es va iniciar sense cap nuclear funcionant correspongui al dia dels nens i les nenes. Són ells i elles als que haurem de protegir de la contaminació. I també, desgraciadament seran ells i elles, els que hauran de tenir cura dels residus nuclears. Tot i que aconseguim tancar nuclears d'immediat, seran les persones que hauran de desfer els reactors que les generacions anteriors van construir.

 
- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO -
Mayo 2011: Parada nuclear total y primeras maniobras para intentar recuperar la iniciativa por parte del "lobby"
El día 5 de mayo detuvo su funcionamiento el reactor 3 de la central nuclear de Kashiwa, en Hokkaido (la isla norte de Japón), para la inspección periódica. A las 23:00 (16:00 hora española) se detuvo el último reactor nuclear de Japón. A partir de esta hora todo el país funcionará sin energía nuclear por primera vez desde 1970.

Fue cuatro meses después del accidente de Fukushima, que el gobierno decidió que todos los reactores, una vez que se detuvieran, deberán cumplir las pruebas de estrés para volver a funcionar. Los primeros que superó las pruebas fueron los reactores 3 y 4 de la Central Oi.

A pesar de que las superaron en febrero, desde entonces el gobierno y la industria intentan alcanzar un acuerdo con el gobierno local, que debe dar el visto bueno para que entren en funcionamiento. Pero la opinión pública ya no lo permite. En primer lugar, ya no se sabe hasta dónde llega la palabra 'local'. La industria intenta amenazar la gente, hablando de la falta de energía que habrá en el verano (la estación en que se gasta más), de la subida 'necesaria' del precio de la electricidad, y del efecto negativo que tendrá sobre la economía (Japón sufre una recesión que dura más de 10 años).

Pero parece que la mayoría de los japoneses se han dado cuenta de que el mundo nuclear está lleno de mentiras, gracias al trabajo de algunos expertos que hablan con sinceridad, como el profesor Hiroaki Koide (ver
http://ex-skf.blogspot.com.es/2012/05/hiroaki-koide-adults-in-japan-should.html). Sus intervenciones a veces parecen demasiado pesimistas y reciben suficiente críticas, pero ha ido acertando desde el principio casi todo lo que ha ido pasando a continuación. Desde hace mucho habla sobre los peligros que representa el reactor número 4 (Ver http://www.democraticunderground.com/101627289), que desde el principio ha levantado mucha preocupación por las toneladas del agua contaminada vertidas al mar, una vez se han ido desmintiendo las diversas versiones sobre lo que se haría ( almacenarla en un petrolero, hacer un muro subterráneo), y se empieza a rumorear que dentro de un tiempo la contaminación se concentrará en la bahía de Tokio.

La re-apertura de la Central Verdad se ha detenido hasta el momento, porque muchas personas se han dado cuenta de las mentiras nucleares y han reaccionado. Como la señora Jakusho Setouchi, monja y escritora de 89 años, que participa en la huelga de hambre contra re-apertura de la Central
(Ver http://www.youtube.com/watch?v=hek_SEye5r4&feature=related) o los grupos que hacen teatro cómico en la calle (ver http://www.youtube.com/watch?v=8P2iQyyArwo) o ejercicios tan curiosos como una "manifestación algorítmica" (ver http://www.youtube.com/watch?v=axadjDy03_s&feature=related). Hay muchos más artistas: actores, cómicos, cantantes, que ponen sus vídeos de denuncia en You Tube.

Por una curiosa casualidad el día 5 de mayo es el día de los niños, fiesta nacional japonesa. Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Kodomo_no_hi, que se celebra con banderas de carpas, muñecos de Samurai y niñas. (Ver o http://es.wikipedia.org/wiki/Hinamatsuri).

Parece simbólico que el primer día que se inició sin cabeza nuclear funcionando corresponda al día de los niños y las niñas. Son ellos y ellas los que tendremos que proteger de la contaminación. Y también, desgraciadamente serán ellos y ellas, los que deberán tener cuidado de los residuos nucleares. Aunque conseguimos cerrar nucleares de inmediato, serán las personas que deberán deshacer los reactores que las generaciones anteriores construyeron.