sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
 
7 MENTIDES DE L'ENERGIA NUCLEAR      -----      7 MENTIRAS DE LA ENERGIA NUCLEAR

MENTIDA 1.- NO ES POT PRESCINDIR DE L’ENERGIA NUCLEAR PER TAL D’EVITAR PROBLEMES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

MENTIDA 2.- L’ENERGIA NUCLEAR ÉS MOLT BARATA

MENTIDA 3.- L’ENERGIA NUCLEAR ÉS NECESSÀRIA PER AJUDAR A FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC

MENTIDA 4.- L’ENERGIA NUCLEAR ÉS NECESSÀRIA PER LA CRISI DE SUBMINISTRAMENT DEL PETROLI

MENTIDA 5.- L’ENERGIA NUCLEAR ÉS NETA I SEGURA

MENTIDA 6.- L’ENERGIA NUCLEAR ÉS FIABLE, JA QUE FUNCIONA AL 100% ELS 365 DIES DE L’ANY

MENTIDA 7.- L’ENERGIA NUCLEAR DISPOSA DE GRANS RESERVES D’URANI EL QUE LES FA UNA TECNOLOGIA DE FUTUR
MENTIDA 1.- NO ES POT PRESCINDIR DE L’ENERGIA NUCLEAR PER TAL D’EVITAR PROBLEMES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Els períodes en que, per avaries, recàrregues de combustible o problemes de funcionament, la majoria de les centrals nuclears estan desconnectades de la xarxa elèctrica són cada cop majors. Hi ha potència de generació elèctrica de sobres per cobrir el que aporten les nuclears, sense major problema.
MENTIDA 2.- L’ENERGIA NUCLEAR ÉS MOLT BARATA

L'energia nuclear només és econòmicament viable quan l’estat garanteix als inversors que protegiran les seves inversions. Una prova és que des de 1998, que va acabar l’anomenada moratòria nuclear (que, a més, afectava tan sols a 5 projectes concrets) cap grup empresarial va iniciar una sola construcció malgrat que és ben lliure de fer-ne. Volen trobar un govern que garanteixi que serem els ciutadans els que pagarem els seus elevats costos.

En el preu de l’energia elèctrica que genera una central nuclear no es compta el cost de la gestió dels residus radioactius, ni els costos dels danys sanitaris que provoca la mineria nuclear. En el cas dels residus, és l’estat, amb els impostos a la ciutadania, qui paga la gestió dels residus radioactius. Així, l'Empresa Nacional de Residus radioactius, ENRESA, estima en 13.000 milions d'euros el cost de la gestió dels residus nuclears durant les properes dècades.
MENTIDA 3.- L’ENERGIA NUCLEAR ÉS NECESSÀRIA PER AJUDAR A FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC

L'energia nuclear no pot substituir els combustibles fòssils en el transport, ni tan sols pot substituir-los en la generació elèctrica a gran escala, el seu ús no pot contribuir de forma radical a l'estalvi de les emissions de CO2.

La mineria del urani, la fabricació del combustible nuclear, el seu transport, el funcionament dels reactors, i la pròpia construcció d’una central nuclear depèn del petroli. El funcionament de les centrals nuclears emet moltes tones de CO2. En la mineria, les emissions augmenten a mesura que baixa la concentració de l'urani en els minerals; ja que es necessiten moure milions de tones de roca per obtenir una quantitat mínima. Si baixa molt, i considerant el cicle de funcionament, una central nuclear pot igualar les emissions d'una central tèrmica de cicle combinat de potència equivalent.
MENTIDA 4.- L’ENERGIA NUCLEAR ÉS NECESSÀRIA PER LA CRISI DE SUBMINISTRAMENT DEL PETROLI

L’energia nuclear depèn dels combustibles fòssils en tot el seu cicle. Però, més a més, és impossible que l'energia nuclear substitueixi el petroli en la producció d'electricitat.

I tampoc no pot evitar la dependència dels combustibles fòssils pel transport i la mobilitat.
MENTIDA 5.- L’ENERGIA NUCLEAR ÉS NETA I SEGURA

Els residus radioactius d’alta activitat, que generen les centrals nuclears, són actius durant milers d’anys provocant malalties (el cas més perillós és el del plutoni, amb 400.000 anys de vida activa). No se sap que fer amb  aquests residus, dels que un reactor de 1000 MW genera 25 tones cada any; no hi ha cap solució tècnica, ni es preveu que existeixi en un futur a mig termini, que garanteixi la gestió definitiva dels residus radioactius, una altra raó per tancar quant abans millor les centrals nuclears que els produeixen.

La liberalització de la generació d’electricitat ha fet que, per augmentar beneficis, les condicions de seguretat d’operació i de manteniment hagin estat rebaixades, es tracta de produir el màxim de temps possible siguin quines siguin les condicions. Les plantilles laborals de les centrals nuclears han estat objecte de reconversió i jubilacions, amb canvis que no es poden valorar pel secretisme i l’ocultació que envolta el tema nuclear.
 
La catàstrofe de Txernòbil, amb els seus 200.000 morts, segons l'Acadèmia de les Ciències Russa, i els 5 milions de persones que encara viuen en zones altament contaminades, a moltes de les quals l'accident els ha destrossat la vida, són la millor prova del caràcter “net” de l'energia nuclear. El silenci en torn a tot el que està passant a Fukushima, i els impactes sobre la salut de la població del Japó, i arreu del món, mostren el potencial destructor de l'energia nuclear.

La legislació espanyola estableix en 150 milions d'euros la responsabilitat civil de les elèctriques en cas d'accident nuclear. Per què no s'estableix una responsabilitat civil il·limitada a les empreses propietàries de centrals nuclears? Pel seu perill.

Les informacions de tipus ecològic, mèdic, militar o social són silenciades, reduïdes a la seva mínima expressió, o contrarestades amb altres informacions de suposats “experts”, ja que mostren la vessant més amagada de l'energia nuclear, aquella de més fàcil comprensió per part del públic. Els professionals de la salut que gosen entrar en aquest nivell de denuncia són pressionats i coaccionats. La manifestació internacional més clara d'aquest control és la subordinació de l'OMS (Organització Mundial de La Salut) als criteris de la AIEA (Agència Internacional de l’Energia Atòmica) en tot el que es refereix a manifestar-se en temes de salut relacionats amb les radiacions.
MENTIDA 6.- L’ENERGIA NUCLEAR ÉS FIABLE, JA QUE FUNCIONA AL 100% ELS 365 DIES DE L’ANY.

Si es comproven les hores de funcionament de les centrals nuclears qualsevol any es veurà que els problemes tècnics, les desconnexions no programades i les recàrregues de combustible mantenen les centrals nuclears fora de funcionament durant llargs períodes de temps. A tall d’exemple una notícia del 2013, , una altra del 2012, i una més del 2011.
MENTIDA 7.- L’ENERGIA NUCLEAR DISPOSA DE GRANS RESERVES D’URANI EL QUE LES FA UNA TECNOLOGIA DE FUTUR

Com passa amb el petroli, el gas i el carbó, l’urani està sotmès als límits que imposa la TRE, el total d’urani que es pot calcular amb extrapolacions i models matemàtics té poc a veure amb la quantitat real disponible i en bones condicions d’extracció. Explicar que en l’aigua de mar hi ha milers de tones d’urani no té sentit si per extreure aquestes tones s’han de fer servir quantitats d’energia molt superiors a les que les tones d’urani extret generarien.
 
----- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO
7 MENTIRAS DE LA ENERGIA NUCLEAR

MENTIRA 1.- NO SE PUEDE PRESCINDIR DE LA ENERGIA NUCLEAR PARA EVITAR PROBLEMAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

MENTIRA 2.- LA ENERGIA NUCLEAR ES MUY BARATA

MENTIRA 3.- LA ENERGIA NUCLEAR ES NECESARIA PARA AYUDAR A FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

MENTIRA 4.- LA ENERGIA NUCLEAR ES NECESARIA DEBIDO A LA CRISIS DE SUMINISTRO DEL PETRÓLEO

MENTIRA 5.- LA ENERGIA NUCLEAR ES LIMPIA Y SEGURA

MENTIRA 6.- LA ENERGIA NUCLEAR ES FIABLE, YA QUE FUNCIONA AL 100% LOS 365 DIAS DEL AÑO

MENTIRA 7.- LA ENERGIA NUCLEAR DISPONE DE GRANDES RESERVAS DE URANIO LO QUE LA HACE UNA TECNOLOGIA DE FUTURO

MENTIRA 1. - NO SE PUEDE PRESCINDIR DE LA ENERGÍA NUCLEAR PARA EVITAR PROBLEMAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Los períodos en que, por averías, recargas de combustible o problemas de funcionamiento, la mayoría de las centrales nucleares están desconectadas de la red eléctrica son cada vez mayores. Hay potencia de generación eléctrica de sobra para cubrir lo que aportan las nucleares, sin mayor problema.
MENTIRA 2. - LA ENERGÍA NUCLEAR ES MUY BARATA

La energía nuclear sólo es económicamente viable cuando el estado garantiza a los inversores que protegerán sus inversiones. Una prueba es que desde 1998, que terminó la llamada moratoria nuclear (que, por otra parte, solo afectaba a 5 proyectos concretos) ningún grupo empresarial inicia una sola construcción pese a que es bien libre de construir una central. Buscan un gobierno que garantice que seremos los ciudadanos los que pagaremos sus elevados costes.

En el precio de la energía eléctrica que genera una central nuclear no se cuenta el coste de la gestión de los residuos radiactivos, ni los costes de los daños sanitarios que provoca la minería nuclear. En el caso de los residuos, es el estado, con los impuestos a la ciudadanía, quien paga la gestión de los residuos radiactivos. Así, la Empresa Nacional de Residuos radiactivos, ENRESA, estima en 13.000 millones de euros el coste de la gestión de los residuos nucleares durante las próximas décadas.
MENTIRA 3. - LA ENERGÍA NUCLEAR ES NECESARIA PARA AYUDAR A FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

La energía nuclear no puede sustituir a los combustibles fósiles en el transporte, ni siquiera puede sustituirlos en la generación eléctrica a gran escala, su uso no puede contribuir de forma radical en el ahorro de las emisiones de CO2.

La minería del uranio, la fabricación del combustible nuclear, su transporte, el funcionamiento de los reactores, y la propia construcción de una central nuclear, todo ello depende del petróleo. El funcionamiento de las centrales nucleares emite muchas toneladas de CO2 en el ciclo de fabricación del combustible y en los transportes. En la minería, las emisiones aumentan a medida que baja la concentración del uranio en los minerales, puesto que se necesitan mover millones de toneladas de roca para obtener una cantidad mínima. Si baja mucho, y considerando el ciclo de funcionamiento, una central nuclear puede igualar las emisiones de una central térmica de ciclo combinado de potencia equivalente.
MENTIRA 4. - LA ENERGÍA NUCLEAR ES NECESARIA PARA LA CRISIS DE SUMINISTRO DEL PETRÓLEO

La energía nuclear depende de los combustibles fósiles en todo su ciclo. Pero, además, es imposible que la energía nuclear sustituya el petróleo en la producción de electricidad.

Y tampoco puede evitar la dependencia de los combustibles fósiles para el transporte y la movilidad.
MENTIRA 5. - LA ENERGÍA NUCLEAR ES LIMPIA Y SEGURA

Los residuos radiactivos de alta actividad, que generan las centrales nucleares, son activos durante miles de años provocando enfermedades ( el caso más peligroso es el del plutonio, con 400.000 años de vida activa ). No se sabe que hacer con estos residuos, de los que un reactor de 1000 MW genera 25 toneladas cada año, no hay ninguna solución técnica, ni se prevé que exista en un futuro a medio plazo, que garantice la gestión definitiva de los residuos radiactivos, otra razón para cerrar cuanto antes las centrales nucleares que los producen.

La liberalización de la generación de electricidad ha hecho que, para aumentar beneficios, las condiciones de seguridad de operación y de mantenimiento de los reactores hayan sido rebajadas, se trata de producir el máximo de tiempo posible sean cuales sean las condiciones. Las plantillas laborales de las centrales nucleares han sido objeto de reconversión y jubilaciones, con cambios que no se pueden valorar por el secretismo y la ocultación que rodea el tema nuclear.

La catástrofe de Chernobyl, con sus 200.000 muertos, según la Academia de las Ciencias Rusa, y los 5 millones de personas que aún viven en zonas altamente contaminadas, a muchas de las cuales el accidente les ha destrozado la vida, es la mejor prueba de la “limpieza” de la energía nuclear. El silencio en torno a todo lo que está pasando en Fukushima, y los impactos sobre la salud de la población de Japón, y en todo el mundo, muestran el potencial destructor de la energía nuclear.

La legislación española establece en 150 millones de euros la responsabilidad civil de las eléctricas en caso de accidente nuclear. ¿Por qué no se establece una responsabilidad civil ilimitada a las empresas propietarias de centrales nucleares ? Por su peligro.

Las informaciones de tipo ecológico, médico, militar o social son silenciadas, reducidas a su mínima expresión, o contrarrestadas con otras informaciones de supuestos " expertos ", ya que muestran la vertiente más escondida de la energía nuclear, aquella de más fácil comprensión por parte del público. Los profesionales de la salud que se atreven entrar en este nivel de denuncia son presionados y coaccionados. La manifestación internacional más clara de este control es la subordinación de la OMS ( Organización Mundial de la Salud) a los criterios de la AIEA ( Agencia Internacional de la Energía Atómica ) en todo lo que se refiere a manifestarse en temas de salud relacionados con las radiaciones.
MENTIRA 6. - LA ENERGÍA NUCLEAR ES FIABLE, YA QUE FUNCIONA AL 100% LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Si se comprueban las horas de funcionamiento de las centrales nucleares cualquier año se verá que los problemas técnicos, las desconexiones no programadas y las recargas de combustible mantienen las centrales nucleares fuera de funcionamiento durante largos períodos de tiempo. A modo de ejemplo e una noticia del 2013, , otra del 2012, y una más del 2011. .
MENTIRA 7. - LA ENERGÍA NUCLEAR DISPONE DE GRANDES RESERVAS DE URANIO, LO QUE LA HACE UNA TECNOLOGÍA DE FUTURO

Como ocurre con el petróleo, el gas y el carbón, el uranio está sometido a los límites que impone la TRE. El total de uranio que se puede calcular con extrapolaciones y modelos matemáticos poco tiene que ver con la cantidad real disponible y en buenas condiciones de extracción. Explicar que en el agua de mar hay miles de toneladas de uranio no tiene sentido si para extraer dichas toneladas se utilizarán cantidades de energía muy superiores a las que el uranio extraído generaría.
 TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO