sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
CATALÀ - CASTELLANO
 
EL CANVI CLIMÀTIC I LES NUCLEARS
A les fal·làcies habituals de la seva propaganda (les nuclears són segures, econòmiques i proporcionen un subministrament elèctric fiable) s’hi han afegit dues més: l’energia nuclear és necessària per afrontar el declivi en el subministrament de combustibles fòssils, i no emet gasos d’efecte hivernacle com el CO2 (el principal responsable del canvi climàtic). En aquest darrer cas la propaganda s’ha fet aclaparadora, pràcticament no hi ha article d’opinió, missatge, declaració o pàgina web del “lobby” nuclear que no insisteixi en aquesta idea: que l’energia nuclear és “neta” i és “part de la solució” en la lluita contra el canvi climàtic.

L’emissió de CO2 és mínima en el funcionament final d’un reactor nuclear, però aquest funcionament depèn d’una infrastructura industrial que n’hi ha al darrera, molt concentrada en propietat i molt dispersa territorialment. Les nuclears funcionen amb un mineral, l’urani, que no és gaire abundant a la Terra, el que implica exploracions, explotacions mineres, grans instal·lacions industrials per fabricar combustible i llargs viatges entre cada etapa del cicle de fabricació: un seguit d’activitats fortament emissores de CO2.

Les dades són irrefutables: la major o menor emissió de CO2 del cicle nuclear depèn de dos factors: de la riquesa de la concentració del mineral d'urani en el jaciment, el que obliga a consumir més o menys energia en l'extracció (entre el 0,1% de riquesa de Rússia Austràlia, i el 0,057% del Kazastà hi ha centenars de milers de tones de CO2 de diferència), i de la tecnologia del procediment d'enriquiment (enormement intensiva en energia).

Si considerem que els millors jaciments d'urani ja s'han explotat, i que s'intenten aprofitar concentracions minerals cada cop més pobres (de l'ordre del 0,001 % de riquesa), les emissions de CO2 no poden evitar pujar cada cop més.

En aquesta pàgina oferim informació bàsica per desmuntar la mentida de l'absència de CO2 del cicle nuclear.
Un reportaje gráfico en la web de "crisis energética" que muestra de manera gráfica las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo nuclear : http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20060706093434314
Una anàlisi comparativa de les diverses varibles d'emissió del cicle nuclear: "Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey" de Benjamin K. Sovacool. Energy Governance Program, Centre on Asia and Globalisation, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, 469C Bukit Timah Road, Singapore.

Es tracta d'un magnífic treball d'anàlisi comparatiu que calcula les variables d'emissió de cada tecnologia del cicle nuclear. Resum complet en castellà.
També es pot obtenir una aproximació als valors d'emissió d'una central a través de les calculadores "on line" del WISE:
- per energia: http://www.wise-uranium.org/nfce.html
- per materials: http://www.wise-uranium.org/nfcm.html
 
TORNAR - VOLVER
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS NUCLEARES
A las falacias habituales de su propaganda (las nucleares son seguras, económicas y proporcionan un suministro eléctrico fiable) se han añadido dos más: la energía nuclear es necesaria por afrontar el declive en el suministro de combustibles fósiles, y no emite gases de efecto invernadero como el CO2 (el principal responsable del cambio climático). En este último caso la propaganda se ha hecho agobiante, prácticamente no hay artículo de opinión, mensaje, declaración o página web del “lobby” nuclear que no insista en esta idea: que l’energía nuclear es “limpia” y es “parte de la solución” en la lucha contra el cambio climático.

La emisión de CO2 es mínima en el funcionamiento final d’un reactor nuclear, pero este funcionamiento depende de la infrastructura industrial que hay detrás, muy concentrada en propiedad y muy dispersa territorialmente. Las nucleares funcionan con un mineral, el uranio, que no es demasiado abundante a la Tierra, lo que implica exploraciones, explotaciones mineras, grandes instalaciones industriales por fabricar combustible y largos viajes entre cada etapa del ciclo de fabricación: un seguido d’actividades fuertemente emisoras de CO2.

Los datos son irrefutables: la mayor o menor emisión de CO2 del ciclo nuclear depende de dos factores: de la riqueza de la concentración del mineral de uranio en el yacimiento, el que obliga a consumir más o menos energía en la extracción (entre el 0,1% de riqueza de Rusia Australia, y el 0,057% del Kazastà hay centenares de miles de toneladas de CO2 de diferencia), y de la tecnología del procedimiento de enriquecimiento (enormemente intensiva en energía).

Si consideramos que los mejores yacimientos de uranio ya se han explotado, y que se intentan aprovechar concentraciones minerales cada vez más pobres (del orden del 0,001 % de riqueza), las emisiones de CO2 no pueden evitar subir cada vez más.

En esta página ofrecemos información básica por desmontar la mentira de la ausencia de CO2 del ciclo nuclear.
Un reportaje gráfico en la web de " crisis energética" que muestra de manera gráfica las fuentes de emisiones de gasas de efecto invernadero del ciclo nuclear : http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20060706093434314.
Un análisis comparativo de las diversas varibles de emisión del ciclo nuclear: "Valuing the greenhouse gas emisiones from nuclear power: A critical survey" de Benjamin K. Sovacool. Energy Governance Program, Centro dónde Asia and Globalisation, Lee Kuan Yew School ofoff Public Policy, National University ofoff Singapore, 469C Bukit Timah Road, Singapore.

Se trata de un magnífico trabajo de análisis comparativo que calcula las variables de emisión de cada tecnología del ciclo nuclear. Resumen completo en castellano.
También se puede obtener una aproximación a los valores de emisión de una central a través de las calculadoras "on line" del WISE:
- por energía: http://www.wise-uranium.org/nfce.html
- por materiales: http://www.wise-uranium.org/nfcm.html