sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
CATALÀ - CASTELLANO
 
DESMANTELLAMENT D'ARMES NUCLEARS. EL PROBLEMA DELS EXCEDENTS D'URANI ALTAMENT ENRIQUIT COM MATÈRIA PRIMERA DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR.

Informació de l'article “El mite del MOX els perills i riscos de l'ús del MOX (Mixed Oxide Fuel)” disponible en la web de Crisi Energètica”.

A l'agost de 1942 Glenn Seaborg va aïllar per primera vegada una mostra microscòpica de plutonio, com part del projecto Manhatttan. Les primeres quantitats en mil·ligrams no van ser creades en un reactor, sinó mitjançant la irradiació d'una solució de nitrat d'urani (uranyl nitrate) amb el ciclotrón de la Universitat de Califòrnia, en Berkeley, en els EUA Al desembre de 1944 es va acabar la construcció de les plantes de separació quí de Hanford i el 2 de febrer de 1945, es va rebre el primer plutonio en Els Alamos. El plutonio és una substància altament carcinógena i radioactiva, que no existeix en la naturalesa i només es produïx artificialment en els reactors nuclears. S'obté per irradiació amb neutrons de l'urani 238, tant en reactors militars com civils.

El plutonio té quinze isòtops amb nombres atòmics de massa que van del 232 al 246. Només dues dels isòtops del plutonio tenen aplicacions militars i comercials: El plutonio 238 s'utilitza per a fer generadors termoeléctricos compactes (per exemple, per a satèl·lits). El plutonio 239 s'utilitza per a fer armes nuclears i per a l'electricitat nuclear.

Els isòtops de plutonio 240, 241 i 242 no tenen aplicacions comercials i són solament contaminants. El plutonio que es forma es confina en barres de combustible gastat. Com més temps roman el combustible en el reactor, més es formen isòtops contaminants de plutonio. En els reactors militars, el combustible es reemplaça després d'algunes setmanes, per a obtenir tant plutonio 239 com sigui possible. En els reactors comercials això es fa després de tres o quatre anys … segueixArticle: El desmantellament d'armes nuclears: El problema dels excedents d'urani altament enriquit i del plutonio.Autor: Guillermo Sánchez. Món Científic. Febrer 2002.
 
TORNAR - VOLVER
 
DESMANTELAMIENTO DE ARMAS NUCLEARES. EL PROBLEMA DE LOS EXCEDENTES DE URANIO ALTAMENTE ENRIQUECIDO COMO MATERIA PRIMA DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR.

Información del artículo “El mito del MOX los peligros y riesgos del uso del MOX (Mixed Oxide Fuel)” disponible en la web de “Crisi Energética”.

En agosto de 1942 Glenn Seaborg aisló por primera vez una muestra microscópica de plutonio, como parte del proyecto Manhatttan. Las primeras cantidades en miligramos no fueron creadas en un reactor, sino mediante la irradiación de una solución de nitrato de uranio (uranyl nitrate) con el ciclotrón de la Universidad de California, en Berkeley, en los EE.UU. En diciembre de 1944 se acabó la construcción de las plantas de separación química de Hanford y el 2 de febrero de 1945, se recibió el primer plutonio en Los Alamos. El plutonio es una sustancia altamente carcinógena y radiactiva, que no existe en la naturaleza y sólo se produce artificialmente en los reactores nucleares. Se obtiene por irradiación con neutrones del uranio 238, tanto en reactores militares como civiles.

El plutonio tiene quince isótopos con números atómicos de masa que van del 232 al 246. Sólo dos de los isótopos del plutonio tienen aplicaciones militares y comerciales: El plutonio 238 se utiliza para hacer generadores termoeléctricos compactos (por ejemplo, para satélites). El plutonio 239 se utiliza para hacer armas nucleares y para la electricidad nuclear.

Los isótopos de plutonio 240, 241 y 242 no tienen aplicaciones comerciales y son solamente contaminantes. El plutonio que se forma se confina en barras de combustible gastado. Cuanto más tiempo permanece el combustible en el reactor, más se forman isótopos contaminantes de plutonio. En los reactores militares, el combustible se reemplaza después de algunas semanas, para obtener tanto plutonio 239 como sea posible. En los reactores comerciales esto se hace después de tres o cuatro años … sigueArtículo: El desmantelamiento de armas nucleares: El problema de los excedentes de uranio altamente enriquecido y del plutonio.Autor: Guillermo Sánchez. Mundo Científico. Febrero 2002
 
TORNAR - VOLVER