sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
CATALÀ - CASTELLANO
 
L’URANI EMPOBRIT:

L'anomenat "urani empobrit" (U-238, conegut per les seves sigles en anglès DU: depleted uranium) és el residu resultant de l'obtenció de l' "urani enriquit" (U-235), a partir del qual es fabrica el combustible de les centrals nuclears. L'abundància d'aquest material, resultant de la separació de l'isòtop d'urani en la fabricació del combustible nuclear, fa que les empreses el lliurin gratuitament al complex militar per fabricar munició.

Es tracta d'un metall molt dens, el que el fa ideal per revestir projectils augmentant el seu poder de penetració. Ara bé, les conseqüències tant per als militars que el fan servir com per la població civil, són terrorífiques.

La explosió del projectil i incendi immediat provoquen un efecte aerosol que dispersa milions de partícules radioactives i tòxiques en l’entorn en forma de pols, contaminant el medi i afectant als soldats (els que el fan servir i els que el pateixen), però sobretot a la població civil. Els seus efectes són duradors, per això s’han detectat desenes de milers de casos de persones amb greus problemes de salut i nens i nenes amb deformacions de naixement, en los llocs en que s’ha utilitzat i també en els països als que han retornat els soldats en acabar la seva participació en la corresponent guerra.

Los projectils de UE han estat usats per les tropes d’Estats Units i Regne Unit en la Guerra del Golfo (1991), en els bombardejos de Bòsnia, Servia i Kosovo (1992 a 1995), i en la Guerra d’Irak (2003). A pesar de la negativa dels governs a informar es sospita que es van fer servir també en l’Afganistan en 2001, i que es continuen usant actualment (es van fer servir a les darreres maniobres militars de l'OTAN a Espanya); un altre focus de contaminació radioactiva són els territoris ocupats per Israel, especialment la Franja de Gasa en 2012. De la dimensió del problema dona una idea el que sols en Irak es reconeguin 350 llocs contaminats amb radiació por Uuani Empobrit.

L'urani empobrit és tan sols un dels vincles entre la indústria militar civil i nuclear.

Més informació:

Mapa de las zonas afectades de Irak

Depleted Uranium Keeps On Killing (Nuclear News) amb mapa de les zones afectades al món.
ARTICLE D'AMPLIACIÓ : L'aportació militar de les nuclears de Catalunya
INFORME DEL GRUP DE CIENTÍFICS I TÈCNIS PER UN FUTUR NO NUCLEAR (GCTPFNN) SOBRE L'URANI EMPOBRIT Document .doc
REPORTATGE DE "30 MINUTS" TV3, SOBRE LES VÍCTIMES EN LES GUERRES DELS BALCANS I D'IRAQ emès el 13 de setembre del 2006
DIVULGACIÓN EN LA "WIKIPEDIA"
LA CATÁSTROFE DEL URANIO EMPOBRECIDO - Información de ATTAC - Madrid
ICBUW- International Coalition to Ban Uranium Weapons - Una completa web en anglès sobre l’urani empobri, molt ben documentada i actualitzada.
 
TORNAR - VOLVER
 
EL URANIO EMPOBRECIDO:

El denominado "uranio empobrecido" (U-238, conocido por sus siglas en inglés DU: depleted uranium) es el residuo resultante de la obtención de la " uranio enriquecido" (U-235), a partir del que se fabrica el combustible de las centrales nucleares. La abundancia de este material, resultante de la separación del isótopo de uranio en la fabricación del combustible nuclear, hace que las empresas lo entreguen gratuitament al complejo militar por fabricar munición.

Se trata de un metal muy denso, lo que lo hace ideal por revestir proyectiles aumentando su poder de penetración. Ahora bien, las consecuencias tanto para los militares que lo usan como por la población civil, son terroríficas.

La explosión del proyectil y el incendio inmediato provocan un efecto aerosol que dispersa millones de partículas radioactivas y tóxicas en el entorno en forma de polvo, contaminando el medio y afectando a los soldados (los que lo usan y los que lo sufren), pero sobre todo a la población civil. Sus efectos son duraderos, por eso se han detectado decenas de miles de casos de personas con graves problemas de salud y niños con deformaciones de nacimiento, en los lugares en que se han utilizado, y también en los países a los que han regresado los soldados tras acabar su participación en la correspondiente guerra.

Los proyectiles de UE han sido usados por las tropas de Estados Unidos y Reino Unido en la Guerra del Golfo (1991), en los bombardeos de Bosnia, Servia y Kosovo (1992 a 1995), y en la Guerra de Irak (2003). A pesar de la negativa de los gobiernos a informar se sospecha que se utilizaron también en Afganistán en 2001, y que se continúan usando actualmente (se utilizaron en las últimas maniobras de la OTAN en España); otro foco de contaminación radiactiva son los territorios ocupados por Israel, especialmente la Franja de Gaza en 2012. De la dimensión del problema da una idea el que solo en Irak se reconozcan 350 lugares contaminados radiactivamente por el Uranio Empobrecido.

El uranio empobrecido es tan sólo uno de los vínculos entre la industria militar civil y nuclear.

Más información:

Mapa de las zonas afectadas de Irak

Depleted Uranium Keeps Donde Killing (Nuclear News) con mapa de las zonas afectadas al mundo.
ARTÍCULO DE AMPLIACIÓN : La aportación militar de las nucleares de Cataluña
INFORME DEL GRUPO DE CIENTÍFICOS Y TÈCNIS POR UN FUTURO NO NUCLEAR (GCTPFNN) SOBRE El URANIO EMPOBRECIDO Documento .doc
REPORTAJE DE " 30 MINUTOS" TV3, SOBRE LAS VÍCTIMAS EN LAS GUERRAS DE LOS BALCANES Y De IRAQ emitido el 13 de septiembre del 2006.
DIVULGACIÓN EN LA " WIKIPEDIA"
LA CATÁSTROFE DEL URANIO EMPOBRECIDO - Información de ATTAC - Madrid
ICBUW- International Coalition tono Bando Uranium Weapons - Una completa web en inglés sobre l’uranio empobri, muy bien documentada y actualizada.
TORNAR - VOLVER