sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
 
versió en català - versión en castellano
LA MORATORIA NUCLEAR I ELS SEUS COSTOS

LA MORATÒRIA NUCLEAR

La construcció de les Centrals Nuclears va provocar un deute en les companyies elèctriques, que en 1984 es trobava entorn dels 18.000 Milions de pessetes. Les dues companyies més afectades eren ENDESA i UNION FENOSA. Aquesta va ser la causa principal de l'establiment de la  moratòria nuclear.

En 1984 es decreta la moratòria nuclear, el que suposa la suspensió definitiva de la construcció de les centrals de Trill II (Guadalajara), Valdecaballeros I i II (Càceres), i Lemóniz I i II (Biscaia).

Des de 1984 fins a 1994, que es posa fi a la moratòria, els errors d'inversió de les companyies elèctriques (ficant-se en l'aventura nuclear) s'han estat pagant entre tots els consumidors d'electricitat mitjançant l'ingrés del 3,54% de tot el recaptat en concepte de tarifa, el que va suposar uns 750.000 milions de pessetes d'ingressos en nombres rodons, és a dir, es cobreix el deute de les elèctriques, es paguen les centrals que estan funcionant, i s'obtenen beneficis. Així es poden fer negocis de risc i córrer aventures, però encara hi ha més.

La negociació dels actius (valors de les centrals) que es van procedir a tancar (en la majoria dels casos, a no construir), són valorats per les companyies elèctriques en 457.241 milions de pessetes. És a dir, no tan solament se'ls paga el seu deute, sinó que a més se'ls compensa per hipotètics deutes futures. Aquesta quantitat es titulizó, com si fossin empreses en funcionament real, i es ve pagant des de llavors, també amb un percentatge del rebut de l'electricitat  

En l'any 2004 aquest percentatge va ascendir al 3,4 %, el que suposen una mica menys de 480 milions d'euros. Des de 1984 al 2003 s'han pagat 1,186.006 milions de pessetes (7.128 milions d'euros) a les elèctriques per aquest concepte, i queden per pagar encara 1855 milions d'euros (308.642 milions de pessetes).

Aquest tractament donat a uns actius que mai han produït un kWh és senzillament inadmissible i escandalós. Es tracta d'un més dels mecanismes que han servit per a convertir l'energia nuclear en un pingüe negoci per a alguns. Ja que suposa un transvasament de diners dels consumidors a les arques de les elèctriques. En l'ANNEX I es troba detallada la distribució d'aquests costos.

Aquest és el tipus de seguretat econòmica que les empreses exigeixen als governs abans d'escometre la construcció de centrals nuclears.

ANNEX I: ACTIUS EN MORATÒRIA NUCLEAR

Central nuclear

Empreses   Titulars  

Inversió reconeguda (31.12.84) Mpta

Lemóniz (I i II)

100 % Iberduero

262.855

Valdecaballeros
( I i II)

50% Hiberdrola.
50% Sevillana

185.428

Trill (II)

60% UniónFenosa
40% Endesa

8.958

TOTAL

  457.241 -(2.748 M€)

Pendent de compensar a 31.12.03.

Central Nuclear

Import (Mpta)

Lemóniz (I i II)/ Valdecaballeros (I i II) rillo (II)

308.642 - (1.855 M€)

Pagat amb la tarifa (3,54%) entre 1984-2003:   1.186.006 Mpta. -    7128 M€

Más informació:

http://www.cne.és/cne/doc/legislacion/RD470_2006-moratòria.pdf

http://www.elcomerciodigital.com/pg060422/premsa/notícies/Economia/200604/22/GIJ-SUB-215.html


INICI - INICIO
 
LA MORATORIA NUCLEAR Y SUS COSTOS
LA MORATORIA NUCLEAR

La construcción de las Centrales Nucleares provocó una deuda en las compañías eléctricas, que en 1984 se hallaba en torno a los 18.000 Millones de pesetas. Las dos compañías más afectadas eran ENDESA y UNION FENOSA. Esta fue la causa principal del establecimiento de  la moratoria nuclear.

En 1984 se decreta la moratoria nuclear, lo que supone la suspensión definitiva de la construcción de las centrales de Trillo II (Guadalajara), Valdecaballeros I y II (Cáceres), y Lemóniz I y II (Vizcaya).

Desde 1984 hasta 1994, en que se pone fin a la moratoria, los errores de inversión de las compañías eléctricas (metiéndose en la aventura nuclear) se han estado pagando entre todos los consumidores de electricidad mediante el ingreso del 3,54% de todo lo recaudado en concepto de tarifa, lo que supuso unos 750.000 millones de pesetas de ingresos en números redondos, es decir, se cubre la deuda de las eléctricas, se pagan las centrales que estan funcionando, y se obtienen beneficios. Así se pueden hacer negocios de riesgo y correr aventuras, pero aún hay más.

La negociación de los activos (valores de las centrales) que se procedieron a cerrar (en la mayoría de los casos, a no construir), son valorados por las compañías eléctricas en 457.241 millones de pesetas. Es decir, no tan solo se les paga su deuda, sino que además se les compensa por hipotéticas deudas futuras. Esta cantidad se titulizó, como si fuesen empresas en funcionamiento real, y se viene pagando desde entonces, también con un porcentaje del recibo de la electricidad. 

En el año 2004 este porcentaje ascendió al 3,4 %, lo que suponen algo menos de 480 millones de euros. Desde 1984 al 2003 se han pagado 1,186.006 millones de pesetas (7.128 millones de euros) a las eléctricas por este concepto, y quedan por pagar todavía 1855 millones de euros (308.642 millones de pesetas).

Este tratamiento dado a unos activos que jamás han producido un kWh es sencillamente inadmisible y escandaloso. Se trata de uno más de los mecanismos que han servido para convertir la energía nuclear en un pingüe negocio para algunos. Ya que supone un trasvase de dinero de los consumidores a las arcas de las eléctricas. En el ANEXO I se encuentra detallada la distribución de estos costes.

Este es el tipo de seguridad económica que las empresas exigen a los gobiernos antes de acometer la construcción de centrales nucleares.

ANEXO I: ACTIVOS EN MORATORIA NUCLEAR

Central nuclear

Empresas   Titulares  

Inversión reconocida (31.12.84) Mpta

Lemóniz (I y II)

100 % Iberduero

262.855

Valdecaballeros
( I y II)

50% Hiberdrola.
50% Sevillana

185.428

Trillo (II)

60% UniónFenosa
40% Endesa

8.958

TOTAL

  457.241 -(2.748 M€)

Pendiente de compensar a 31.12.03

Central Nuclear

Importe (Mpta)

Lemóniz (I y II)/ Valdecaballeros (I y II) rillo (II)

308.642 - (1.855 M€)

Pagado con la tarifa (3,54%) entre 1984-2003:   1.186.006 Mpta. -    7128 M€

Más información:

http://www.cne.es/cne/doc/legislacion/RD470_2006-moratoria.pdf

http://www.elcomerciodigital.com/pg060422/prensa/noticias/Economia/200604/22/GIJ-SUB-215.html


INICI - INICIO