sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
 
versió en català - versión en castellano

Des que es va iniciar l'Era Atòmica, l'anomenat acord WHA 12-40 (en anglès "Agreement between the International Atomic Energy Agency and the World Health Organization"), signat al 1959, ha estat un dels punts més foscos de la història de l'energia nuclear. No tan sols per les obligacions de confidencialitat que implicava per als dos organismes, sinò per les implicacions que tenia el donar dret de veu i dret de vet a un organisme tècnic en les conseqüències que la seva tecnologia tenia per a la salut i la vida dels èssers humans. Aquest punt queda en evidència en el redactat de l'apartat 2, de l'article 1 de l'acord.

Si les diferents branques industrials disposessin del dret de ser consultades, de controlar, o de vetar, la informació sobre els treballadors o les poblacions afectades per les seves activitats, l'assumpte hauria estat considerat un escàndol. Aquesta situació excepcional es considerava "normal" en el cas de l'energia nuclear.

Aquest acord ha permés, entre altres coses, que l' AIEA hagi qüestionat en diverses ocasions les xifres de persones afectades per accidents radioactius, o que hagi presionat per a que els informes sobre els efectes de salut de la catàstrofe de Txernòbil hagin estat revisats a la baixa; sense que les seves maniobres hagin estat denunciades i bloquejades. Més informació en el llibre de Salvador López Arnal i Eduard Rodríguez Farré.

L'escàndol que això suposava, que es va denunciar de manera continuada a nivell internacional, es va incrementar arran de l'inici de la catàtrofe de Fukushima.

- Text de l'acord. (en anglès)

- Informació en la Wikipèdia en que apareixen els punts claus de l'acord WHA 12-40 i algunes de les claus de la denuncia. (castellà).

- Anàlisi i evolució històrica en un article de la revista "Rebelión".


INICI - INICIO
 
LA SUBORDINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) A LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA (AIEA)
Desde que se inició la Era Atómica , el llamado acuerdo WHA 12-40 ( en inglés " Agreement between the International Atomic Energy Agency and the World Health Organization " ), firmado en 1959, ha sido uno de los puntos más oscuros de la historia de la energía nuclear . No sólo por las obligaciones de confidencialidad que implicaba para los dos organismos, sino por las implicaciones que tenía el dar derecho de voz y derecho de veto a un organismo técnico en las consecuencias que su tecnología tenía para la salud y la vida de los seres humanos. Este punto queda en evidencia en el redactado del apartado 2 , del artículo 1 del acuerdo .

Si las diferentes ramas industriales dispusieran del derecho de ser consultadas , de controlar, o de vetar , la información sobre los trabajadores o las poblaciones afectadas por sus actividades , el asunto habría sido considerado un escándalo. Esta situación excepcional se consideraba "normal " en el caso de la energía nuclear .

Este acuerdo ha permitido , entre otras cosas , que la AIEA haya cuestionado en varias ocasiones las cifras de personas afectadas por accidentes radiactivos , o que haya presionado para que los informes sobre los efectos de salud de la catástrofe de Chernobyl hayan sido revisados a la baja. Más información en el libro de Salvador López Arnal y Eduard Rodríguez Farré.

El escándalo que esto suponía , que se denunció de manera continuada a nivel internacional , se incrementó a raíz del inicio de la catàtrofe de Fukushima .

- Texto del acuerdo. (en anglès)

- Información en la Wikipedia en que aparecen los puntos claves del acuerdo WHA 12-40 y algunas de las claves de la denuncia. (castellano - inglés) .

- Análisis y evolución histórica en un artículo de la revista "Rebelión".