sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
CATALÀ - CASTELLANO
 
Emissions de triti (element radioactiu (H3), isòtop de l'hidrogen) en el funcionament normal.
Es comptabilitzen als informes del CSN com a emissions de gas o líquides.
Esquerdes a la tapa del reactor (3).

Comú a tots els models PWR. Primer cop 1991 a Bugey 2 (França). Ascó 2, febrer del 2001

pwr Corrosió dels tubs dels generadors de vapor (4). Se'ls adjudica una vida inferior als 40 anys previstos.

S’aprofita per augmentar potència. Ascó 1 - 1995. Ascó 2 - 1996. Vandellòs 2 - 1999.
Genera 30 tones anuals de residus radioactius d’alta activitat (2). Evapora 21 Hm3 anuals d’aigua per a refrigerar-se (10). Equival a un autèntic "transvassament" si obté aigua d'un riu..
Fuites d’aigua del circuit primari al secundari (5 a 6). Estan contemplades com pèrdues “normals” Genera un promig de 350 bidons de residus sòlids radioactius de mitja i baixa activitat a l’any.
Fuites de líquids radioactius al circuit de refrigeració (10) o de les piscines a on s’emmagatzemen el combustible gastat.
 
TORNAR - VOLVER
 
Emisiones de tritio (elemento radioactivo (H3), isótopo del hidrógeno) en el funcionamiento normal.
Se contabiliza en los informes del CSN como a emisiones de gas o líquidas.
Grietas en la tapa del reactor (3).

Común a todos los modelos PWR. Primera vez en 1991 a Bugey 2 (Francia). Ascó 2, febrero del 2001
.
pwr Corrosión de los tubos de los generadores de vapor (4). Se les adjudica una vida inferior a los 40 años previstos inicialmente.

S’aprofita per augmentar potència. Ascó 1 - 1995. Ascó 2 - 1996. Vandellòs 2 - 1999.
Genera 30 toneladas anuales de residuos radioactivos de alta actividad (2). Evapora 21 Hm3 anuales de agua para refrigerarse (10). Equivale a un auténtico "trasvase" si obtiene dicha agua de un río.
Fugas de agua del circuito primario al secundario (5 a 6). Estan contempladas com pérdidas “normales” Genera un promedio de 350 bidones de residuos sólidos radioactivos de media y baja actividad al año.
Fugas de líquidos radioactivos al circuito de refrigeración (10) o de las piscinas donde se almacena el combustible gastado.