sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
CATALÀ - CASTELLANO
 
- ANÀLISI GENERAL DE L’ACTUAL OFENSIVA DE LA INDÚSTRIA NUCLEAR

- INFORME DE GREENPEACE - "Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear” (pdf, 760 kB).

- Campaña del 'lobby' nuclear alemán Un documento confidencial explica cómo presionar a los partidos ante las elecciones federales

- Un exemple d’imatge manipulada - Un ejemplo de imagen manipulada
.

ANÀLISI DE L’ACTUAL OFENSIVA DE LA INDÚSTRIA NUCLEAR

Des de finals de la dècada dels 80 la indústria nuclear es troba en retrocés per diverses causes:

- Moltes de les promeses tecnològiques irreals, realitzades als seus inicis, es revelen totalment irracionals, o es veuen desmentides pels resultats de la investigació (un exemple: el reactor supergenerador francés Superfénix (1989 - 1997 :10.600 milions d’euros de cost i 10 mesos de connexió a la xarxa elèctrica).

- Des de finals de la dècada dels anys 70 s’havia produït una caiguda en la demanda de construcció de noves centrals, com a resultat de l’augment de costos de construcció derivat de la crisi del petroli. Construir nuclears esdevenia una empresa ruïnosa que els governs havien de pagar amb els diners de tothom.

- El problema més greu: la gestió dels residus radioactius d’alta activitat continuava sense solució.

- Un seguit d’accidents de diversa gravetat van culminar en la catàstrofe de Txernòbil, l’accident que, en teoria, mai no s’havia de produir.

Aquests quatre factors van fer, entre d’altres, que els grups de pressió favorables a l’energia nuclear mantinguessin una actitud de prudència i moderació durant gairebé 10 anys (1986 – 1996). Però aquesta actitud ha canviat, fonamentalment per dos motius:

- La creixent constatació del problema del canvi climàtic s’ha viscut per les empreses relacionades amb les nuclears com a una “oportunitat” de reivindicar-la: primer van intentar “colar” l’energia nuclear dins dels Mecanismes de Desenvolupament Net del Protocol de Kioto. Un cop fracassats els seus intents l’any 2000 a nivell internacional, van desplegar una agressiva campanya dins la Unió Europea, i país per país.

- La proximitat del final del cicle de vida tecnològic (inicialment previst per a 25 anys) de les centrals nuclears de segona generació (construïdes durant els anys 80) el que implica el seu tancament i la seva desaparició progresiva. La tecnologia nuclear es troba en desavantatge respecte a altres més eficients (Centrals Tèrmiques de Cicle Combinat), per la maduració tecnològica de les energies renovables, i pels elevats costos de construcció.

Això ha portat a una reacció tipus “ara o mai”. Les empreses i personatges relacionats amb els grups de pressió favorables a les nuclears han fet un canvi d’estratègia i de missatge barrejant les mentides i mitges veritats de sempre amb altres de noves.

- Canvi d’estratègia:

1.- Deixant de banda els països rics, els esforços per aconseguir comandes de construcció de noves plantes s’han adreçat fonamentalment als països del tercer món; a on no hi ha una societat civil i una opinió pública prou informada dels perills de l’energia nuclear, i és més fàcil comprar voluntats polítiques. Destaquen els països amb economies “emergents” (Xina, Índia, etc.), molt preocupats per la crisi energètica i el creixement del consum. Partint dels pocs projectes que s’han acceptat, la propaganda es capgira desprès cap als països rics, i s’intenta vendre la imatge de que l’energia nuclear és una opció en alça. Es tracta de forçar un compromís dels governs amb dubtes per mantenir funcionant al màxim les nuclears existents, i aconseguir garanties de cobertura política de qualsevol projecte que es pugui presentar.

2.- Davant la societat, i conscients del grau d’impopularitat de l’energia nuclear entre l’opinió pública dels països rics, han posat en marxa una formidable campanya de propaganda amb un doble objectiu: canviar la “percepció” social a base de repetir insistentment mentides i mitges veritats fins que esdevinguin “veritats absolutes”. La cobertura de la campanya es la demanda d’un debat “serè“, o “sense crispacions“, es a dir, un debat en que no es plantegin els veritables problemes de fons.

- Canvi de missatge:

1.- S’eviten les fantàstiques promeses de futur i es presenta l’energia nuclear gairebé com una necessitat desagradable però imprescindible. Veure el desmentit de la mentida en el Manifest de Tanquem les Nuclears.

2.- Es juga amb la por a la crisi energètica provocada pel “peak oil” i l’encariment del preu del petroli per presentar-la com una garantia de seguretat de subministrament. Veure el desmentit de la mentida.

3.- El gran argument nou. Es juga amb el canvi climàtic com a justificació, presentant l’energia nuclear com a “neta” o “baixa” en emissions de gasos d’efecte hivernacle. Veure el desmentit de la mentida. I més desmentits.

4.- Es repeteix la mentida de que l’energia nuclear permet la independència energètica. Veure el desmentit de la mentida.

5.- Es repeteix la mentida de que l’energia nuclear és una energia segura. Veure el desmentit de la mitja veritat.

6.- Es repeteix la mentida de que l’energia nuclear és econòmica. Veure el desmentit de la mentida.

7.- Es llença la nova mentida de que hi ha una nova generació de centrals nuclears més modernes, segures i econòmiques. Veure el desmentit de la mitja veritat.

Hi ha més aspectes, però aquests són els més repetits. Jugant amb la por i la manca d’informació de la població respecte a l’energia pretenen que el seu negoci es revifi o, com a mínim, que no decaigui. Però, com hem dit, garantint els beneficis privats amb els diners de tothom.

TORNAR INICI PÀGINA
Un exemple d’imatge manipulada - Un ejemplo de imagen manipulada.
Llegir tota la història relacionada, arxiu .pdf (CATALÀ).
Leer toda la história relacionada, archivo .pdf (CASTELLANO).
TORNAR INICI PÀGINA
 
TORNAR - VOLVER
 
- ANÁLISIS GENERAL DE L’ACTUAL OFENSIVA DE LA INDUSTRIA NUCLEAR

- INFORME DE GREENPEACE - "Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear” (pdf, 760 kB).

- Campaña del 'lobby' nuclear alemán Uno documento confidencial explica cómo presionar a los partidos ante las elecciones federales

- Un ejemplo d’imagen manipulada - Un ejemplo de imagen manipulada
.

ANÁLISIS DE LA ACTUAL OFENSIVA DE LA INDUSTRIA NUCLEAR

Desde finales de la década de los 80 la industria nuclear se encuentra en retroceso por varias causas:

- Muchas de las prometidas tecnológicas irreales, realizadas a sus inicios, se revelan totalmente irracionales, o se ven desmentidas por los resultados de la investigación (un ejemplo: el reactor supergenerador francés Superfénix (1989 - 1997 :10.600 millones d’euros de coste y 10 meses de conexión a la red eléctrica).

- Desde finales de la década de los años 70 se había producido una caída en la demanda de construcción de nuevas centrales, como resultado de el aumento de costes de construcción derivado de la crisis del petróleo. Construir nucleares acontecía una empresa ruinosa que los gobiernos debían pagar con el dinero de todo el mundo.

- El problema más grave: la gestión de los residuos radiactivos d’alta actividad continuaba sin solución.

- Una série d’accidentes de diversa gravedad culminaron en la catástrofe de Chernóbil,el ’accidente que, en teoría, nunca se debía producir.

Estos cuatro factores hicieron, entre otras, que los grupos de presión favorables a la energía nuclear mantuvieran una actitud de prudencia y moderación durante casi 10 años (1986 – 1996). Pero esta actitud ha cambiado, fundamentalmente por dos motivos:

- La creciente constatación del problema del cambio climático s’ha vivido por las empresas relacionadas con las nucleares como una “oportunidad” de reivindicarla primero intentaron “colar” l’energía nuclear dentro de los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Un golpe fracasados sus intentos l’año 2000 a nivel internacional, desplegaron una agresiva campaña dentro la Unión Europea , y país por país.

- La proximidad del final del ciclo de vida tecnológico (inicialmente previsto para 25 años) de las centrales nucleares de segunda generación (construidas durante los años 80) lo que implica su cierre y su desaparición progresiva. La tecnología nuclear se encuentra en desventaja respeto a otras más eficientes (Centrales Térmicas de Ciclo Combinado), por la maduración tecnológica de las energías renovables, y por los elevados costes de construcción.

Esto ha traído a una reacción tipo “ahora o nunca”. Las empresas y personajes relacionados con los grupos de presión favorables a las nucleares han hecho un cambio d’estrategia y de mensaje mezclando las mentiras y medias verdades de siempre con otras de nuevas.

- Cambio d’estrategia:

1.- Estela de banda los países ricos, los esfuerzos por conseguir pedidos de construcción de nuevas plantas s’han dirigido fundamentalmente a los países del tercer mundo; donde no hay una sociedad civil y una opinión pública lo suficiente informada de los peligros de l’energía nuclear, y es más fácil comprar voluntades políticas. Destacan los países con economías “emergentes” (China, India, etc.), muy preocupados por la crisis energética y el crecimiento del consumo. Partiendo de los pocos proyectos que s’han aceptado, la propaganda se cambia desprendida cabeza a los países ricos, y s’intenta vender la imagen de que l’energía nuclear es una opción en alza. Se trata de forzar un compromiso de los gobiernos con dudas por mantener funcionando al máximo las nucleares existentes, y conseguir garantías de cobertura política de cualquier proyecto que se pueda presentar.

2.- Ante la sociedad, y conscientes del grado d’impopularidad de l’energía nuclear entre l’opinión pública de los países ricos, han puesto en marcha una formidable campaña de propaganda con un doble objetivo: cambiar la “percepción” social a base de repetir insistentemente mentiras y medias verdades hasta que acontezcan “verdades absolutas”. La cobertura de la campaña se la demanda d’un debate “sereno“, o “sin crispaciones“, se a decir, un debate en que no se planteen los verdaderos problemas de fondos.

- Cambio de mensaje:

1.- Se evitan las fantásticas prometidas de futuro y se presenta l’energía nuclear casi como una necesidad desagradable pero imprescindible. Ver el desmentido de la mentira en el Manifiesto de Tanquem les Nuclears.

2.- Se juega con el miedo a la crisis energética provocada por el “peak oil” y l ’encarecimiento del precio del petróleo por presentarla como una garantía de seguridad de suministro . Ver el desmentido de la mentira.

3.- El gran argumento nuevo. Se juega con el cambio climático como justificación, presentando l’energía nuclear como “limpia” o “baja” en emisiones de gases d’efecto invernadero. Ver el desmentido de la mentira . Y más desmentidos.

4.- Se repite la mentira de que l’energía nuclear permito la independencia energética. Ver el desmentido de la mentira.

5.- Se repite la mentira de que l’energía nuclear es una energía segura. Ver el desmentido de la media verdad.

6.- Se repite la mentira de que l’energía nuclear es económica. Ver el desmentido de la mentira.

7.- Se tira la nueva mentira de que hay una nueva generación de centrales nucleares más modernas, seguras y económicas Ver el desmentido de la media verdad.

Hay más aspectos, pero estos son los más repetidos. Jugando con el miedo y la carece d’información de la población respeto a l’energía pretenden que su negocio se reavive o, como mínimo, que no decaiga. Pero, como hemos dicho, garantizando los beneficios privados con el dinero de todo el mundo.

VOLVER INICIO PÁGINA
Un ejemplo d’imagen manipulada - Un ejemplo de imagxen manipulada.
Leer toda la historia relacionada, archivo .pdf (CATALÀ).
Leer toda la história relacionada, archivo .pdf (CASTELLANO).
VOLVER INICIO PÁGINA