sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
CATALÀ - CASTELLANO
 
Enllaços en els quals s'expliquen les característiques de les radiacions ionitzants de l'energia nuclear i els seus límits quant a dosi i efectes sobre la salut.

Enlaces en los que se explican las características de las radiaciones ionizantes de la energía nuclear y sus limites en cuanto a dosis y efectos sobre la salud.


Presentació del Dr Pere Carbonell: / Presentació del Dr. Pere Carbonell: LES RADIACIONS IONITZANTS EFECTES A BAIXES DOSIS.

Dades a internet sobre exposicions, dosi, efectes, etc. / Datos en internet sobre exposiciones, dosis, efectos, etc.

Nota tècnica del Ministeri de Treball i Assumptes socials sobre instal · lacions radioactives. /

Nota técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre instalaciones radiactivas.

http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_303.htm

Nota tècnica del mateix organisme en què s'expliquen les normes de protecció i dosi de les radiacions ionitzants. /

Nota técnica del mismo organismo en la que se explican las normas de protección y dosis de las radiaciones ionizantes.

http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_304.htm

La pàgina web del Consell de Seguretat Nuclear, que hauria de ser la que posés la informació a disposició del públic de manera clara i pedagògica, eludeix les xifres concretes. Només conté molta literatura. A destacar aquesta acurada animació.

La página web del Consejo de Seguridad Nuclear, que debería ser la que pusiese la información a disposición del público de manera clara y pedagógica, elude las cifras concretas. Tan solo contiene mucha literatura. A destacar esta cuidada animación.

http://www.csn.es/plantillas/frame_nivel1.jsp?id_nodo=781&&&keyword=&auditoria=F

NOTA: Malgrat que a Catalunya funcionen tres centrals nuclears, i encara que van patir l’accident més greu de l’estat a l’any 1989, cap organisme oficial es veu amb la responsabilitat d’oferir informació clara i pedagògica sobre les radiacions ionitzants, la normativa legal de dosi, i els efectes sobre la salut i el medi ambient. La indústria nuclear pot estar ben tranquil·la.


NOTA: Aunque en Cataluña funcionan tres centrales nucleares, y aunque sufrió el accidente más grave del estado en el año 1989, ningún organismo oficial se ve con la responsabilidad de ofrecer información clara y pedagógica sobre las radiaciones ionizantes, la normativa legal de dosis, y los efectos sobre la salud y el medio ambiente. La industria nuclear puede estar bien tranquila.
 
TORNAR - VOLVER