sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
EL "CAS" GAROÑA - EL "CASO" GAROÑA
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS
ELS REACTORS A ESPANYA (Catalunya - València - Extremadura - Castella-La Manxa)
LOS REACTORES EN ESPAÑA (Cataluña - Valéncia - Extremadura - Castilla-La Mancha)
CATALUNYA - 14/03/2017
ARTICLE EN ECODIARI :
L' "impost" radiotòxic i la CUP


CATALUÑA - 14/03/2017
ARTÍCULO ECODIARI:
El "impuesto" radiotóxico y la CUP
CATALUNYA - 11/02/2017
ARTICLE EN REBELION.ORG :
La Política, la política i l' "impost" sobre la radioactivitat


CATALUÑA - 11/02/2017
ARTÍCULO REBELION.ORG :
La Política, la política y el "impuesto" sobre la radiactividad
CATALUNYA - 01/02/2017
ARTICLE EN "LA DIRECTA" :
El PDECAT, ERC i el dret a contaminar (pagant)
CATALUÑA - 01/02/2017
ARTÍCULO EN "LA DIRECTA":
El PDECAT, ERC y el derecho a contaminar (pagando)
CATALUNYA - Els tres únics partits del Parlament de Catalunya que fan un pronunciament explícit del tancament als seus programes (CSQEP, PSC i CUP) es mostren sensibles als interessos del gobierno PDECAT - ERC i decideixen no demanar la retirada del Capítol setè de la Llei de Pressupostos.

31/01/2017
ARTICLE EN "LA TERCERA INFORMACIÓ" :

Les forces polítiques d’oposició donen suport a l’ «impost» que legitima els impactes de salut de la contaminació radioactiva. Una anàlisi en perspectivaCATALUÑA - Los tres únicos partidos del Parlament de Cataluña que realizan un pronunciamiento explícito del cierre de las nucleares en sus programas (CSQEP, PSC i CUP) se muestran sensibles a los intereses del PDECAT - ERC y deciden no pedir la retirada del Capítulo séptimo de la Ley de Presupuestos.

31/01/2017
ARTÍCULO EN "LA TERCERA INFORMACIÓN":

Las fuerzas políticas de oposición dan apoyo al "impuesto" que legitima los impactos de salud de la contaminación radioactiva. Un análisis en perspectiva
CATALUNYA - 29/01/2017. ARTICLE EN "ECODIARI" :
Maniobres fosques en la defensa de l'«impost»


CATALUÑA - 29/01/2017. ARTÍCULO EN "ECODIARI":
Maniobras oscuras en la defensa del «impuesto»
CATALUNYA - 23/01/2017
SEGON COMUNICAT DEL MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR a Catalunya:

Una setmana després de l'inici de la seva difusió, el manifest que demana al govern de la Generalitat que retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos, s'acosta ales 450 signatures de suport.
CATALUÑA - 23/01/2017
SEGUNDO COMUNICADO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR en Cataluña:

Una semana después del inicio de su difusión, el manifiesto que pide al gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos, se acerca alas 450 firmas de apoyo
CATALUNYA - 15/01/2017
Inici de la campanya. PRIMER COMUNICAT DEL MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR a Catalunya:

Més de 70 persones del món universitari, laboral, social i ambiental de Catalunya recolzen un manifest demanant al govern de la Generalitat que retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos.
CATALUÑA - 15/01/2017
Iniciio de la campaña. PRIMER COMUNICADO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR en Cataluña:

Más de 70 personas del mundo universitario, laboral, social y ambiental de Cataluña apoyan un manifiesto pidiendo al gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos
CATALUNYA - 13/01/2017
COMUNICAT DEL MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR:

EL MIA ACUSA LA GENERALITAT CATALANA D'ACCEPTAR LA PROLONGACIÓ DE LES NUCLEARS.
CATALUÑA - 13/01/2017
COMUNICADO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR:

EL MIA ACUSA A LA GENERALITAT CATALANA DE ACEPTAR LA PROLONGACIÓN DE LAS NUCLEARES
CATALUNYA - 06/01/2017.
COMUNICAT D'Ecologistes en Acció de Catalunya:

L'impost nuclear inclòs als Pressupostos de la Generalitat pel 2017 només és acceptable si va lligat a la no renovació dels permisos de les C.N d'Ascó i Vandellòs.
CATALUÑA - 06/01/2017
COMUNICADO DE Ecologistes en Acció de Catalunya:

El impuesto nuclear incluido en los Presupuestos de la Generalitat para 2017 sólo es aceptable si va ligado a la no renovación de los permisos de las C.N de Ascó y Vandellós
CATALUNYA - La contaminació radiotòxica és bona si la borsa sona.

Article publicat a l'ECODIARI el 7 de desembre de 2016
CATALUÑA - La contaminación radiotóxica es buena si la bolsa suena.

Artículo publicado en ECODIARI el 7 de diciembre de 2016
EXTREMADURA - Mientras Tanto 152. Desembre 2016
Almaraz és una esquerda?
EXTREMADURA - Mientras Tanto 152. Diciembre 2016.
¿Almaraz es una grieta?
CATALUNYA - «Impost» nuclear a Catalunya. Un breu apunt des d'un plantejament compartit.

Article publicat a l'ECODIARI el 22 de setembre de 2016 com a resposta a l'aportació crítica del professor Jordi Roca a l'article anterior de l'onze de setembre.
CATALUÑA - «Impuesto» nuclear en Cataluña. Un breve apunte desde un planteamiento compartido.

Artículo publicado en ECODIARI el 22 de septiembre de 2016 como respuesta a la aportación crítica del profesor Jordi Roca al artículo anterior del once de septiembre.
CATALUNYA - L' «impost» nuclear com a forma de legitimació d'impactes irreversibles, i de suport a 10 anys més, previs als 60 de funcionament a Catalunya.

Article publicat a l'ECODIARI el 11 de setembre de 2016 sota el títol
"Impost nuclear, no gràcies"
CATALUÑA - El «impuesto» nuclear como forma de legitimación de impactos irreversibles, y de apoyo a 10 años más, previos a los 60 de funcionamiento en Cataluña.

Artículo publicado al ECODIARI el 11 de septiembre de 2016 bajo el título
"Impuesto nuclear, no gracias"
CATALUNYA - Article publicat originàriament a l'ECODIARI el 11 de maig de 2016 Escenificacions nuclears al Parlament de Catalunya CATALUÑA - Artículo publicado en ECODIARI, el 11 de mayo de 2016
Escenificaciones nucleares en el Parlamento de Cataluña
ESPANYA - Mientras Tanto 146. Maig 2016
Txernòbil 2016 a Ucraïna, els seus voltants i a Espanya
ESPAÑA - Mientras Tanto 146. Mayo 2016.
Chernóbil 2016 en Ucrania, sus alrededores y en España
ESPANYA - La tercera información 13/08/2014.
Acabaran “els mercats” amb el funcionament de les centrals nuclears a Espanya?
ESPAÑA - La tercera información 13/08/2014 .
¿Acabarán “los mercados” con el funcionamiento de las centrales nucleares en España?
REFERÈNCIES DE DOCUMENTACIÓ : Acabarán “els mercats” amb el funcionament de les centrals nuclears a Espanya? REFERENCIAS DE DOCUMENTACIÓN : ¿Acabarán “los mercados” con el funcionamiento de las centrales nucleares en España?
 
 
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS  //  TORNAR INICI PÀGINA ------- VOLVER INICIO PÁGINA
EL "CAS" GAROÑA - EL "CASO" GAROÑA
Mientras Tanto 143. Febrer 2016.
Atòmiques. El 2016 comença amb un nou capítol del "serial" Garoña
Mientras Tanto 143. Febrero 2016.
Atómicas. El 2016 comienza con un nuevo capítulo del “culebrón” Garoña
Mientras Tanto 144. Març 2016.
El posicionament polític del Consell de Seguretat Nuclear en el cas Garoña i la seva importància com a precedent
Mientras Tanto 144. Marzo 2016.
El posicionamiento político del Consejo de Seguridad Nuclear en el caso Garoña y su importancia como precedente
Mientras Tanto 147. Juny 2016
Garoña al mapa de conflictes
Mientras Tanto 147. Junio 2016.
Garoña en el mapa de conflictos
25-02-2016
Nuclenor pressiona per reabir la planta de Garoña a Espanya.
El lobby nuclear es blinda davant un canvi de Govern
.
María José Esteso Poves Diagonal
Les elèctriques tracten de tancar un acord perquè les centrals estiguin obertes durant 60 anys. Si es produeix la reobertura de Garoña, s'asseurà un greu precedent.
25-02-2016
Nuclenor presiona para reabir la planta de Garoña en España.
El lobby nuclear se blinda ante un cambio de Gobierno
.
María José Esteso Poves - Diagonal
Las eléctricas tratan de cerrar un acuerdo para que las centrales estén abiertas durante 60 años. Si se produce la reapertura de Garoña, se sentará un grave precedente.
12-03-2016
Txernobil, Fukushima, Garoña.
Oier Zeberio i Iñaki Barcena -Rebelión
12-03-2016
Txernobil, Fukushima, Garoña.
Oier Zeberio e Iñaki Barcena -Rebelión
16-04-2016
Junta d'Iberdrola 2016 Una crònica verda (visceral)
Ekologistak Martxan - Rebelión
16-04-2016
Junta de Iberdrola 2016 Una crónica verde (visceral)
Ekologistak Martxan - Rebelión
TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO