sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS
PALOMARES, TAN OBLIDAT COM PRESENT ------- PALOMARES, TAN OLVIDADO COMO PRESENTE
16-01-2016
Palomares, cinquanta anys després.
Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal Rebelión
16-01-2016
Palomares, cincuenta años después.
Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal Rebelión http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207865&titular=palomares-cincuenta-a%F1os-despu%E9s-
16-03-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(I) No només és l' accident nuclear més important en Espanya, és el més rellevant a nivell internacional fins Txernòbil
Salvador López Arnal Rebelión
16-03-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(I) No sólo es el accidente nuclear más importante en España, es el más relevante a nivel internacional hasta Chernóbil
Salvador López Arnal Rebelión
31-03-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(II) Cap estipulació impedia l'emmagatzematge a Espanya de material d'origen nuclear, ni la seva vinguda, ni tràfec per terra, mar i aire
Salvador López Arnal Rebelión
31-03-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear de Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(II) Ninguna estipulación impedía el almacenamiento en España de material de origen nuclear, ni su venida, ni trasiego por tierra, mar y aire
Salvador López Arnal Rebelión
26-04-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(III) "Bartolomé Roldán és un veritable heroi que no entenia tal qualificatiu ni un homenatge simplement per haver obrat com calia"
Salvador López Arnal Rebelión
26-04-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(III) "Bartolomé Roldán es un verdadero héroe que no entendía tal calificativo ni un homenaje simplemente por haber obrado como era menester
Salvador López Arnal Rebelión
04-05-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(IV) A Espanya les úniques informacions inicials completes van ser els diaris locals d'Almeria i Múrcia
Salvador López Arnal - Rebelión
04-05-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(IV) En España las únicas informaciones iniciales completas fueron los diarios locales de Almería y Murcia
Salvador López Arnal - Rebelión
20-05-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(V) La manca d'equips de protecció individual i de mesures bàsiques de radioprotecció van ser bastant generalitzades
Salvador López Arnal - Rebelión
20-05-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(V) La falta de equipos de protección individual y de medidas básicas de radioprotección fueron bastante generalizadas
Salvador López Arnal - Rebelión
25-05-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(VI) La relació USA i Espanya és totalment colonial, amb un accentuat detriment de la sobirania nacional que comença el 1953 amb els Pactes de Madrid
Salvador López Arnal - Rebelión
25-05-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(VI) La relación USA y España es totalmente colonial, con un acentuado menoscabo de la soberanía nacional que comienza en 1953 con los Pactos de Madrid
Salvador López Arnal - Rebelión
29-06-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(VII) Com els pescadors i les seves famílies vivien al dia, la petita capacitat de finançament de les botigues de queviures locals es va esgotar molt aviat
Salvador López Arnal - Rebelión
29-06-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(VII) Como los pescadores y sus familias vivían al día, la pequeña capacidad de financiación de los colmados locales se agotó muy pronto
Salvador López Arnal - Rebelión
05-07-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(VIII) Alguns es van aixecar contra el que estava succeint. A Espanya qualsevol brot dissident era reprimit
Salvador López Arnal - Rebelión
05-07-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(VIII) Algunos se levantaron contra lo que estaba sucediendo. En España cualquier brote disidente era reprimido
Salvador López Arnal - Rebelión
18-07-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(IX) A la zona de Palomares i Villaricos predomina una llei del silenci
Salvador López Arnal - Rebelión
18-07-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(IX) En la zona de Palomares y Villaricos predomina una Ley del silencio
Salvador López Arnal - Rebelión
20-07-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(X) Algunes de les zones tancades de Palomares tenen una de les majors concentracions de plutoni a nivell mundial
Salvador López Arnal - Rebelión
20-07-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(X) Algunas de las zonas valladas de Palomares tienen una de las mayores concentraciones de plutonio a nivel mundial
Salvador López Arnal - Rebelión
30-08-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XI) Els espanyols van adduir en les negociacions de descontaminació raons psicològiques i els nord-americans nivells raonables o acceptables
Salvador López Arnal - Rebelión
30-08-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(XI) Los españoles adujeron en las negociaciones de descontaminación razones psicológicas y los norteamericanos niveles razonables o aceptables
Salvador López Arnal - Rebelión
21-09-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XII) La contaminació de Palomares va suposar un important llast publicitari en un país amb una incipient indústria nuclear carregada de futur
Salvador López Arnal - Rebelión
21-09-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(XII) La contaminación de Palomares supuso un importante lastre publicitario en un país con una incipiente industria nuclear cargada de futuro
Salvador López Arnal - Rebelión
05-10-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XIII) En cas d'accident nuclear neixen per tot arreu criteris elevats al rang de« qüestions d'estat », sempre anteposats a l'àmbit, salut i interessos dels afectats
Salvador López Arnal - Rebelión
05-10-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente nuclear en Palomares y sus consecuencias (1966-2016)
(XIII) En caso de accidente nuclear nacen por doquier criterios elevados al rango de «cuestiones de estado», siempre antepuestos al ámbito, salud e intereses de los afectados
Salvador López Arnal - Rebelión
11-11-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XIV) "L'informe Belmont va voler establir uns principis en què fonamentar qualsevol regulació moral i ètica en la investigació clínica amb humans"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

11-11-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XIV) "El informe Belmont quiso establecer unos principios en las que fundamentar cualquier regulación moral y ética en la investigación clínica con humanos"
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=219007
Salvador López Arnal -  Rebelión.

25-11-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XV) "Un nombre indeterminat de palomareños van poder respirar aerosols de plutoni en almenys 7 ocasions"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

25-11-2016
Entrevista a José Herrera Plaza, Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XV) “Un número indeterminado de palomareños pudieron respirar aerosoles de plutonio en al menos 7 ocasiones
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=219587

Salvador López Arnal -  Rebelión.

07-12-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XVI) "Sola o amb l'ajuda dels EUA Espanya ha d'iniciar urgentment la descontaminació completa de Palomares "

Salvador López Arnal -  Rebelión.

07-12-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XVI) “Sola o con la ayuda de EE.UU. España debe iniciar urgentemente la descontaminación completa de Palomares
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=220111

Salvador López Arnal -  Rebelión.

21-12-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XVII) "Descontaminar amb criteris normatius i no de salut públic a llarg termini és molt còmode, però un gran error"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

14-12-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre "Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)"
(XVII) “Descontaminar con criterios normativos y no de salud pública a largo plazo es muy cómodo, pero un craso error
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=220403

Salvador López Arnal -  Rebelión.

21-12-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XVIII) "Les principals conseqüències en els afectats són les psicològiques"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

21-12-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre "Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)"
(XVIII) “Las principales consecuencias en los afectados son las psicológicas
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=220691

Salvador López Arnal -  Rebelión.

30-12-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XIX) "El negacionisme oficial ha durat fins a 2003, des de llavors s'informa parcialment, tot i que amb massa biaixos"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

30-12-2016
Entrevista a José Herrera Plaza sobre "Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)"
(XIX) “El negacionismo oficial ha durado hasta 2003, desde entonces se informa parcialmente, aunque con demasiados sesgos
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=221034

Salvador López Arnal -  Rebelión.

18-01-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XX) "Gràcies al zel d'Eduardo Ramos, l'àrea urbana va ser l'única zona efectivament descontaminada el 1966"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

18-01-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre "Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)"
(XX) “Gracias al celo de Eduardo Ramos, el área urbana fue la única zona efectivamente descontaminada en 1966
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=221759

Salvador López Arnal -  Rebelión.

26-01-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXI) "Quan el espanyols van saber que els repostatges es realitzaven sobre els seus caps es van indignar"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

26-01-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXI) “Cuando lo españoles supieron que los repostajes se venían realizando sobre sus cabezas se indignaron
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=222064

Salvador López Arnal -  Rebelión.

08-02-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXII) "Les repercussions en les relacions bilaterals van brillar per la seva absència, mai es va qüestionar per part del Govern la seva anul·lació o revisió"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

08-02-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXII) “Las repercusiones en las relaciones bilaterales brillaron por su ausencia, jamás se cuestionó por parte del Gobierno su anulación o revisión
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=222591

Salvador López Arnal -  Rebelión.

15-02-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXIII) "Els exiliats republicans estaven molt preocupats per les conseqüències de l'accident i la tan continuada i inhabitual presència en els mitjans d'Espanya"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

15-02-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXIII) “Los exiliados republicanos estaban muy preocupados por las consecuencias del accidente y la tan continuada e inhabitual presencia en los medios de España
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=222931

Salvador López Arnal -  Rebelión.

23-02-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXIV) "Quan parlem d'armes nuclears no et fas una idea del seu potencial, l'Horror amb majúscules que originaria una sola detonació"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

23-02-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXIV) “Cuando hablamos de armas nucleares no te haces una idea de su potencial, del Horror con mayúsculas que originaría una sola detonación
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=223261

Salvador López Arnal -  Rebelión.

01-03-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXV) "Em sembla també injust i manipulador que el plutoni i el americi gaudeixin de presumpció d'innocència per a aquells que viuen a molts quilòmetres"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

01-03-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXV) “Me parece también injusto y manipulador que el plutonio y el americio gocen de presunción de inocencia para aquellos que viven a muchos kilómetros
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=223503

Salvador López Arnal -  Rebelión.

08-03-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXVI) "El problema de les indemnitzacions va ser entre d'altres la lerda burocràcia militar nord-americà, que era la que es feia càrrec"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

08-03-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXVI) “El problema de las indemnizaciones fue entre otros la lerda burocracia militar estadounidense, que era la que se hacía cargo
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=223795

Salvador López Arnal -  Rebelión.

15-03-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXVII) "La pusil·lanimitat amb els EUA, no només no va minvar amb la democràcia, sinó que m'atreviria a dir que es va incrementar en els últims anys"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

15-03-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXVII) “La pusilanimidad con EEUU, no sólo no menguó con la democracia, sino que me atrevería a decir que se incrementó en los últimos años
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=224083

Salvador López Arnal -  Rebelión.

30-03-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXVIII) "La imatge del bany [de Fraga i l'ambaixador d'USA] ha passat a ser el fetitxe del succés que descontextualitza i nega d'oblit que ha passat"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

30-03-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Palomares
(XXVIII) “La imagen del baño [de Fraga y el embajador de USA] ha pasado a ser el fetiche del suceso que descontextualiza y anega de olvido lo acontecido"
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=224679

Salvador López Arnal -  El Viejo Topo

04-04-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXIX) "Algun comunista local, militant del PCE, actuava de reporter"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

04-04-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre el accidente atómico de Palomares
(XXIX) "Algún comunista local, militante del PCE, actuaba de reportero"
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=224871

Salvador López Arnal -  El Viejo Topo

20-04-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXX) "La Duquessa Roja va ser amenaçada de mort pel capità Calin"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

20-04-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXX) “La Duquesa Roja fue amenazada de muerte por el capitán Calín
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=225583

Salvador López Arnal -  Rebelión.

26-04-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXXI) "La Duquessa Roja va ser l'única persona en aquells durs moments que va intentar desmuntar la història oficial i va emparar, va assessorar i va ajudar als veïns"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

26-04-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXXI) “La Duquesa Roja fue la única persona en aquellos duros momentos que intentó desmontar la historia oficial y amparó, asesoró y ayudó a los vecinos
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=225855

Salvador López Arnal -  Rebelión.

04-05-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXXII) "Aquesta violència psíquica va suposar per als militars que van salvar la vida un trauma i una humiliació que van haver de suportar per disciplina militar"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

04-05-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXXII) ”Esta violencia psíquica supuso para los militares que salvaron la vida un trauma y una humillación que tuvieron que soportar por disciplina militar
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226180

Salvador López Arnal - Rebelión.

10-05-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXXIII) "L'informe del CAPS va desenvolupar un discurs crític que contradeia la història oficial i que després seria corroborat per l'evidència documental"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

10-05-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXXIII) “El informe del CAPS desarrolló un discurso crítico que contradecía la historia oficial y que luego sería corroborado por la evidencia documental
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226423

Salvador López Arnal - Rebelión.

31-05-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXXIV) "Pertànyer a l'OTAN suposava prendre partit en una baralla entre USA i la URSS per l'hegemonia mundial"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

31-05-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXXIV) “Pertenecer a la OTAN suponía tomar partido en una pelea entre USA y la URSS por la hegemonía mundial"
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=227269

Salvador López Arnal -  Rebelión.

07-06-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXXV) "Antonia Flores va patir pressions dels poders fàctics, dels seus companys de la província, d'Andalusia i de l'executiva nacional"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

07-06-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXXV) “Antonia Flores sufrió presiones de los poderes fácticos, de sus compañeros de la provincia, de Andalucía y de la ejecutiva nacional
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=227589

Salvador López Arnal -  Rebelión.

14-06-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXXVI) "JEN-CIEMAT i el CSN porten dècades afirmant que no s'ha trobat cap patologia relacionada. Per què la reticència a un estudi independent?"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

14-06-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXXVI) “JEN-CIEMAT y el CSN llevan décadas afirmando que no se ha hallado ninguna patología relacionada. ¿Por qué la renuencia a un estudio independiente?
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=227907

Salvador López Arnal -  Rebelión.

21-06-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXXVII) "Palomares és una herència de la dictadura que tots els governs han procurat defugir excepte en el període 2003-2015"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

21-06-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXXVII) “Palomares es una herencia de la dictadura que todos los gobiernos han procurado soslayar excepto en el periodo 2003-2015
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228189

Salvador López Arnal -  Rebelión.

28-06-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXXVIII) "Els Governs d'Espanya i EUA s'assignen al plutoni el mateix dret a la presumpció d'innocència que a les persones"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

28/06/2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXXVIII) “Los Gobiernos de España y EE.UU. asignan al plutonio el mismo derecho a la presunción de inocencia que a las personas"
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228452

Salvador López Arnal -  Rebelión.

04-07-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XXXIX) "El ministre d'Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, va blindar de manera amoral i antidemocràtica tots i cada un dels documents del Ministeri"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

04-07-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XXXIX) "El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, blindó de manera amoral y antidemocrática todos y cada uno de los documentos del Ministerio"
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228698

Salvador López Arnal -  Rebelión.

25-07-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XL) "El principal problema per a la descontaminació de Palomares és l'alt volum de terres a tractar"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

25-07-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XL) “El principal problema para la descontaminación de Palomares es el alto volumen de tierras a tratar
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=229509

Salvador López Arnal -  Rebelión.

27-07-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre l'accident nuclear en Palomares i les seves conseqüències (1966-2016)
(XLI) "Tots i cada un de nosaltres hem de prendre partit i abraçar el que considerem per contrapesar tantes escombraries"

Salvador López Arnal -  Rebelión.

27-07-2017
Entrevista a José Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares -  Consecuencias (1966-2016)
(XLI) “Todos y cada uno de nosotros debemos tomar partido y abrazar lo que consideremos para contrapesar tanta basura
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=229511

Salvador López Arnal -  Rebelión.

TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO