sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
 
La legalització des de la Generalitat de Catalunya dels impactes sobre la salut de la contaminació radioactiva

La legalización desde la Generalitat de Cataluña de los impactos sobre la salud de la contaminación radioactiva

MANIFEST ---- MANIFIESTO ------- COMUNICAT DEL MIA ---- COMUNICADO DEL MIA
Les radiacions "rutinàries" dels reactors atòmics ----- Las radiaciones "rutinárias" de los reactores atómicos
La campanya de denúncia en comunicats i articles ----- La campaña de denuncia en comunicados y artículos
Els partidaris del PDECAT-ERC fugen del debat ------- Los partidarios del PDECAT-ERC huyen del debate

El passat 29 de novembre de 2016, el govern PDECAT - ERC va aprovar el «Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments turístics»

http://www.parlament.cat/document/bopc/181648.pdf

El redactat del Projecte de Llei reconeix per primer cop que la contaminació radioactiva, anomenada "radiotòxica" suposa «risc local mediambiental i, en última instància, sobre les persones», i també «la possible dispersió d'elements radiotòxics (que) genera un important risc mediambiental i per a les persones, (...)», i declara que és un «fet imposable» referit a «emissions rutinàries aquelles que es produeixen en la operació normal d'un reactor termonuclear i que estan regulades, tant pel fa a la seva quantitat com a la seva dispersió controlada en el temps.»

La pregunta sorgeix inevitablement : Un risc per a la salut de la població ha de ser eliminat o legalitzat mitjançant la creació d'un "impost"?

Aquest "debat" serveis també per amagar que entre 2020 i 2021 s'hauria de denegar la renovació de llicència a Ascó i Vandellòs, i demanar a ENEL-ENDESA i IBERDROLA la redacció d'un pla de tancament.

El problema de les "baixes dosis" de radiació. La radiació "normal".

Resulta imposible que una central nuclear no emeti radiació durant el seu funcionament "normal".

Les condiciones extremes de temperatura i calor amb les que funciona desencadenen reaccions físiques i químiques que, en molts casos, son encara desconegudes. El fet es que materials radioactius escapen a l'aigua i l'atmòsfera mentre la central funciona.

Els efectes que tenen aquestes substàncies radioactives no estan ben coneguts. Aquesta és una de les causes de la subordinació de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) al que dicta la AIEA (Associació Internacional d'Energia Atòmica) en temes de radiacions i salut.

El que fan la indústria i els polítics és declarar totes les "baixes dosis" com innoqües, es a dir, sense efectes per a la salut.

 

El cas del Triti.

Dels 50 elements radiotòxics que una central nuclear emet rutinàriament (1), el Triti ha passat de ser anomenat emissor «feble» a ser considerat el més perillós per la seva abundància, per la seva capacitat de combinació i per  la facilitat amb que es pot introduir a l'organisme, superant a l'estronci o el iode, que són els isòtops que es relacionen habitualment amb els càncers.

El Triti és un isòtop (àtom modificat) de l'hidrogen que emet radiació Beta (un tipus de radiació que pot penetrar en els teixits uns 8 mil·límetres), i que es manté actiu durant uns 243 anys. Com isòtop de l'hidrogen pot ser respirat i, també, es pot combinar amb l'oxigen, formant aigua tritiada. L’aigua tritiada no es distingeix a simple vista de l’aigua normal. En conseqüència, el triti pot ser ingerit per l'organisme de tres maneres, quan es  respira, quan es beu aigua tritiada, o quan s’ingereix un producte que contingui aigua tritiada en la composició. Dins el cos, el triti pot afectar qualsevol òrgan, i roman actiu en un període variable de 12 a 19 dies.

L'actual nivell d'emissions de Triti de tots els reactors supera les previsions de la Comissió Internacional de Protecció Radiològica (CIPR). En febrer de 2014, un article de la revista Scientific American cridava l'atenció sobre la urgència de tornar a avaluar els impactes del Triti com a agent generador de càncers, i plantejava que la majoria de la població podia estar bevent habitualment aigua tritiada. La preocupació pel perill que suposa el Triti és creixent en els Estats Units (2).

(1) Veure CSN «Control y vigilancia radiológica de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos emitidos centrales nucleares»

(2) Scientific American, 7 de febrer de 2014. Veure http://www.scientificamerican.com/article/is-radioactive-hydrogen-in-drinking-water-a-cancer-threat/ .
Dos exemples-noticies del 2016: http://www.usnews.com/news/articles/2016-03-15/nuclear-plants-leak-radiation-and-regulator-faces-scrutiny i http://www.nytimes.com/2016/03/23/us/nuclear-plant-leak-threatens-drinking-water-wells-in-florida.html?_r=0.


APROFUNDIMENT - PROFUNDIZACIÓN
Mientras Tanto 138. Setembre 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (3)
Mientras Tanto 138. Septiembre 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (3)
Mientras Tanto 137. Juliol 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (2)
Mientras Tanto 137. Julio 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (2)
Mientras Tanto 136. Juny 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (1)
Mientras Tanto 136. Junio 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (1)
La contaminació radiotòxica és bona si la borsa sona.

Article publicat a l'ECODIARI el 7 de desembre de 2016
La contaminación radiotóxica es buena si la bolsa suena.

Artículo publicado en ECODIARI el 7 de diciembre de 2016
«Impost» nuclear a Catalunya. Un breu apunt des d'un plantejament compartit.

Article publicat a l'ECODIARI el 22 de setembre de 2016 com a resposta a l'aportació crítica del professor Jordi Roca a l'article anterior de l'onze de setembre.
«Impuesto» nuclear en Cataluña. Un breve apunte desde un planteamiento compartido.

Artículo publicado en ECODIARI el 22 de septiembre de 2016 como respuesta a la aportación crítica del profesor Jordi Roca al artículo anterior del once de septiembre.
L' «impost» nuclear com a forma de legitimació d'impactes irreversibles, i de suport a 10 anys més, previs als 60 de funcionament a Catalunya.
Article publicat a l'ECODIARI el 11 de setembre de 2016 sota el títol
"Impost nuclear, no gràcies"
El «impuesto» nuclear como forma de legitimación de impactos irreversibles, y de apoyo a 10 años más, previos a los 60 de funcionamiento en Cataluña.
Artículo publicado al ECODIARI el 11 de septiembre de 2016 bajo el título
"Impuesto nuclear, no gracias"
 
2013 radiació "normal" ----- 2013 radiación "normal"
Aquestes són els totals de "baixes dosis" que han emés les centrals nuclears de Catalunya durant l'any 2012, segons l'informe presentat pel CSN al Congrés dels Diputats i al Senat. (es pot baixar des d'aqui), pàgina 62.
Las quantitats representen Becquerels, es a dir, desintegracions radioactives per cada segon. Si fem les operacions corresponents i dividim el resultat per 86.400, el total de segons d'una hora, veurem la enorme quantitat de radiació que una central deixa anar cada hora de funcionament.
Central nuclear  Ascó I  Ascó II Vandellós II TOTAL
Efluentes líquidos
Total salvo tritio y gases disueltos  7.190.000.000 8.130.000.000 7.550.000.000 22.870.000.000
Tritio  39.700.000.000.000 27.200.000.000.000 39.100.000.000.000 106.000.000.000.000
Gases disueltos  5.580.000.000 46.800.000 182.000.000 5.808.800.000
TOTAL 39.712.770.000.000 27.208.176.800.000 39.107.732.000.000
Efluentes gaseosos
Gases nobles  58.300.000.000.000 2.600.000.000.000 6.300.000.000.000 67.200.000.000.000
Halógenos  4.920.000 192.000.000 196.920.000
Partículas  3.910.000 6.250.000 50.900.000 61.060.000
Tritio  680.000.000.000 475.000.000.000 280.000.000.000 1.435.000.000.000
Carbono-14  228.000.000.000 461.000.000.000 463.000.000.000 1.152.000.000.000
TOTAL 59.208.008.830.000 3.536.006.250.000 7.043.242.900.000
Un cop d'ull a la taula permet veure que la majoria d'emissions corresponen al Triti en líquids i gasos, i als gasos nobles i al Carboni-14 entre els gasos.

El Triti és un element radioactiu que emet partícules beta, es tracta d'un radi-isòtop de l'hidrogen , el que li permet combinar-se amb l'oxigen i formar aigua tritiada , que és aparentment igual a l'aigua natural, i que s'integra en plantes i animals per absorció o beguda, també pot reaccionar amb diversos gasos ( carboni , nitrogen , etc . ) formant, per exemple, metà tritiat . En forma de vapor d'aigua pot ser absorbit per les fulles de les plantes i passar als teixits vegetals i animals per ingestió. Les possibilitats d'ingerir aigua tritiada, o productes que la continguin són molt elevades.
El Carboni-14 és un radionúclid de llarga vida (5.730 anys de període de semidesintegració, 114.600 anys fins fer-se inactiu) que s'han produït i continuaran produint augment del risc de càncer durant dècades i els segles venidors. També pot travessar la placenta, lligar orgànicament amb cèl · lules en desenvolupament i d'aquesta manera posar als fetus en perill.
Per saber-ne més: Dossier sobre radioactivitat i salut elaborat per l'Observatori de l'Energia de Catalunya. PDF
VOLVER A INICIO - TORNAR A INICI

 
VOLVER A INICIO - TORNAR A INICI
Las radiaciones "rutinárias" de los reactores atómicos

El pasado 29 de noviembre de 2016, el gobierno PDECAT - ERC aprobó el «Projecto de Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público; de creación del impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos; del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas; del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos»

http://www.parlament.cat/document/bopc/181648.pdf

El redactado del Proyecto de Ley reconoce por primera vez que la contaminación radioactiva, llamada "radiotóxica" supone «riesgo local medioambiental y, en última instancia, sobre las personas», y también «la posible dispersión de elementos radiotóxicos (que) genera un importante riesgo medioambiental y para las personas, (...)», y declara que és un «hecho imponible» referido a «emisiones rutinarias aquellas que se producen en la operación normal de un reactor termonuclear y que estan reguladas, tanto por lo que hace a su calidad como a su dispersión controlada en el tiempo.»

La pregunta surge inevitablemente : ¿Un riesgo para la salud de la población ha de ser eliminado o legalizado mediante la creación de 'un "impuesto"?

Este "debate" sirve también para ocultar que entre 2020 i 2021 se debería denegar la renovación de licencia a Ascó y Vandellós, y perdir a ENEL-ENDESA y IBERDROLA la redacción de un plan de cierre.

El problema de las "bajas dosis" de radiación. La radiación "normal".

Resulta imposible que una central nuclear no emita radiación durante su funcionamiento "normal".

Las condicionas extremas de temperatura y calor con las que funciona desencadenan reacciones físicas y químicas que, en muchos casos, son todavía desconocidas. El hecho se que materiales radiactivos escapan al agua y la atmòsfera mientras la central funciona.

Los efectos que tienen estas substanciassustancias radiactivas no están bien conocidos. Esta es una de las causas de la subordinación del OLMOS (Organización Mundial de la Salud) al que dicta la AIEA (Asociación Internacional de Energía Atómica) en temas de radiaciones y salud.

El que hacen la industria y los políticos se declarar todas las "bajas dosis" como innoqües, se a decir, sin efectos para la salud.

 

El caso del Tritio.

De los 50 elementos radiotóxicos que una central nuclear emite rutinariamente (1), el Tritio ha pasado de ser llamado emisor «débil» a ser considerado el más peligroso por su abundancia, su capacidad de combinación y la facilidad con que se puede introducir en el organismo, superando al estroncio o el yodo, que son los isótopos que se relacionan habitualmente con los cánceres.

El Tritio es un isótopo (átomo modificado) del hidrógeno que emite radiación beta (un tipo de radiación que puede penetrar en los tejidos unos 8 milímetros), y que se mantiene activo durante unos 243 años. Como isótopo del hidrógeno puede ser respirado y, también, se puede combinar con el oxígeno, formando agua tritiada. El agua tritiada no se distingue a simple vista del agua normal. En consecuencia, el tritio puede ser ingerido por el organismo de tres maneras, cuando se respira, cuando se bebe agua tritiada, o cuando se ingiere un producto que contenga agua tritiada en su composición. Dentro del cuerpo, el tritio puede afectar cualquier órgano, y permanece activo en un periodo variable de 12 a 19 días.

El actual nivel de emisiones de Tritio de los reactores nucleares supera las previsiones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR). En febrero de 2014, un artículo de la revista Scientific American llamaba la atención sobre la urgencia de volver a evaluar los impactos del Tritio como agente generador de cánceres, y planteaba que la mayoría de la población podía estar bebiendo habitualmente agua tritiada. La preocupación por el peligro que supone el Tritio es creciente en los Estados Unidos (2).

(1) Veure CSN «Control y vigilancia radiológica de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos emitidos centrales nucleares»

(2) Scientific American, 7 de febrer de 2014. Veure http://www.scientificamerican.com/article/is-radioactive-hydrogen-in-drinking-water-a-cancer-threat/ .
Dos exemples-noticies del 2016: http://www.usnews.com/news/articles/2016-03-15/nuclear-plants-leak-radiation-and-regulator-faces-scrutiny i http://www.nytimes.com/2016/03/23/us/nuclear-plant-leak-threatens-drinking-water-wells-in-florida.html?_r=0.APROFUNDIMENT - PROFUNDIZACIÓN
Mientras Tanto 138. Setembre 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (3)
Mientras Tanto 138. Septiembre 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (3)
Mientras Tanto 137. Juliol 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (2)
Mientras Tanto 137. Julio 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (2)
Mientras Tanto 136. Juny 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (1)
Mientras Tanto 136. Junio 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (1)
La contaminació radiotòxica és bona si la borsa sona.

Article publicat a l'ECODIARI el 7 de desembre de 2016
La contaminación radiotóxica es buena si la bolsa suena.

Artículo publicado en ECODIARI el 7 de diciembre de 2016
«Impost» nuclear a Catalunya. Un breu apunt des d'un plantejament compartit.

Article publicat a l'ECODIARI el 22 de setembre de 2016 com a resposta a l'aportació crítica del professor Jordi Roca a l'article anterior de l'onze de setembre.
«Impuesto» nuclear en Cataluña. Un breve apunte desde un planteamiento compartido.

Artículo publicado en ECODIARI el 22 de septiembre de 2016 como respuesta a la aportación crítica del profesor Jordi Roca al artículo anterior del once de septiembre.
L' «impost» nuclear com a forma de legitimació d'impactes irreversibles, i de suport a 10 anys més, previs als 60 de funcionament a Catalunya.
Article publicat a l'ECODIARI el 11 de setembre de 2016 sota el títol
"Impost nuclear, no gràcies"
El «impuesto» nuclear como forma de legitimación de impactos irreversibles, y de apoyo a 10 años más, previos a los 60 de funcionamiento en Cataluña.
Artículo publicado al ECODIARI el 11 de septiembre de 2016 bajo el título
"Impuesto nuclear, no gracias"
 
Estas son los totales de " bajas dosis" que han emitido las centrales nucleares de Catalunya durante el año 2012, según el informe presentado por el CSN al Congreso de los Diputados y al Senado. (se puede bajar desde aqui), página 62.
Las cantidades representan Becquerels, se a decir, desintegraciones radiactivas por cada segundo. Si hacemos las operaciones correspondientes y dividimos el resultado por 86.400, el total de segundos de una hora, veremos la enorme cantidad de radiación que una central larga cada hora de funcionamiento.
Central nuclear  Ascó I  Ascó II Vandellós II TOTAL
Efluentes líquidos
Total salvo tritio y gasas disueltos  7.190.000.000 8.130.000.000 7.550.000.000 22.870.000.000
Tritio  39.700.000.000.000. 27.200.000.000.000. 39.100.000.000.000. 106.000.000.000.000.
Gasas disueltos  5.580.000.000 46.800.000. 182.000.000. 5.808.800.000
TOTAL 39.712.770.000.000. 27.208.176.800.000. 39.107.732.000.000.
Efluentes gaseosos
Gasas nobles  58.300.000.000.000. 2.600.000.000.000. 6.300.000.000.000. 67.200.000.000.000.
Halógenos  4.920.000. 192.000.000. 196.920.000.
Partículas  3.910.000. 6.250.000. 50.900.000. 61.060.000.
Tritio  680.000.000.000 475.000.000.000 280.000.000.000 1.435.000.000.000.
Carbono-14.  228.000.000.000 461.000.000.000 463.000.000.000 1.152.000.000.000.
TOTAL 59.208.008.830.000. 3.536.006.250.000. 7.043.242.900.000.
Un vistazo a la tabla permite ver que la mayoría de emisiones corresponden al Triti en líquidos y gases, y a los gases nobles y al Carbono-14 entre los gases.

Lo Triti es un elemento radiactivo que emito partículas beta, se trata de un radi-isótopo del hidrógeno , el que le permito combinarse con el oxígeno y formar agua tritiada , que es aparentemente igual al agua natural, y que se integra en plantas y animales por absorción o bebida también puede reaccionar con varios gases ( carbono , nitrógeno , etc . ) formando, por ejemplo, metano tritiat . En forma de vapor de agua puede ser absorbido por las hojas de las plantas y pasar a los tejidos vegetales y animales por ingestión. Las posibilidades de ingerir agua tritiada, o productos que la contengan son muy elevadas.
El Carbono-14 es un radionúclid de larga vida (5.730 años de periodo de semidesintegració, 114.600 años hasta hacerse inactivo) que se han producido y continuarán produciendo aumento del riesgo de cáncer durante décadas y los siglos venidors. También puede atravesar la placenta, atar orgánicamente con cèl ·· lules en desarrollo y de este modo poner a los fetos en peligro.
Para saber más: Dossier sobre radiactividad y salud elaborado por el Observatorio de la Energía de Catalunya. PDF
 
VOLVER A INICIO - TORNAR A INICI
Els partidaris del PDECAT - ERC fugen del debat
Catalunya, 5 de febrer del 2017.

Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya.

Sobre la defensa del Capítol setè de la Llei de pressupostos que legalitza els impactes sobre la salut de la contaminació rutinària dels reactors nuclears.

Amb motiu de la Llei de pressupostos 2017 del govern PDECAT – ERC, un conjunt de persones i entitats agrupades al Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya (MIACat) vam fer circular un Manifest demanant la retirada del seu Capítol setè. Un breu document de vuit paràgrafs.

L'objectiu era cridar l'atenció i fomentar un debat ciutadà i polític sobre les implicacions d'un fet amb una transcendència que va més enllà d'un simple tràmit administratiu. Els quatre primers paràgrafs del Manifest aborden, de forma sintètica, la complexitat sobre la que es pretén legislar, especialment pel que fa a la salut de les persones.

A mesura que el nombre de suports al Manifest anava creixent (quan es redacta aquest text supera amplament els 700) es va començar  a donar una reacció per part dels cercles defensors del govern PDECAT-ERC. La reacció hauria estat bona si hagués pres la forma d'un debat ciutadà obert, a on es poguessin contrastar els diferents aspectes i les implicacions del Capítol setè , però, en comptes d'això, des de diferents nivells es va començar a rebre una mena de «contra manifest», adreçat a persones de l'àmbit de la política, dels moviments socials, i  a una part de les que havíem recolzat el Manifest.

Aquest «contra manifest» també es podia haver limitat a rebatre paràgrafs textuals del Manifest; lluny d'això es va dedicar a atribuir-li coses que no figuren en el seu redactat per passar, tot seguit, a rebatre-les. Es tractava de bastir una mena de discurs econòmic, d'aparença tècnica i rigorosa, per desviar l'atenció del punt clau: la forma en que el Capítol setè legitima els impactes de salut de les emissions dels reactors atòmics sobre la població. Resulta difícil no captar la intenció d'atribuir al Manifest, i a les persones que li han donat suport, una condició d'indocumentats i ignorants.

En aquest text no entrarem en consideracions econòmiques de fons del «contra manifest», situades en la mateixa ideologia que inspira el redactat del Capítol setè, una ideologia molt legitima però aliena a la defensa de la salut i el medi ambient que mouen al MIACat; però sí que intentarem aclarir afirmacions que mostren que aquest discurs, aparentment «rigorós», no es correspon amb la realitat.

Les emissions radioactives de les centrals nuclears.

Un reactor nuclear pot emetre en el seu funcionament quotidià més de 40 elements radioactius diferents ( https://www.csn.es/documents/10182/896572/GS%2001-04%20Control%20y%20vigilancia%20radiol%C3%B3gica%20de%20efluentes%20radiactivos%20l%C3%ADquidos%20y%20gaseosos%20emitidos%20por%20centrales%20nucleares ), sense entrar en detalls de la seva importància, volum o perillositat, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) es limita a fer constar en els seus informes l'activitat radioactiva que generen en Becquerels, agrupant-los en vuit categories (veure https://www.csn.es/documents/10182/13529/Informe+anual+2015 ). És sobre aquesta informació del CSN sobre la que el Capítol setè legisla per recaptar diners.

Aquestes emissions considerades «rutinàries» són simplement inevitables, ni legals ni il·legals. El que han fet les autoritats nuclears i les administracions ha sigut legislar sobre els casos d'exposició a determinades dosis (Veure, per exemple la «Guia de Seguridad 7.9. Manual de cálculo de dosis en el exterior de las centrales nucleares» en http://piramidenormativa.sne.es/Repositorio/CSN/GSG-07.09%20Manual%20de%20calculo%20de%20dosis%20en%20el%20exterior%20de%20las%20centrales%20nucleares.pdf )però cap autoritat ha entrat en els impactes de salut de les emissions global.

Basta revisar la normativa existent sobre energia nuclear a nivell nacional (http://www.minetad.gob.es/energia/nuclear/Legislacion/Estatal/Paginas/normas-estatales.aspx ), com internacional (http://www.minetad.gob.es/energia/nuclear/Legislacion/Internacional/Paginas/LegislacionComunitaria.aspx ) per comprovar que no hi ha res sobre els impactes de salut d'aquestes emissions rutinàries. Hi ha, això sí, moltíssima normativa sobre la seguretat en el maneig dels diferents components del cicle nuclear relacionat amb l'exposició a determinades dosis, però no sobre emissions rutinàries i salut.

Aquesta situació es denuncia el segon paràgraf del Manifest, quan es mencionen els estudis sanitaris que «demostren» que no hi ha relació entre funcionament de nuclears i las salut de la població. I és jugant amb la confusió entre emissió i dosi que el «contra manifest» pretén donar aparença de «normalitat» a un fet excepcional: el reconeixement que fa el Capítol setè de que les emissions rutinàries suposen un impacte sobre la salut.

Aquesta aparença de «normalitat» és necessària per assolir l'objectiu de cobrar diners de les empreses elèctriques, reconeixent a les emissions un «impacte sobre la salut» però regulant immediatament aquest impacte amb un «impost».

El control de les emissions rutinàries

Ni el CSN, ni les empreses propietàries de les centrals nuclears, tenen control real de les emissions rutinàries. Es limiten a avaluar el nivell en determinats casos i a actuar en conseqüència. Així el CSN, en el seu plenari del 26 d'abril de 2016, va acceptar modificar l'anomenat Manual de Càlculs de Dosis al Exterior (MCDE) de la central nuclear de Vandellòs 2 per tal d'incloure un sistema que estava superant els nivells d'emissions d'efluents radioactius líquids (com, per exemple, el Triti).
(Veure: https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1378+-+2+Informe+-+CN+Vandell%C3%B3s+II+Revisi%C3%B3n+del+Manual+de+C%C3%A1lculo+de+Dosis+al+Exterior+(PC-021)/ff23c3a7-e65f-46c8-a954-57bcb36e64b8 i el seu tractament a l'Acta https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1378+-+Acta/894d1668-cd16-4a65-acf8-099af30fecf7 )

Es a dir, que davant la constància de que es detectava un increment d'emissions, el CSN es va limitar a normalitzar l'increment. Cosa que, paradoxalment, en la lògica del Capítol setè de la Llei de pressupostos no deixa de ser una bona notícia, ja que implica més diners i més recaptació i, de pas, facilita a ENEL-ENDESA i IBERDROLA una magnífica cobertura davant qualsevol denuncia sanitària de que els increments en emissions radioactives líquides podrien tenir efectes sobre la salut. És més, quantes més emissions es detectin i es regulin des del CSN, doncs més ingressos pel govern PDECAT-ERC.

Qualsevol persona que conegui la complexitat del funcionament d'un reactor nuclear, i els interessos econòmics que hi ha al darrera, sap que aturar-lo i fer reparacions o substitució de components per una qüestió tan «irrellevant» com un increment de les emissions radioactives, està fora de la lògica de lucre i benefici que mou a les companyies propietàries.

Un afany de lucre que també comparteix el govern PDECAT-ERC, fent renuncia explícita a la seva obligació de protegir la salut de les persones sobre les que legisla.

Sobre la distància entre l'enunciat que el «contra manifest» fa del paper «regulador» del CSN, i la realitat d'un organisme al servei de la indústria nuclear, no creiem necessari argumentar res.

Sobre el marge de maniobres de les empreses elèctriques davant l'«impost»

En els darrers dies de cada any el govern de l'estat publica el decret pel qual es fixen els preus i «peatges» de les tarifes elèctriques. Fins fa pocs anys el tal decret era anomenat «Decret de Tarifes», en l'actualitat, i en la línia de dificultar la comprensió dels mecanismes de repartiment de diners per part de les empreses, el decret té una denominació més complexa. Es pot comprovar el cas del Decret de 2016 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13782 ) o el Decret 2017 (https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12464.pdf ).

El que importa consignar aquí és que aquest decret és el resultat de negociacions entre el govern de l'estat i les empreses elèctriques, negociacions que en determinades ocasions han sortit a la llum pública degut a conflictes i/o pressions (una mostra: http://www.aspapel.es/content/las-electricas-ayudaran-la-industria-si-el-gobierno-les-deja-subir-las-tarifas ); així que el marge de maniobra de les elèctriques per neutralitzar «impostos» és, doncs, considerable.

Aquesta és la realitat de poder en que es mou la indústria nuclear, que el «contra manifest» intenta amagar, tal com va jugar a crear confusió entre emissions i dosis, amb una referència confusa a un àmbit diferent: el funcionament de l'Operador de Mercat Elèctric, en ocasions qüestionat per la seva vulnerabilitat davant l'especulació, que determina el «preu de mercat» diari.

Apunts diversos

Altres afirmacions del «contra manifest» freguen el ridícul i no cal entrar-ne en detalls; així coses com que una recaptació econòmica equivalent a 10 dies de funcionament de les nuclears pot ser un «problema» pels seus propietaris, o que l' «impost» grava «externalitats negatives» (increment de malalties potser?), o referències genèriques a «moltes activitats econòmiques» per amagar que es tracta de radioactivitat i salut de les persones, etc. Res d'això té a veure amb el veritable contingut del Manifest.

L' «impost» que dissenya el Capítol setè no es dona en un marc atemporal: s'aplica sobre unes centrals nuclears que, quan les arribi la data de renovació del seu permís en 2020 i 2021, portaran funcionant més de 30 anys; reactors amb un increment de perills, avaries i fuites de radiació (més beneficis, vaja); i sobre les que les empreses propietàries ja han manifestat que volen continuar fent-les funcionar fins als 60 anys.

Aquest context fa la dimissió de responsabilitat del govern PDECAT-ERC sobre sobre la salut de les persones que vivim a Catalunya encara més escandalosa: sense una sola dada, ni un estudi o investigació que avanci en la quantificació de l'impacte radioactiu quotidià, es limita a legalitzar-lo. Es poden fer moltes consideracions econòmiques a l'hora de votar el Capítol setè, però l'elecció entre salut i diners no es pot dissimular.

Per tant...

Són problemes polítics que han de ser confrontats políticament, però el que fan els partidaris del govern és fugir d'ells, refugiar-se en la lògica abstracta, els principis econòmics generals, i la identificació de la realitat amb la llei. Es comprensible, són qüestions desagradables, però no és una actitud que doni prioritat als interessos de la societat. Per a ells, és millor fugir de la vinculació entre l’ «impost» i l’allargament a 60 anys dels reactors invocant la lògica i els dogmes abstractes de «costos» i «beneficis», evitant les dades existents sobre subvencions manifestes i encobertes de la indústria nuclear (10);

(10) Tan sols un exemple en: http://www.publico.es/economia/pagamos-000-millones-moratoria-nuclear.html   

en comptes de situar-se en el debat econòmic sobre les anomenades «externalitats», i els posicionaments dels economistes crítics (11), 

(11) Un exemple: http://blogs.publico.es/juantorres/2013/12/21/por-que-sube-tanto-el-recibo-de-la-luz/
és més còmode apel·lar a la bondat dels mecanismes abstractes de funcionament del «mercat»;

en comptes de constatar les negociacions i el paper de les forces polítiques i empresarials que determinen la formació de preus (12),

(12) Un exemple més: http://www.aspapel.es/content/las-electricas-ayudaran-la-industria-si-el-gobierno-les-deja-subir-las-tarifas
és preferible distreure amb el funcionament del dia a dia del «mercat elèctric» i la comptabilitat de les empreses elèctriques.

És millor mencionar la lògica abstracta que explicar la relació entre l’ «impost», les fuites de radiació i la salut; és millor refugiar-se sota la protecció d’un CSN tan idealitzat com irreal, que enfrontar el descontrol que es denuncia dia rere dia (13);

(13) Veure http://www.eldiario.es/economia/regulador-atentado-seguridad-autonomia-inspectores_0_602990439.html i

http://www.eldiario.es/economia/regulador-autonomia-inspectores-centrales-nucleares_0_602290699.html

és millor parlar d’abstractes «gravàmens d’externalitats negatives» en comptes de fer un càlcul senzill en base al compte de beneficis de les elèctriques (14).

(14) "La recaptació de l'impost estimada per al 2017 suposaria només l'import econòmic d'uns 10 dies de funcionament de les centrals, absolutament insuficient per ser dissuasori." a http://www.tercerainformacion.es/articulo/catalunya/2017/01/13/el-moviment-iberic-antinuclear-mia-acusa-la-generalitat-dacceptar-la-prolongacio-de-les-centrals-nuclears

Amb tanta apel·lació a la lògica els defensors del govern PDECAT-ERC fan la seva particular contribució a una qüestió que està avui al centre del debat sobre la crisi ecològica, i molt vinculada amb l’energia atòmica: que el somni de la raó produeix monstres.

Per justificar l' «impost» s'invoca la llei, i la realitat s'assimila a la llei. Resulta curiós que els defensors d'un govern format per grups polítics que en la seva activitat propagandística fan referències continuades a la distància entre la llei i el que ells consideren que és Catalunya (15),

(15) entre molts exemples

http://www.lavanguardia.com/vida/20161122/412077791214/munte-garanteix-el-desplegament-de-la-llei-digualtat-malgrat-els-obstacles-del-govern-espanyol-i-el-tc.html o

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/erc-planteja-desobediencia-parlament-llei-desnonaments-pobresa-energetica-5102967

mostren en aquest punt una fidelitat tan absoluta a la llei. Però es tracta de nuclears i de diners. Coses amb les que no s'hi juga
.
 
 
VOLVER A INICIO - TORNAR A INICI
Los partidarios del PDECAT - ERC huyen del debate.

Catalunya, 5 de febrero del 2017.

Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya.


Sobre la defensa del Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos que legaliza los impactos sobre la salud de la contaminación rutinaria de los reactores nucleares.

Con motivo de la Ley de presupuestos 2017 del gobierno PDECAT - ERC, un conjunto de personas y entidades agrupadas en el Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña (MIACat) hicimos circular un Manifiesto pidiendo la retirada de su Capítulo séptimo. Un breve documento de ocho párrafos.

El objetivo era llamar la atención y fomentar un debate ciudadano y político sobre las implicaciones de un hecho que tiene una trascendencia que va más allá de un simple trámite administrativo. Los cuatro primeros párrafos del Manifiesto abordan, de forma sintética, la complejidad sobre la que se pretende legislar, especialmente en cuanto a la salud de las personas.

A medida que el número de apoyos al Manifiesto iba creciendo (cuando se redacta este texto supera ampliamente los 700) se empezó a producir una reacción por parte de círculos de defensores del gobierno PDECAT-ERC. La reacción habría sido buena si hubiera tomado la forma de un debate ciudadano abierto, donde se pudieran contrastar los diferentes aspectos y las implicaciones del Capítulo séptimo, pero, en vez de eso, desde diferentes niveles se comenzó a recibir una especie de «contra manifiesto», dirigido a personas del ámbito de la política, los movimientos sociales, y a una parte de las que habíamos apoyado el manifiesto.

Este «contra manifiesto» también se podía haber limitado a rebatir párrafos textuales del Manifiesto; lejos de ello se dedicó a atribuirle cosas que no figuran en su redactado para pasar, a continuación, a rebatirlas. Se trataba de construir una especie de discurso económico, de apariencia técnica y rigurosa, para desviar la atención del punto clave: la forma en que el Capítulo séptimo legitima los impactos de salud de las emisiones de los reactores atómicos sobre la población. Resulta difícil no captar la intención de atribuir al Manifiesto, y a las personas que le han apoyado, una cierta condición de indocumentados e ignorantes.

En este texto no entraremos en consideraciones económicas de fondo del «contra manifiesto», situadas en la misma ideología que inspira el redactado del Capítulo séptimo, una ideología muy legítima pero ajena a la defensa de la salud y el medio ambiente que mueven al MIACat; pero sí intentaremos aclarar afirmaciones que muestran que este discurso, aparentemente «riguroso», no se corresponde con la realidad.

Las emisiones radiactivas de las centrales nucleares.

Un reactor nuclear puede emitir en su funcionamiento cotidiano más de 40 elementos radiactivos diferentes ( https://www.csn.es/documents/10182/896572/GS%2001-04%20Control%20y%20vigilancia%20radiol%C3%B3gica % 20de% 20efluentes% 20radiactivos% 20l% C3% ADquidos% 20y% 20gaseosos% 20emitidos% 20por% 20centrales% 20nucleares ), sin entrar en detalles sobre su importancia, volumen o peligrosidad, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se limita a hacer constar en sus informes la actividad radiactiva que generan en Becquerels, agrupándolos en ocho categorías (ver https://www.csn.es/documents/10182/13529/Informe+anual+2015 ). Es sobre esta información del CSN sobre la que el Capítulo séptimo legisla para recaudar dinero.

Estas emisiones consideradas «rutinarias» son simplemente inevitables, ni legales ni ilegales. Lo que han hecho las autoridades nucleares y las administraciones ha sido legislar sobre los casos de exposición a determinadas dosis (Ver, por ejemplo la "Guía de Seguridad 7.9. Manual de cálculo de dosis en el exterior de las centrales nucleares» en http: //piramidenormativa.sne.es/Repositorio/CSN/GSG-07.09%20Manual%20de%20calculo%20de%20dosis%20en%20el%20exterior%20de%20las%20centrales%20nucleares.pdf ) pero ninguna autoridad ha entrado en los impactos de salud de las emisiones global.

Basta revisar la normativa existente sobre energía nuclear a nivel nacional ( http://www.minetad.gob.es/energia/nuclear/Legislacion/Estatal/Paginas/normas-estatales.aspx ), como internacional ( http: // www. minetad.gob.es/energia/nuclear/Legislacion/Internacional/Paginas/LegislacionComunitaria.aspx ) para comprobar que no hay nada sobre los impactos de salud de estas emisiones rutinarias. Hay, eso sí, muchísima normativa sobre la seguridad en el manejo de los diferentes componentes del ciclo nuclear relacionado con la exposición a determinadas dosis, pero no sobre emisiones rutinarias y salud.

Esta situación se denuncia el segundo párrafo del Manifiesto, cuando se mencionan los estudios sanitarios que «demuestran» que no hay relación entre el funcionamiento de las nucleares y la salud de la población. Y es jugando con la confusión entre emisión y dosis que el «contra manifiesto» pretende dar apariencia de "normalidad" a un hecho excepcional: el reconocimiento que hace el Capítulo séptimo de que las emisiones rutinarias suponen un impacto sobre la salud.

Esta apariencia de "normalidad" es necesaria para alcanzar el objetivo de cobrar dinero de las empresas eléctricas, reconociendo a las emisiones un «impacto sobre la salud» pero regulando inmediatamente este impacto con un «impuesto».

El control de las emisiones rutinarias

Ni el CSN, ni las empresas propietarias de las centrales nucleares, tienen control real de las emisiones rutinarias. Se limitan a evaluar el nivel en determinados casos y a actuar en consecuencia. Así el CSN, en su plenario del 26 de abril de 2016, aceptó modificar el llamado Manual de Cálculos de Dosis en el Exterior (MCDE) de la central nuclear de Vandellós 2 para incluir un sistema que estaba superando los niveles de emisiones de efluentes radiactivos líquidos (como, por ejemplo, el Tritio).
(Ver: https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1378+-+2+Informe+-+CN+Vandell%C3%B3s+II+Revisi%C3%B3n+del+Manual+de+ C% C3% A1lculo + de + Dosis + al + Exterior + (PC-021) / ff23c3a7-e65f-46c8-a954-57bcb36e64b8 y su tratamiento en el Acta https://www.csn.es/documents/10182/ 1468238/1378 + - + Acta / 894d1668-cd16-4a65-acf8-099af30fecf7 )

Es decir, que ante la constancia de que se detectaba un incremento de emisiones, el CSN se limitó a normalizar el incremento. Lo que, paradójicamente, en la lógica del Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos no deja de ser una buena noticia, ya que implica más dinero y más recaudación y, de paso, facilita a ENEL-ENDESA e IBERDROLA una magnífica cobertura ante cualquier denuncia sanitaria de que los incrementos en emisiones radiactivas líquidas podrían tener efectos sobre la salud. Es más, cuantas más emisiones se detecten y se regulen desde el CSN, pues más ingresos para el gobierno PDECAT-ERC.

Cualquier persona que conozca la complejidad del funcionamiento de un reactor nuclear, y los intereses económicos que hay detrás, sabe que detenerlo y hacer reparaciones o sustitución de componentes por una cuestión tan «irrelevante» como un incremento de las emisiones radiactivas , está fuera de la lógica de lucro y beneficio que mueve a las compañías propietarias.
Un ánimo de lucro que también comparte el gobierno PDECAT-ERC, haciendo renuncia explícita a su obligación de proteger la salud de las personas sobre las que legisla.

Sobre la distancia entre el enunciado de que el «contra manifiesto» hace del papel «regulador» del CSN, y la realidad de un organismo al servicio de la industria nuclear, no creemos necesario argumentar nada.

Sobre el margen de maniobras de las empresas eléctricas ante el «impuesto»

En los últimos días de cada año el gobierno del estado publica el decreto por el que se fijan los precios y «peajes» de las tarifas eléctricas. Hasta hace pocos años el tal decreto era llamado «Decreto de Tarifas», en la actualidad, y en la línea de dificultar la comprensión de los mecanismos de reparto de dinero por parte de las empresas, el decreto tiene una denominación más compleja. Se puede comprobar el caso del Decreto de 2016 ( https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13782 ) o el Decreto 2017 ( https://www.boe.es /boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12464.pdf ).

Lo que importa consignar aquí es que este decreto es el resultado de negociaciones entre el gobierno del estado y las empresas eléctricas, negociaciones que en determinadas ocasiones han salido a la luz pública debido a conflictos y / o presiones (una muestra: http: //www.aspapel.es/content/las-electricas-ayudaran-la-industria-si-el-gobierno-les-deja-subir-las-tarifas ); así que el margen de maniobra de las eléctricas para neutralizar «impuestos» es, pues, considerable.

Esta es la realidad de poder en que se mueve la industria nuclear, que el «contra manifiesto» intenta ocultar, tal como juega a crear confusión entre emisiones y dosis, con una referencia confusa a un ámbito diferente: el funcionamiento del Operador de mercado Eléctrico, en ocasiones cuestionado por su vulnerabilidad ante la especulación, que determina el «precio de mercado» diario.

Apuntes varios

Otras afirmaciones del «contra manifiesto» rozan el ridículo y no es necesario entrar en detalles; así, cosas como que una recaudación económica equivalente a 10 días de funcionamiento de las nucleares puede ser un "problema" por sus propietarios, o que el «impuesto» grava «externalidades negativas» (¿incremento de enfermedades quizás?), o referencias genéricas a «muchas actividades económicas» para ocultar que se trata de radiactividad y salud de las personas, etc. Nada de esto tiene que ver con el verdadero contenido del Manifiesto.

El «impuesto» que diseña el Capítulo séptimo no se da en un marco atemporal: se aplica sobre unas centrales nucleares que, cuando las llegue la fecha de renovación de su permiso en 2020 y 2021, llevarán funcionando más de 30 años; reactores con un incremento de peligros, averías y fugas de radiación (más beneficios, vaya); y sobre las que las empresas propietarias ya han manifestado que quieren seguir haciendo funcionar hasta los 60 años.

Este contexto hace que la dimisión de responsabilidad del gobierno PDECAT-ERC sobre sobre la salud de las personas que vivimos en Cataluña aún más escandalosa: sin un solo dato, ni un estudio o investigación que avance en la cuantificación del impacto radiactivo cotidiano, se limita a legalizarlo. Se pueden hacer muchas consideraciones económicas a la hora de votar el Capítulo séptimo, pero la elección entre salud y dinero no se puede disimular.

Por lo tanto...

Son problemas políticos que deben ser confrontados políticamente, pero lo que hacen los partidarios del gobierno es huir de ellos, refugiarse en la lógica abstracta, los principios económicos generales, y la identificación de la realidad con la ley. Se comprensible, son cuestiones desagradables, pero no es una actitud que dé prioridad a los intereses de la sociedad. Para ellos, es mejor huir de la vinculación entre el «impuesto» y el alargamiento a 60 años de los reactores invocando la lógica y los dogmas abstractos de «costes» y «beneficios», evitando los datos existentes sobre subvenciones manifiestas y encubiertas de la industria nuclear (10);

(10) Tan sólo un ejemplo en: http://www.publico.es/economia/pagamos-000-millones-moratoria-nuclear.html

- en vez de situarse en el debate económico sobre las llamadas «externalidades», y los posicionamientos de los economistas críticos (11),

(11) Un ejemplo: http://blogs.publico.es/juantorres/2013/12/21/por-que-sube-tanto-el-recibo-de-la-luz/

es más cómodo apelar a la bondad de los mecanismos abstractos de funcionamiento del "mercado";

- en vez de constatar las negociaciones y el papel de las fuerzas políticas y empresariales que determinan la formación de precios (12),

(12) Un ejemplo más: http://www.aspapel.es/content/las-electricas-ayudaran-la-industria-si-el-gobierno-les-deja-subir-las-tarifas

es preferible distraer con el funcionamiento del día a día del «mercado eléctrico» y la contabilidad de las empresas eléctricas.

- Es mejor mencionar la lógica abstracta que explicar la relación entre el «impuesto», las fugas de radiación y la salud; es mejor refugiarse bajo la protección de un CSN tan idealizado como irreal, que enfrentar el descontrol que se denuncia día tras día (13);

(13) Ver http://www.eldiario.es/economia/regulador-atentado-seguridad-autonomia-inspectores_0_602990439.html y

http://www.eldiario.es/economia/regulador-autonomia-inspectores-centrales-nucleares_0_602290699.html

- es mejor hablar de abstractos «gravámenes de externalidades negativas» en vez de hacer un cálculo sencillo en base a la cuenta de beneficios de las eléctricas (14).

(14) "La recaudación del impuesto estimada para el 2017 supondría sólo el importe económico de unos 10 días de funcionamiento de las centrales, absolutamente insuficiente para ser disuasorio." a http://www.tercerainformacion.es/articulo/catalunya/2017/01/13/el-moviment-iberic-antinuclear-mia-acusa-la-generalitat-dacceptar-la-prolongacio-de-les-centrals-nuclears

Con tanta apelación a la lógica los defensores del gobierno PDECAT-ERC hacen su particular contribución a una cuestión que está hoy en el centro del debate sobre la crisis ecológica, y muy vinculada con la energía atómica: que el sueño de la razón produce monstruos.

- Para justificar el «impuesto» invoca la ley, y la realidad se asimila a la ley. Resulta curioso que los defensores de un gobierno formado por grupos políticos que en su actividad propagandística hacen referencias continuadas a la distancia entre la ley y lo que ellos consideran que es Cataluña (15),

(15) entre muchos ejemplos

http://www.lavanguardia.com/vida/20161122/412077791214/munte-garanteix-el-desplegament-de-la-llei-digualtat-malgrat-els-obstacles-del-govern-espanyol-i-el-tc. html o

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/erc-planteja-desobediencia-parlament-llei-desnonaments-pobresa-energetica-5102967

muestran en este punto una fidelidad tan absoluta a la ley. Pero se trata de nucleares y de dinero. Cosas con las que no se juega.

 
VOLVER A INICIO - TORNAR A INICI