sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
 
La legalització des de la Generalitat de Catalunya dels impactes sobre la salut de la contaminació radioactiva.
LA CAMPANYA DE DENUNCIA EN COMUNICATS I ARTICLES

La legalización desde la Generalitat de Cataluña de los impactos sobre la salud de la contaminación radioactiva.
LA CAMPAÑA DE DENUNCIA EN COMUNICADOS Y ARTÍCULOS
- MANIFEST - MANIFIESTO - COMUNICAT DEL MIA- COMUNICADO DEL MIA
- Les radiacions "rutinàries" dels reactors atòmics ----- Las radiaciones "rutinárias" de los reactores atómicos
- Els partidaris del PDECAT-ERC fugen del debat ------- Los partidarios del PDECAT-ERC huyen del debate
 
LA CAMPANYA HA SERVIT PER MOSTRAR LA GRAN DISTÀNCIA QUE HI HA ENTRE LES DECLARACIONS GENÈRIQUES EN CONTRA DE L'ENERGIA ATÒMICA I ELS COMPROMISOS EN QÜESTIONS CONCRETES.

LA CAMPAÑA HA SERVIDO PARA MOSTRAR LA GRAN DISTANCIA QUE HAY ENTRE LAS DECLARACIONES GENÉRICAS EN CONTR A DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y LOS COMPROMISOS EN CUESTIONES CONCRETAS
 
ANTECEDENTS :

02/01/2017

En 2017 els 60 anys de funcionament nuclear s'imposaran per la via dels fets consumats, les bases ja estan posades.


Comunicat del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS publicat a
LA TERCERA INFORMACIÓ
.
ANTECEDENTES :

02/01/2017

En 2017 los 60 años de funcionamiento nuclear se impondrán por la vía de los hechos consumados, las bases ya están puestas.


Comunicado del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS publicado en
LA TERCERA INFORMACIÓ
.
06/01/2017

COMUNICAT D'Ecologistes en Acció de Catalunya:

L'impost nuclear inclòs als Pressupostos de la Generalitat pel 2017 només és acceptable si va lligat a la no renovació dels permisos de les C.N d'Ascó i Vandellòs.
06/01/2017

COMUNICADO DE Ecologistes en Acció de Catalunya:

El impuesto nuclear incluido en los Presupuestos de la Generalitat para 2017 sólo es aceptable si va ligado a la no renovación de los permisos de las C.N de Ascó y Vandellós
13/01/2017

COMUNICAT DEL MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR:

EL MIA ACUSA LA GENERALITAT CATALANA D'ACCEPTAR LA PROLONGACIÓ DE LES NUCLEARS.
13/01/2017

COMUNICADO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR:

EL MIA ACUSA A LA GENERALITAT CATALANA DE ACEPTAR LA PROLONGACIÓN DE LAS NUCLEARES
15/01/2017

Inici de la campanya. PRIMER COMUNICAT DEL MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR a Catalunya:

Més de 70 persones del món universitari, laboral, social i ambiental de Catalunya recolzen un manifest demanant al govern de la Generalitat que retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos.
15/01/2017

Iniciio de la campaña. PRIMER COMUNICADO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR en Cataluña:

Más de 70 personas del mundo universitario, laboral, social y ambiental de Cataluña apoyan un manifiesto pidiendo al gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos
23/01/2017

SEGON COMUNICAT DEL MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR a Catalunya:

Una setmana després de l'inici de la seva difusió, el manifest que demana al govern de la Generalitat que retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos, s'acosta ales 450 signatures de suport.
23/01/2017

SEGUNDO COMUNICADO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR en Cataluña:

Una semana después del inicio de su difusión, el manifiesto que pide al gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos, se acerca alas 450 firmas de apoyo

A PARTIR D'AQUEST MOMENT, CONSCIENTS DE QUE S'ESTÀ GENERANT UN REBUIG SOCIAL DE CERTA IMPORTÀNCIA, COMENÇA UNA CAMPANYA DE DESINFORMACIÓ DELS PARTIDARIS DEL GOVERN PDECAT - ERC QUE, EN COMPTES D'OBRIR UN DEBAT PÚBLIC SOBRE LES IMPLICACIONS DEL RECONEIXEMENT DELS IMPACTES DE LA RADIOACTIVITAT QUOTIDIANA SOBRE LA POBLACIÓ, ES DEDIQUEN A TRAMETRE CARTES PERSONALS A POLÍTICS, ENTITATS I PERSONES QUE HAVIEN RECOLZAT EL MANIFEST, DESQUALIFICANT SUMÀRIAMENT EL QUE DENUNCIAVA, MITJANÇANT UNA MENA DE "CONTRA MANIFEST" PRIVAT.

UNA PRIMERA RESPOSTA AL "CONTRA MANIFEST" ES POT TROBAR AQUÍ

A PARTIR DE ESTE MOMENTO, CONSCIENTES DE QUE SE ESTÁ EGENERANDO UN RECHAZO SOCIAL DE CIERTA IMPORTANCIA, COMIENZA UNA CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN LOS PARTIDARIOS DEL GOBIERNO PDECAT - ERC QUE, EN VEZ DE ABRIR UN DEBATE PÚBLICO SOBRE LAS IMPLICACIONES DEL RECONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE LA RADIACTIVIDAD COTIDIANA SOBRE LA POBLACIÓN, SE DEDICAN A ENVIAR CARTAS PERSONALES A POLÍTICOS, ENTIDADES Y PERSONAS QUE HABÍAN APOYADO EL MANIFIESTO, DESCALIFICANDO SUMARIAMENTE LO QUE SE DENUNCIABA, MEDIANTE UNA ESPECIE DE "CONTRA MANIFIESTO" PRIVADO.

UNA PRIMERA RESPUESTA AL "CONTRA MANIFIESTO" SE PUEDE ENCONTRAR AQUÍ 
29/01/2017

ARTICLE EN "ECODIARI" :

Maniobres fosques en la defensa de l'«impost»29/01/2017

ARTÍCULO EN "ECODIARI":

Maniobras oscuras en la defensa del «impuesto»
Els tres únics partits del Parlament de Catalunya que fan un pronunciament explícit del tancament als seus programes (CSQEP, PSC i CUP) es mostren sensibles als interessos del gobierno PDECAT - ERC i decideixen no demanar la retirada del Capítol setè de la Llei de Pressupostos.

31/01/2017

ARTICLE EN "LA TERCERA INFORMACIÓ" :

Les forces polítiques d’oposició donen suport a l’ «impost» que legitima els impactes de salut de la contaminació radioactiva. Una anàlisi en perspectivaLos tres únicos partidos del Parlament de Cataluña que realizan un pronunciamiento explícito del cierre de las nucleares en sus programas (CSQEP, PSC i CUP) se muestran sensibles a los intereses del PDECAT - ERC y deciden no pedir la retirada del Capítulo séptimo de la Ley de Presupuestos.

31/01/2017

ARTÍCULO EN "LA TERCERA INFORMACIÓN":

Las fuerzas políticas de oposición dan apoyo al "impuesto" que legitima los impactos de salud de la contaminación radioactiva. Un análisis en perspectiva
01/02/2017

ARTICLE EN "LA DIRECTA" :

El PDECAT, ERC i el dret a contaminar (pagant)01/02/2017

ARTÍCULO EN "LA DIRECTA":

El PDECAT, ERC y el derecho a contaminar (pagando)
11/02/2017

ARTICLE EN REBELION.ORG :

La Política, la política i l' "impost" sobre la radioactivitat


11/02/2017

ARTÍCULO REBELION.ORG :

La Política, la política y el "impuesto" sobre la radiactividad
14/03/2017

ARTICLE EN ECODIARI :

L' "impost" radiotòxic i la CUP


14/03/2017

ARTÍCULO ECODIARI:

El "impuesto" radiotóxico y la CUP
 
VOLVER A INICIO - TORNAR A INICI