sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ - CASTELLANO
No és rica la persona que en té molt, sinó la que necessita poc” Ghandi.
No existeix una definició exacta del que és l’energia fora de la definició de la física clàssica (disponibilitat de realitzar un treball), aproximativament es pot definir com allò que ens permet transformar la matèria (el treball per fabricar un objecte), proporcionar-nos aliment, o fer-nos un servei; un servei que, en general, es pot classificar en cinc formes diferents: mobilitat (personal) o desplaçament (d'objectes), il·luminació, refredament davant la calor, escalfament davant del fred, i informació, entenent aquest darrer servei, en un sentit ampli, el que implica transmissió de textos, d’imatges, de sons, de dades, o d’una combinació de diversos d’aquests elements.

Deixant de banda l’evolució històrica de cada sistema energètic, encara que aquesta evolució sigui clau per explicar la seva diferenciació, podem centrar-nos en la configuració del sistema actual; en la combinació de producció, distribució i consum de que depenen les diferents formes d’ús social de l’energia. Aquesta es bassa en els combustibles d’origen fòssil (carbó, petroli, gas) en les seves variants i derivats; la fusta, les plantes amb potencial energètic; els minerals energètics no fòssils (urani), els recursos renovables d’origen natural (llum i calor solars, calor intern de la terra i les marees resultants de la força gravitatòria), i els fluids que creen l'energia del sol i la gravetat, com el vent, els cursos d’aigua (rius) i els moviments marins (onades, corrents). A més s'ha de considerar la variable biològica de l’energia muscular dels animals domesticats i de les pròpies persones.

Totes aquestes formes d'energia es concreten en l’obtenció de moviment mecànic directe, combustió i electricitat, amb les que es cobreixen els set aspectes ja mencionats: treball, alimentació, desplaçament o mobilitat, calor, refrigeració, il·luminació i informació.

Aquesta és tan sols la base teórica sobre la que cal considerar VARIABLES TECNOLÒGIQUES i ASPECTES SOCIALS.


TORNAR - VOLVER
"No es rica la persona que tiene mucho, sino la que necesita poco" Ghandi.

No existe una definición exacta de lo que es la energía fuera de la definición de la física clásica, aproximadamente se puede definir como aquello que nos permite transformar la materia (el trabajo para fabricar un objeto), proporcionarnos alimento, o proporcionarnos un servicio, servicio que, en general, se puede clasificar en cinco formas diferentes: movilidad (personal) o desplazamiento (de objetos), iluminación, enfriamiento ante el calor, calefacción ante el frío, e información, entendiendo este último servicio, en un sentido amplio que implica transmisión de textos, de imágenes, de sonidos, de datos, o de una combinación de varios de estos elementos.

Dejando de lado la evolución histórica de cada sistema energético, aunque esta evolución sea clave para explicar su diferenciación, podemos centrarnos en la configuración del sistema actual, en la combinación de producción, distribución y consumo de que dependen las diferentes formas de uso social de la energía. Esta se basa en los combustibles de origen fósil (carbón, petróleo, gas) en sus variantes y derivados, la madera, las plantas con potencial energético, los minerales energéticos no fósiles (uranio), los recursos renovables de origen natural (luz y calor solares, calor interno de la tierra y las mareas resultantes de la fuerza gravitatoria), y los fluidos que crean la energía del sol y la gravedad, como el viento, los cursos de agua (ríos) y los movimientos marinos (olas, corrientes). Además se debe considerar la variable biológica de la energía muscular de los animales domesticados y de las propias personas.

Todas estas formas de energía se concretan en la obtención de movimiento mecánico directo, combustión y electricidad, con las que se cubren los siete aspectos ya mencionados: trabajo, alimentación, desplazamiento o movilidad, calor, refrigeración, iluminación e información.

Esta es sólo la base teórica sobre la que hay que considerar VARIABLES TECNOLÓGICAS y ASPECTOS SOCIALES