sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
No és rica la persona que en té molt, sinó la que necessita poc” Ghandi.
CATALÀ - CASTELLANO

CONCEPTES
TECNOLOGIES ELÈCTRIQUES
RECURSOS
PETROLI
GAS
CARBÓ
URANI
ENERGIES RENOVABLES
ALGUNS ENLLAÇOS

 

(anterior) La base teòrica del sistema energètic.


Una aproximació al problema de la transició energètica es pot fer considerant els seus dos aspectes principals.

El primer, que la base de tot el sistema es concentra en quatre recursos energètics finits: petroli, carbó, gas i urani; d’aquests quatre el petroli és el que determina en gran mesura la disponibilitat dels altres tres. Totes les dades de que disposem, dades limitades pel secretisme que practiquen les grans companyies, apunten a que la capacitat d’aprofitar-los està molt limitada en el temps. Es calculen que haurà una caiguda accelerada del petroli aprofitable en els propers 30 anys, que ens el pròxims 15 anys s'haurà arribat al màxim punt d'extracció del gas, amb caiguda ràpida posterior; que el màxim punt d'extracció de carbó de bona qualitat es donarà en els propers 10 anys, i que ens propers 20 anys s'arribarà al màxim nivell d'extracció d'urani.

El segon, els impactes que l’explotació accelerada d’aquests recursos energètics està provocant en els equilibris ecològics que sostenen els ecosistemes naturals, i els problemes socials que van aparellats: la pràctica totalitat dels que es coneixen com problemes ecològics, ambientals o de contaminació, tant si es tracta de casos globals (com el canvi climàtic), com locals (concentrats en una determinada zona o regió) remeten, en darrera instància, al sistema energètic.

Un plantejament racional de la transició energètica implicaria un programa d’actuacions molt concret, amb mesures que s’haurien d'aplicar simultàniament per reduir al mínim els impactes ambientals que provoca el sistema energètic, ja que els ecosistemes són la base del manteniment de la vida: un rigorós programa d’estalvi i eficiència en l’ús de l’energia; aprofitament dels recursos no renovables per bastir un sistema tecnològic de generació, distribució i consum d’energia basat en els recursos renovables, tenint en compte les dades sobre les limitacions d’extracció d'aquests recursos no renovables apuntades abans; fixar un nivell òptim de cobertura dels serveis energètics necessaris de manera igualitària per al conjunt de la població mundial; aplicant el programa de manera general i urgent, donat el principi de precaució.

Aquesta transició hauria de tenir en compte, a més, variables científiques complexes, com les lleis de la termodinàmica o dels rendiments decreixents, i la Taxa de Retorn Energètic, o variables socials que s'han de corretgir, com la paradoxa de Jevons.

Però la realitat és que no s’està fent res, i que les coses van en la direcció contrària. Els motius pels que està passant això són de tipus social i polític, i s’analitzen en un altre lloc.

Sense fer una recreació morbosa del que està passant, sinó de combatre el pessimisme de la raó amb l’optimisme de la voluntat, cal avançar, i la concreció d’unes primeres mesures de l’agenda en el cas de Catalunya i l’estat espanyol passaria per implantar aquestes cinc, de manera simultània i urgent:

1.- Tancament de totes les centrals nuclears en funcionament. Es tracta de la mesura més urgent, més senzilla d’aplicar, i amb més conseqüències positives: permetria reduir el perill d’una catàstrofe irreversible, aturar la continuada contaminació radioactiva de l’entorn i la generació de residus radioactius molts perillosos amb els que no se sap que fer, i fins i tot posar les bases per avançar cap a una futura reducció de l’armament.

2.- Aplicar un programa accelerat d’estalvi i eficiència energètiques en els camps del transport, la mobilitat, la distribució de calor i fred a partir de sistemes tèrmics, i el consum elèctric; eliminant tots els consums energètics sumptuaris.

3.- Planificar un programa de transició que permeti substituir, de manera gradual però urgent, les actuals centrals de carbó (en el cas de l’Estat), de fuel, de gas convencional i en cicle combinat, per una combinació de sistemes d’aprofitament renovable (eòlic, solar tèrmic, solar termoelèctric i fotovoltaic, geotèrmic, biològic, etc.) en escales que vagin des del nivell micro al macro, en funció de la disponibilitat dels recursos i les variables territorials.

4.- Abordar una reorganització de la xarxa de distribució d’energia en funció de la cobertura dels serveis bàsics energètics.

5.- Abordar una política de reordenació territorial en funció dels fluxos energètics sostenibles que es vagin configurant.

Només cal veure la distància entre aquestes cinc mesures i les polítiques que s’estan aplicant, per captar les dificultats, entrebancs i obstacles als que s’enfrontarà. El que ens porta a la reflexió en clau social i política.

I sense oblidar que els termes del vocabulari que estem emprant no són mai neutrals, estan determinats pel poder.


TECNOLOGIES ELÈCTRIQUES
Exceptuant la que es manifesta en fenòmens naturals, l'electricitat que consumim es genera a partir d'una altra font energètica en centrals de generació. Malgrat que la publicitat de les companyies generadores fa moltes referències a les energies renovables, la realitat és que la immensa majoria de l'electricitat que consumim provè dels combustibles fòssils (gas, derivats del petroli i carbó), de l'urani, o de les grans construccions hidraúliques.

Veure l'informe 2012 sobre el consum d'energia elèctrica en Espanya i Catalunya.

També a la web d'UNESA es pot descarregar la MEMORIA ESTADÍSTICA - INFORME ELÉCTRICO DEL 2012 que tracta els aspectes econòmics.

La relació de tecnologies actuals en funcionament a Catalunya, el que s'anomena el "mix" elèctric, implica:

1.1. - eòlica
1.2. - solar termoelèctrica
1.3. - solar tèrmica
1.4. - solar fotovoltaica
1.5. - biomassa
1.6. - hidràulica de grans embassaments
1.7. - minihidraúlica
1.8. - tèrmiques de carbó (la central tèrmica de Cercs, va tancar el 2012, però encara resten petites instal·lacions.
1.9. - tèrmiques de fuel
1.10.- tèrmiques de gas
1.11.- CTCC (Central Tèrmica de Cicle Combinat)
1.12.- central nuclear
1.13.- incineració de residus urbans.

 
RECURSOS

PETROLI : El combustible que ha permés el desplegament tecnològic i el principal causant del desastre ecològic. Un promig de 90 milions de barrils de consum diari. Una part dels derivats es fan servir per fer funcionar centrals tèrmiques que generen electricitat.

Un dossier bàsic de conceptes editat per la Generalitat amb el suport de la multinacional REPSOL-YPF.
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documents/El%20gestor%20energetic/Arxius/petroli.pdf

Ja s'ha assolit el màxim de producció mundial, el que se'ns acosta una progressiva escassetat de subministrament. No s'està fent res per organitzar la transició ja que són les companyies petroleres les que dicten la política dels governs. Informació disponible sobre aquest problema en http://lacrisisenergetica.wordpress.com/ i en http://crashoil.blogspot.com.es/.

Per fer-se una idea del detall de consum consultar la pàgina web de la corporació CORES.

La Generalitat, a través de l'ICAEN, manté un nivell d'informació molt més genèric i molr endarrerit.

- GAS : El segon combustible fòssil en importància. No tan sols es fa servir per escalfar a nivell domèstic i industrial; també s'ha convertit en el combustible preferent per generar electricitat a través de la construcció de Centrals Tèrmiques de Cicle Combinat.

Com el petroli també es preveu el seu esgotament a mig termini, i tampoc no s'està fent res per organitzar la transició ja que són les companyies les que dicten la política dels governs. En el cas de Catalunya destaca poderosament el grup GAS NATURAL. Es pot obtenir informació detallada sobre el seu consum a la pàgina web d'ENAGAS.

La Generalitat, a través de l'ICAEN, també manté el seu nivell genèric d'informació.

- CARBÓ : El pes del carbó és important a nivell internacional i estatal (principalment per fer funcionar centrals tèrmiques que fabriquen electricitat), però molt petit en relació a Catalunya. Es tracta del combustible amb més impactes ecològics, el que fa que es trobi en una situació de crisi. Hi ha abundant informació a http://www.irmc.es/

- URANI : Cada dos anys l'Agencia de Energia Nuclear de la OCDE (NEA/OCDE) i l'Organisme Internacional d'Energia Atómica (OIEA) publiquen un informe sobre l'urani, en que es detallen els recursos, producció, i consum. Aquest informe és conegut con "El Llibre Roig". El darrer, "Nuclear Fuel Cycle and Materials" publicat a finals del 2011. És amplament citat pels propagandistes nuclears com el Foro Nuclear que fa les seves pròpies versions. La WIKIPÈDIA també fa les seves versions en clau optimista. Cal fer notar que cap de les documentacions d'abast públic entren al espinós tema de la riquesa dels jaciments que és el que determina la viabilitat.

- ENERGIES RENOVABLES : El informe de GREENPEACE 100% RENOVABLES és la font més senzilla i completa per fer-se una visió conjunta del potencial dels recursos energètics renovables a la Península Ibèrica.
Altres enllaços d'interès:

http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx

http://www.idae.es/
 
TORNAR - VOLVER
 

CONCEPTOS
TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS
RECURSOS
PETRÓLEO
GAS
CARBÓN
URANIO
ENERGÍAS RENOVABLES
ALGUNOS ENLACES

(anterior) La base teórica del sistema energético.


Una aproximación al problema de la transición energética se puede hacer considerando sus dos aspectos principales.

El primero, que la base de todo el sistema se concentra en cuatro recursos energéticos finitos: petróleo, carbón, gas y uranio ; de estos cuatro el petróleo es el que determina en gran medida la disponibilidad de los otros tres. Todos los datos de que disponemos, datos limitados por el secretismo que practican las grandes compañías, apuntan a que la capacidad de aprovecharlos está muy limitada en el tiempo. Se calcula que habrá una caída acelerada del petróleo aprovechable en los próximos 30 años, que en los próximos 15 años se habrá llegado al máximo punto de extracción del gas, con caída rápida posterior; que el máximo punto de extracción de carbón de buena calidad se dará en los próximos 10 años, y que en los próximos 20 años se llegará al máximo nivel de extracción de uranio.

El segundo, los impactos que la explotación acelerada de estos recursos energéticos está provocando en los equilibrios ecológicos que sostienen los ecosistemas naturales, y los problemas sociales que van aparejados: la práctica totalidad de los que se conocen como problemas ecológicos, ambientales o de contaminación, tanto si se trata de casos globales (como el cambio climático), como locales (concentrados en una determinada zona o región) remiten, en última instancia, al sistema energético.

Un planteamiento racional de la transición energética implicaría un programa d’actuaciones muy concreto, con medidas que se habrían de aplicar simultáneamente para reducir al mínimo los impactos ambientales que provoca el sistema energético, puesto que los ecosistemas son la base del mantenimiento de la vida: un riguroso programa de ahorro y eficiencia en el uso de la energía; aprovechamiento de los recursos no renovables para organizar un sistema tecnológico de generación, distribución y consumo de energía basado en los recursos renovables, teniendo en cuenta los datos sobre las limitaciones de extracción de estos recursos no renovables apuntados antes; fijar un nivel óptimo de cobertura de los servicios energéticos necesarios de manera igualitaria para el conjunto de la población mundial; aplicando el programa de manera general y urgente, dado el principio de precaución.

Esta transición debería tener en cuenta, además, variables científicas complejas, como las leyes de la termodinámica o de los rendimientos decrecientes, y la Tasa de Regreso Energético, o variables sociales que se deben corretgir, como la paradoja de Jevons.

Pero la realidad es que no s’está haciendo nada, y que las cosas van en la dirección contraria. Los motivos por los que está pasando esto son de tipo social y político, y se analizan en otro lugar.

Sin hacer una recreación morbosa de lo que está pasando, sino para combatir el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad, hace falta avanzar, y la concreción de unas primeras medidas de la agenda en el caso de Catalunya y el estado español pasaría por implantar estas cinco, de manera simultánea y urgente:

1.- Cierre de todas las centrales nucleares en funcionamiento. Se trata de la medida más urgente, más sencilla de aplicar, y con más consecuencias positivas: permitiría reducir el peligro de una catástrofe irreversible, parar la continuada contaminación radiactiva del entorno y la generación de residuos radiactivos muchos peligrosos con los que no se sabe que hacer, e incluso poner las bases para avanzar hacia una futura reducción del armamento.

2.- Aplicar un programa acelerado de ahorro y eficiencia energéticas en los campos del transporte, la movilidad, la distribución de calor y frío a partir de sistemas térmicos, y el consumo eléctrico; eliminando todos los consumos energéticos suntuarios.

3.- Planificar un programa de transición que permita sustituir, de manera gradual pero urgente, las actuales centrales de carbón (en el caso del Estado), de fuel, de gas convencional y en ciclo combinado, por una combinación de sistemas de aprovechamiento renovable (eólico, solar térmico, solar termoeléctrico y fotovoltaico, geotérmico, biológico, etc.) en escalas que vayan desde el nivel micro al macro, en función de la disponibilidad de los recursos y las variables territoriales.

4.- Abordar una reorganización de la red de distribución d’energía en función de la cobertura de los servicios básicos energéticos.

5.- Abordar una política de reordenación territorial en función de los flujos energéticos sostenibles que se vayan configurando.

Sólo hace falta ver la distancia entre estas cinco medidas y las políticas que s’están aplicando, por captar las dificultades, estorbos y obstáculos a los que s’enfrentará. Lo que nos lleva a la reflexión en clave social y política.

Y sin olvidar que los términos del vocabulario que estamos empleando no son nunca neutrales, estan determinados por el poder.


TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS
Exceptuando la que se manifiesta en fenómenos naturales, la electricidad que consumimos se genera a partir de otra fuente energética en centrales de generación. Pese a que la publicidad de las compañías generadoras hace muchas referencias a las energías renovables, la realidad es que la inmensa mayoría de la electricidad que consumimos proviene de los combustibles fósiles (gas, derivados del petróleo y carbón), del uranio, o de las grandes construcciones hidraúlicas.

Ver el informe 2012 sobre el consumo de energía eléctrica en España y Catalunya.

También a la web de UNESA se puede descargar la MEMORIA ESTADÍSTICA - INFORME ELÉCTRICO DEL 2012 que trata los aspectos económicos.

La relación de tecnologías actuales en funcionamiento en Catalunya, el que se denomina el "mix" eléctrico, implica:

1.1. - eólica
1.2. - solar termoelèctrica
1.3. - solar térmica
1.4. - solar fotovoltaica
1.5. - biomasa
1.6. - hidráulica de grandes embalses
1.7. - minihidraúlica
1.8. - térmicas de carbón (la central térmica de Cercs, cerró el 2012, pero todavía restan pequeñas instalaciones.
1.9. - térmicas de fuel
1.10.- térmicas de gas
1.11.- CTCC (Central Térmica de Ciclo Combinado)
1.12.- central nuclear
1.13.- incineración de residuos urbanos.

 
RECURSOS

PETRÓLEO : El combustible que ha permitido el despliegue tecnológico y el principal causante del desastre ecológico. Un promig de 90 millones de barriles de consumo diario. Una parte de los derivados se usan por hacer funcionar centrales térmicas que generan electricidad.

Un dossier básico de conceptos editado por la Generalitat con el apoyo de la multinacional REPSOL-YPF.
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documentos/El%20gestor%20energetic/Archivos/petróleo.pdf

Ya se ha logrado el máximo de producción mundial, el que se nos acerca una progresiva escassetat de suministro. No se está haciendo nada por organizar la transición puesto que son las compañías petroleres las que dictan la política de los gobiernos. Información disponible sobre este problema en http://lacrisisenergetica.wordpress.como/ y en http://crashoil.blogspot.cómo.se/.

Por hacerse una idea en detalle de consumo consultar la página web de la corporación CORES.

La Generalitat, a través del ICAEN, mantiene un nivel de información muy genérico y muy atrasado.

- GAS : El segundo combustible fósil en importancia. No tan sólo se usa por calentar a nivel doméstico e industrial; también se ha convertido en el combustible preferente por generar electricidad a través de la construcción de Centrales Térmicas de Ciclo Combinado.

Como el petróleo también se prevé su agotamiento a medio plazo, y tampoco se está haciendo nada para organizar la transición puesto que son las compañías las que dictan la política de los gobiernos. En el caso de Catalunya destaca poderosamente el grupo GAS NATURAL. Se puede obtener información detallada sobre su consumo a la página web de ENAGAS

La Generalitat, a través del ICAEN, también mantiene su nivel genérico de información.

- CARBÓN : El peso del carbón es importante a nivel internacional y estatal (principalmente para hacer funcionar centrales térmicas que fabrican electricidad), pero muy pequeño en relación en Catalunya. Se trata del combustible con más impactos ecológicos, lol que hace que se encuentre en una situación de crisis. Hay abundante información en http://www.irmc.se/

- URANIO : Cada dos años la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE (NEA/OCDE) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) publican un informe sobre el uranio, en que se evaluan los recursos, producción, y consumo. Este informe es conocido como "El Libro Rojo". El último, "Nuclear Fuel Cycle and Materiales" publicado a finales del 2011. Es ampliamente citado por los propagandistes nucleares como el Foro Nuclear que hace sus propias versiones. La WIKIPÈDIA también hace sus versiones en clave optimista. Es necesario hacer notar que ninguna de las documentaciones de alcance público entran en el espinoso tema de la riqueza de los yacimientos que es lo que determina la viabilidad.

- ENERGÍAS RENOVABLES : El informe de GREENPEACE 100% RENOVABLES es la fuente más sencilla y completa por hacerse una visión conjunta del potencial de los recursos energéticos renovables a la Península Ibérica.
Otros enlaces de interés:

http://www.mityc.se/se-SE/Paginas/index.aspx

http://www.idae.se/
 
VOLVER - VOLVER