sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ - CASTELLANO ----- tornar a la pàgina de societat i energia

En el món hi ha prou per satisfer les necessitats de tots, però no per satisfer la cobdícia d’uns pocs” Ghandi.

CONCEPTES GENERALS I BÀSICS. INTRODUCCIÓ: Sobre energia, societat, poder econòmic, poder polític, hegemonia, consens, mecanismes de pressió (lobbysme), mites socials relacionats amb l'energia, etc.
1.- EL SISTEMA ENERGÈTIC: Dades i enllaços de distribució, generació, i consum de petroli, electricitat i gas. 2.- EL SISTEMA EMPRESARIAL: Dades i enllaços de generació i distribució elèctriques, petroli, gas, renovables i energia nuclear.
3.- EL SISTEMA POLÍTIC: Dades i enllaços a part de la informació disponible de les vinculacions entre empreses energètiques i persones o entitats vinculades al món de la política. 4.- SOCIETAT CIVIL: Implicacions de les companyies energètiques en fundacions, activitats de mecenatge, implicació en la universitat, i altres iniciatives.
CONCEPTES GENERALS I BÀSICS. INTRODUCCIÓ:
energia, societat, poder econòmic, poder polític. A diferència de la societat civil que NO està articulada en grups de pressió en temes d'energia, els poders econòmics (empreses energètiques de diferent tipus) estan organitzades per supervisar el funcionament de la política energètica, vetllar pels seus interessos i mantenir relacions d'interlocució continuades amb el poder polític.

La vinculació de les empreses energètiques amb el sector bancari els hi dona eines d'intervenció potent sobre el poder polític; eines que es reforcen amb la presència transversal de persones que representen els interessos d'aquestes empreses en les forces polítiques que obtenen resultats electorals majoritaris, i amb la capacitat d'aquestes empreses de cooptar a persones del món de la política per desenvolupar tasques (en general d'assessorament) generosament retribuïdes en les mencionades empreses un cop han acabat el seus mandats.

hegemonia, consens. Donada la seva posició d'olipoli, les empreses energètiques no solen desenvolupar les campanyes continuades de propaganda d'altres sectors industrials. En general basta amb la presència del seu logotip com a patrocinadora o mecenes d'events econòmics, socials, informatius i culturals per mostrar-se en públic.

Tan sols quan les empreses detecten que hi ha una sensibilitat social que pot afectar potencialment la seva activitat és quan despleguen les seves campanyes d'imatge. El casos més destacats de les darreres dècades han estat la promoció de la imatge "verda" o "renovable" de l'empresa (presència d'entorns naturals idil·lics o d'aerogeneradors) en contradicció amb el seu volum d'inversions majoritàries, o determinades campanyes per fer creure que estan realitzant accions per combatre o mitigar el canvi climàtic.

Amb el potencial econòmic de que disposen els resulta molt fàcil generar consens en els termes que els hi són favorables. Així com amagar els milions de persones que viuen en el món sense disposar de serveis energètics, o que són víctimes de la manera irracional i opulenta de consumir energia en les nostres societats i els països rics en els que vivim.
mites relacionats amb l'energia. El mite més poderòs i més profonament arrelat socialment en relació amb l'energia és el d'una font energètica teoricament inesgotable, gratuita i sense impactes ambientals que permetria desenvolupar qualsevol tasca imaginable sense conseqüències posteriors. Es tracta d'un mite tecnològic sense cap base científica, però molt fomentat per les empreses i per les persones vinculades als lobbys energètics.

Altres mites vigents a nivell social són el que relaciona l'increment del benestar amb l'increment del consum d'energia, i el que desvincula el consum d'energia dels impactes socials (malalties i morts) i ambientals (degradació i contaminació d'espais) que genera, fent invisibles a les víctimes del nostre mode de viure.
TORNAR - VOLVER
1.- EL SISTEMA ENERGÈTIC
1.1.- GENERACIÓ ELECTRICITAT
ESPANYA: El sistema eléctrico español 2012 CATALUNYA: Detalls
1.2.- DISTRIBUCIÓ ELECTRICITAT, PETROLI i GAS
ESPANYA, electricitat: Mapa de REE CATALUNYA, electricitat: Sector 11 - Sector 17 - Sector 12 - Sector 18
ESPANYA i CATALUNYA , petroli: El informe CORES del 2012 facilita informació sobre distribució i consum.
ESPANYA, gas : Gasoductes - altres instal·lacions CATALUNYA, gas: Mapes de la Comisión Nacional de la Energía
1.3.-CONSUM ELECTRICITAT, PETROLI I GAS
ESPANYA I CATALUNYA, electricitat: Informe
ESPANYA i CATALUNYA , petroli: La memòria CORES facilita informació sobre distribució i consum.
TORNAR - VOLVER
2.- EL SISTEMA EMPRESARIAL
2.1.- SECTOR ELÈCTRIC GENERACIÓ
ENDESA: Informació sobre la seva composició: http://es.wikipedia.org/wiki/Endesa IBERDROLA: Informació sobre la seva composició:
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberdrola
UNIÓN FENOSA:Informació sobre la seva composició (Gas Natural):
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Fenosa
GAS NATURAL: Informació sobre la seva composició:
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_Natural
E.ON España. - Electra de Viesgo:
http://es.wikipedia.org/wiki/Electra_de_Viesgo
HC EPD (Hidroeléctrica del Cantábrico - Energias de Portugal)
Llista d'empreses del sector elèctric en Espanya i enllaços.
Més informació : http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Empresas_de_Espa%C3%B1a_de_electricidad

Las cinco grandes eléctricas.
2.2.- SECTOR ELÈCTRIC DISTRIBUCIÓ
Red Eléctrica de España, S.A.U. - Informació en Wikipèdia
OMEL
2.3.- PETROLI
Repsol YPF: http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Repsol_YPF CEPSA: http://es.wikipedia.org/wiki/CEPSA
Petronor:http://es.wikipedia.org/wiki/Petronor
Més informació : http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Empresas_de_Espa%C3%B1a_de_petr%C3%B3leo
2.4.- GAS
GAS NATURAL: Informació sobre la seva composició:
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_Natural
Naturgas:
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturgas
ENLLAÇOS : http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Empresas_multinacionales
2.5.- NUCLEAR : Sociedad Nuclear Española
 
TORNAR - VOLVER
3.- SISTEMA POLÍTIC
3.1.- VINCULACIONS PERSONALS ENTRE LES FORCES POLÍTIQUES I EL SISTEMA EMPRESARIAL ENERGÈTIC
Aquesta secció està en procés de sistematització, evolució i ampliació continuada. En principi s'ofereixen enllaços que permeten veure exemples de casos personals i de les seves vinculacions.

Expolíticos en empresas energéticas: http://escolar.net/MT/archives/2011/06/espana-y-los-expoliticos.html

Expolíticos en empreses eléctricas: http://escolar.net/MT/archives/2012/03/la-puerta-giratoria-espanola-es-electrica.html

Expolíticos en empresas energéticas: http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/20086-al-menos-40-expoliticos-y-allegados-han-fichado-por-el-sector-energetico-con-la-crisis
3.2.- VINCULACIONS FORCES POLÍTIQUES I EL SISTEMA ENERGÈTIC
Aquesta secció està en procés de sistematització, evolució i ampliació continuada. En principi s'ofereixen enllaços que permeten veure exemples de casos en que forces polítiques en el poder han intervingut a favor d'interessos de les empreses i grups de pressió energètic i les seves vinculacions.

Polítics relacionats amb empreses. ----- Negociacions elèctriques i govern ----- Evolució de la llei del sector elèctric

Análisis fichaje de P. Solbes. ----- Análisis general de las complicidades y en el llamado "déficit de tarifa".

IBERDROLA coloca ----- IBERDROLA Acebes ----- ENDESA y partidos


TORNAR - VOLVER
4.- SOCIETAT CIVIL
4.1.- FUNDACIONS
Enllaços a algunes fundacions promogudes des del sector energètic que realitzen estudis i diverses funcions. El contingut s'anirà ampliant progressivament.

Fundación Gas Natural Fenosa ----- Fundación IBERDROLA ----- Fundación ENDESA ----- Fundación HC Energía

4.2.- MECENATGE I POLÍTICA D'IMATGE
Exemples d'actuacions de mecenatge del sector energètic amb breu explicació de la seva funció contradictòria.

HC EPD actividades e iniciativas de medio ambiente ----- E.ON Actividades sociales ----- Actividades educativas IBERDROLA i + actividades

Proyectos ENDESA ----- Gas Natural Fenosa Día Solidario

4.3.- INTRODUCCIÓ EN LA UNIVERSITAT
Exemples de intervenció de les empreses energètiques en l'educació universitària.

IBERDROLA - Cátedra URJC ----- ENDESA Másteres y posgrados ----- IBERDROLA- Universidad de Salamanca ----- Gas Natural Fenosa - Universidad corporativa - Lideratge UPF ----- E.ON - Universidad Menéndez Pelayo

4.4.- ALTRES INICIATIVES
Exemples d'intervenció en altres àmbits ( i n'hi han molts més).

E.ON ----- Gas Natural Fenosa + patrocini ----- Cátedra Violín ENDESA ----- Conciertos en familia IBERDROLA

TORNAR - VOLVER
 
En el mundo hay lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la codicia d’unos pocos” Ghandi.
CONCEPTOS GENERALES Y BÁSICOS. INTRODUCCIÓN: Sobre energía, sociedad, poder económico, poder político, hegemonía, consenso, mecanismos de presión (lobbysme), mitos sociales relacionados con la energía, etc.
1.- EL SISTEMA ENERGÉTICO: Datos y enlaces de distribución, generación, y consumo de petróleo, electricidad y gas. 2.- EL SISTEMA EMPRESARIAL: Datos y enlaces de generación y distribución eléctricas, petróleo, gas, renovables y energía nuclear.
3.- EL SISTEMA POLÍTICO: Datos y enlaces aparte de la información disponible de las vinculaciones entre empresas energéticas y personas o entidades vinculadas al mundo de la política. 4.- SOCIEDAD CIVIL: Implicaciones de las compañías energéticas en fundaciones, actividades de mecenazgo, implicación en la universidad, y otras iniciativas.
CONCEPTOS GENERALES Y BÁSICOS. INTRODUCCIÓN:
energía, sociedad, poder económico, poder político. A diferencia de la sociedad civil que NO está articulada en grupos de presión en temas de energía, los poderes económicos (empresas energéticas de diferente tipo) están organizadas para supervisar el funcionamiento de la política energética, velar por sus intereses y mantener relaciones de interlocución continuadas con el poder político.

La vinculación de las empresas energéticas con el sector bancario se los mujer herramientas de intervención potente sobre el poder político; herramientas que se refuerzan con la presencia transversal de personas que representan los intereses de estas empresas en las fuerzas políticas que obtienen resultados electorales mayoritarios, y con la capacidad de estas empresas de cooptar a personas del mundo de la política por desarrollar tareas (en general de asesoramiento) generosamente retribuidas en las mencionades empresas un golpe han acabado el suyos mandatos.

hegemonía, consenso. Dada su posición de olipolio, las empresas energéticas no suelen desarrollar las campañas continuadas de propaganda de otros sectores industriales. En general basta con la presencia de su logotipo como patrocinadora o mecenas de eventos económicos, sociales, informativos y culturales para mostrarse en público.

Tan sólo cuando las empresas detectan que hay una sensibilidad social que puede afectar potencialmente su actividad es cuando despliegan sus campañas de imagen. El casos más destacados de las últimas décadas han sido la promoción de la imagen "verde" o " renovable" de la empresa (presencia de entornos naturales idilicos o de aerogeneradores) en contradicción con su volumen de inversiones mayoritarias, o determinadas campañas por hacer creer que están realizando acciones por combatir o mitigar el cambio climático.

Con el potencial económico de que disponen les resulta muy fácil generar consenso en los términos que les son favorables. Así como esconder los millones de personas que viven en el mundo sin disponer de servicios energéticos, o que son víctimas de la manera irracional y opulenta de consumir energía en nuestras sociedades y los países ricos en los que vivimos.
mitos relacionados con la energía. El mito más poderoso y más profundamente arraigado socialmente es el de una fuente energética teoricamente inagotable, gratuita y sin impactos ambientales que permitiría desarrollar cualquier tarea imaginable sin consecuencias posteriores. Se trata de un mito tecnológico sin ninguna base científica, pero muy fomentado por las empresas y por las personas vinculadas a los lobbys energéticos.

Otros mitos vigentes a nivel social son el que relaciona el incremento del bienestar con el incremento del consumo de energía, y el que desvincula el consumo de energía de los impactos sociales (enfermedades y muertes) y ambientales (degradación y contaminación de espacios) que genera, haciendo invisibles a las víctimas de nuestro modo de vivir.
VOLVER - VOLVER
1.- EL SISTEMA ENERGÉTICO
1.1.- GENERACIÓN ELECTRICIDAD
ESPAÑA: El sistema eléctrico español 2012. CATALUÑA: Detalles
1.2.- DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, PETRÓLEO y GAS
ESPAÑA, electricidad: Mapa de REE CATALUÑA, electricidad: Sector 11 - Sector 17 - Sector 12 - Sector 18.
ESPAÑA y CATALUÑA , petróleo: El informe CORES del 2012 facilita información sobre distribución y consumo.
ESPAÑA, gas : Gasoductes - otras instalaciones CATALUÑA, gas: Mapas de la Comisión Nacional de la Energía
1.3.-CONSUMO ELECTRICIDAD, PETRÓLEO Y GAS
ESPAÑA Y CATALUÑA, electricidad: Informe
ESPAÑA y CATALUÑA , petróleo: La memoria CORES facilita información sobre distribución y consumo.
VOLVER - VOLVER
2.- EL SISTEMA EMPRESARIAL
2.1.- SECTOR ELÉCTRICO GENERACIÓN
ENDESA: Información sobre su composición: http://se.wikipedia.org/wiki/Endesa IBERDROLA: Información sobre su composición:
http://se.wikipedia.org/wiki/Iberdrola
UNIÓN FENOSA:Información sobre su composición (Gas Natural):
http://se.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_#Fenosa
GAS NATURAL: Información sobre su composición:
http://se.wikipedia.org/wiki/GasNatural
E.DÓNDE España. - Electra de Viesgo:
http://se.wikipedia.org/wiki/Electrade_#Viesgo
HC EPD (Hidroeléctrica del Cantábrico - Energias de Portugal)
Lista de empresas del sector eléctrico en España y enlaces.
Más información : http://se.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Empresasde_#Espa%C3%B1adeelectricidad

Las cinco grandes eléctricas.
2.2.- SECTOR ELÉCTRICO DISTRIBUCIÓN
Red Eléctrica de España, S.A.Uno. - Información en Wikipèdia
OMEL
2.3.- PETRÓLEO
Repsol YPF: http://se.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:RepsolYPF CEPSA: http://se.wikipedia.org/wiki/CEPSA
Petronor:http://se.wikipedia.org/wiki/Petronor
Más información : http://se.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Empresasde_#Espa%C3%B1adepetr%C3%B3leo
2.4.- GAS
GAS NATURAL: Información sobre su composición:
http://se.wikipedia.org/wiki/GasNatural
Naturgas:
http://se.wikipedia.org/wiki/Naturgas
ENLACES : http://se.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Empresasmultinacionales
2.5.- NUCLEAR : Sociedad Nuclear Española
 
VOLVER - VOLVER
3.- SISTEMA POLÍTICO
3.1.- VINCULACIONES PERSONALES ENTRE LAS FUERZAS POLÍTICAS Y EL SISTEMA EMPRESARIAL ENERGÉTICO
Esta sección está en proceso de sistematización, evolución y ampliación continuada. En principio se ofrecen enlaces que permiten ver ejemplos de casos personales y de sus vinculaciones.

Expolíticos en empresas energéticas

Expolíticos en empresas eléctricas

Expolíticos en empresas energéticas: http://vozpopuli.como/economía-y-finanzas/20086-al-menos-40-expoliticos-y-allegados-han-fichado-por-el-sector-energetico-con-la-crisis
3.2.- VINCULACIONES FUERZAS POLÍTICAS Y EL SISTEMA ENERGÉTICO
Esta sección está en proceso de sistematización, evolución y ampliación continuada. En principio se ofrecen enlaces que permiten ver ejemplos de casos en que fuerzas políticas en el poder han intervenido a favor de intereses de las empresas y grupos de presión energético y sus vinculaciones.

Políticos relacionados con empresas. ----- Negociaciones eléctricas y gobierno ----- Evolución de la ley del sector eléctrico

Análisis fichaje de P. Solbes. ----- Análisis general de las complicidades y en el llamado "déficit de tarifa".

IBERDROLA coloca ----- IBERDROLA Acebes ----- ENDESA y partidos


VOLVER - VOLVER
4.- SOCIEDAD CIVIL
4.1.- FUNDACIONES
Enlaces a algunas fundaciones promovidas desde el sector energético que realizan estudios y varias funciones. El contenido se irá ampliando progresivamente.

Fundación Gas Natural Fenosa ----- Fundación IBERDROLA ----- Fundación ENDESA ----- Fundación HC Energía

4.2.- MECENAZGO Y POLÍTICA De IMAGEN
Ejemplos de actuaciones de mecenazgo del sector energético con breve explicación de su función contradictoria.

HC EPD actividades e iniciativas de medio ambiento ----- E.ON Actividades sociales ----- Actividades educativas IBERDROLA y + actividades

Proyectos ENDESA ----- Gas Natural Fenosa Día Solidario

4.3.- INTRODUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD
Ejemplos de intervención de las empresas energéticas en la educación universitaria.

IBERDROLA - Cátedra URJC ----- ENDESA Másteres y posgrados ----- IBERDROLA- Universidad de Salamanca ----- Gas Natural Fenosa - Universidad corporativa - Liderazgo UPF ----- E.ON - Universidad Menéndez Pelayo

4.4.- OTRAS INICIATIVAS
Ejemplos de intervención en otros ámbitos ( y han muchos más).

E.ON ----- Gas Natural Fenosa + patrocine ----- Cátedra Violín ENDESA ----- Conciertos en familia IBERDROLA

VOLVER - VOLVER