sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ - CASTELLANO

Sobre la pàgina.

Ens trobem a les primeres etapes d’una transició energètica, molt més complexa i accelerada que la que va originar la societat actual. Algunes de les seves causes són: s'arriba als límits d’aprofitament d’uns recursos energètics formats durant milions d’anys, i explotats intensiva i irracionalment en unes poques dècades; es perceben ja els canvis ecològics i socials que aquesta explotació esta provocant al món; es pateixen els efectes de la desigualtat, del caòtic creixement econòmic i material dels darrers 50 anys. I referir-se a l’energia és referir-se pràcticament a tot.

Els possibles escenaris als que aquesta transició energètica ens pot portar, els desequilibris que generarà, les etapes que encara no s'han recorregut, el temps que durarà, les noves desigualtats que pot consolidar, etc; són el resultat d'uns canvis socials que també s'han de considerar.

Aquesta transició no és tan sols una qüestió de tecnologies i recursos; encara que aquests dos components són claus estan determinats per variables ecològiques, socials i polítiques. Les tecnologies no han sigut mai neutrals, i el sistema energètic d’una societat és el resultat de relacions de poder a les que les tecnologies s'han subordinat.

Les dades de les tendències que ens han portat a l'actual situació es van començar a conèixer fa més de 30 anys. Ha hagut temps de que el coneixement, la diagnosi global i les alternatives que porten aparellades, s’haguessin traduit en polítiques concretes; aplicades en benefici del conjunt de la humanitat; en la recerca d’un equilibri entre cada societat i els seus recursos, i en clau de distribució igualitària.

Però la informació demostra que no es va per aquest camí. No estem, doncs, davant un problema de dades, coneixements, raonaments, pedagogia, informació i formació. Perquè la transició energètica està determinada per un conglomerat d’interessos, beneficis econòmics i privilegis, un conglomerat que vol configurar un escenari a on aquests interessos, beneficis i privilegis es mantinguin intactes.

La denominació SÍ RENOVABLES, NUCLEAR NO, expressa el màxim antagonisme que es pot trobar avui en el sistema energètic, i és una de les característiques definidores d'aquesta transició.

La finalitat de SÍ RENOVABLES, NUCLEAR NO, és divulgar, donar elements per a que qualsevol persona interessada disposi dels coneixements mínims necessaris que li permetin captar les variables, les implicacions, les complexitats, les relacions, els impactes i els canvis que poden determinar la transició energètica, i es pugui formar la seva pròpia opinió. El que és absolutament necessari, ja que alimentar-nos, il·luminar-nos, informar-nos, escalfar-nos o refredar-nos, desplaçar-nos, o comprar qualsevol producte, són coses que depenen de l'energia.

En SÍ RENOVABLES, NUCLEAR NO, es cerca el rigor, s’eviten simplificacions, falses dicotomies entre bons i dolents, pintures idíl·liques d’escenaris futuristes de generació i consum energètic, fantasies tecnològiques, i moltes altres fal·làcies que, de vegades plenes de bones intencions, de vegades fruit d'interessos egoistes, circulen amb regularitat i insistència; es cerca la honestedat en la presentació dels molts aspectes sense resoldre que es donen en el sistema energètic i en la transició en la que estem embarcats.

Disposar d'energia sempre ha significat destrucció de recursos naturals i creació de desigualtats socials en una escala que ha variat des d'un desequilibri amb mínim impacte, fins l'explotació extrema. En l’actual situació, l'energia és la clau de l'evolució social cap a una major igualtat o una major barbàrie. És això el que es dedueix de l'acceleració tecnològica, del increment dels coneixements, de les desigualtats geogràfiques i socials creixents, de l'abundància de coses supèrflues o innecessàries combinada amb la carència de coses bàsiques, de la promoció de l’egoisme i la cobdícia com a “valors” suprems d'èxit, del malbaratament de recursos, la generació incontrolada de residus, i un llarg etcètera de coses que ens presenten com inevitables i alienes a la nostra capacitat d'incidir-hi.

Per això, i malgrat l’aparent simplicitat de l’enunciat, des de SÍ RENOVABLES, NUCLEAR NO, no es defensa que basti amb tancar les nuclears i disposar d’un sistema de generació d’energia amb tecnologies exclusivament renovables per “solucionar” el “problema” energètic. La qüestió és més complexa.

Aquesta pàgina també aspira a fer una modesta contribució a la comprensió i la recerca de maneres d’intervenir. Ja que una de les maneres de restablir un precari equilibri és realitzar una transició energètica bassada en l'aprofundiment de les desigualtats, un escenari en que, sense que importi la quantitat de víctimes, es pugui "guanyar temps", ajornar les problemàtiques energètiques de les societats més opulentes a costa del sacrifici de les més febles, mantenint el consum irracional.

A SÍ RENOVABLES, NUCLEAR NO, es trobaran idees, conceptes, estudis, documents, enllaços i dades. Imatges, les mínimes i necessàries.

Tan sols resta apuntar que, reconeguda i assumida la fal·libilitat de l'autor, qualsevol aportació crítica argumentada, i bassada en dades sòlides, serà reconeguda, agraïda, recollida i tinguda en compte, al nivell que la persona que la faci consideri convenient que es tingui.

TORNAR - VOLVER
Sobre la página.

Nos encontramos en las primeras etapas de una transición energética , mucho más compleja y acelerada que la que originó la sociedad actual. Algunas de sus causas son: se llega a los límites de aprovechamiento de unos recursos energéticos formados durante millones de años, y explotados intensivamente en unas pocas décadas; se perciben ya los cambios ecológicos y sociales que esta explotación está provocando en el mundo, se padecen los efectos de la desigualdad, del caótico crecimiento económico y material de los últimos 50 años. Y referirse a la energía es referirse prácticamente a todo.

Los posibles escenarios en los que esta transición energética nos puede llevar, los desequilibrios que generará, las etapas que aún no se han recorrido, el tiempo que durará, las nuevas desigualdades que puede consolidar, etc ; son el resultado de unos canvis socials que también deben considerarse.

Esta transición no es sólo una cuestión de tecnologías y recursos; aunque estos dos componentes son claves están determinados por variables ecológicas, sociales y políticas. Las tecnologías no han sido nunca neutrales, y el sistema energético de una sociedad siempre es el resultado de relaciones de poder.

Los datos de las tendencias que nos han llevado a la situación actual se empezaron a conocer hace más de 30 años; ha habido tiempo para que el conocimiento, la diagnosis y las alternativas aparejadas, se tradujese en políticas concretas; aplicadas en beneficio del conjunto de la humanidad, en la búsqueda de un equilibrio entre cada sociedad y sus recursos, y en clave de distribución igualitaria.

Pero todas las informaciones demuestran que no se va por este camino. No estamos, pues, ante un problema de datos, conocimientos, razonamientos, pedagogía, información y formación. Porque la transición energética se hace dentro de un conglomerado de intereses, beneficios económicos y privilegios, un conglomerado que trabaja para configurar un escenario en donde estos intereses, beneficios y privilegios se mantengan intactos.

La denominación SÍ RENOVABLES, NUCLEAR NO, expresa el máximo antagonismo que se puede encontrar hoy en el sistema energético, y una de las características definidoras de esta transición .

La finalidad de SÍ RENOVABLES, NUCLEAR NO, es divulgar , ofrecer elementos para que cualquier persona interesada disponga de los conocimientos mínimos necesarios que le permitan captar las variables , las implicaciones , las complejidades , las relaciones , los impactos y los cambios que pueden determinar la transición energética, y se pueda formar su propia opinión . Lo que es absolutamente necesario , ya que disponer de alimentos, luz, información, calor o refrigeración, desplazarnos, o comprar cualquier producto, son cosas que dependen de la energía.

En SÍ RENOVABLES, NUCLEAR NO, se busca el rigor, se evitan simplificaciones, falsas dicotomías entre buenos y malos, pinturas idílicas de escenarios futuristas de generación y consumo energético, fantasías tecnológicas, y muchas otras falacias que, a veces con buenas intenciones, y a veces como fruto de intereses egoístas, circulan con regularidad e insistencia; se busca la honestidad en la presentación del enunciado de los muchos aspectos sin resolver que se dan en el sistema energético y en la transición en la que estamos embarcados.

Disponer de energía siempre ha significado destrucción de recursos naturales y creación de desigualdades sociales en una escala que ha variado desde un desequilibrio con mínimo impacto , hasta la explotación extrema. La energía es la clave de la evolución social hacia una mayor igualdad o una mayor barbarie. Esto es lo que se deduce de la aceleración tecnológica, del incremento de los conocimientos, de las desigualdades geográficas y sociales crecientes, de la abundancia de cosas superfluas o innecesarias combinada con la carencia de cosas básicas, de la promoción del egoísmo y la codicia como " valores" supremos de éxito, del derroche de recursos, la generación incontrolada de residuos, y un largo etcétera de cosas que nos presentan como inevitables y ajenas a nuestra capacidad de incidir.

Por ello, y a pesar de la aparente simplicidad del enunciado, desde SÍ RENOVABLES, NUCLEAR NO, no se defiende que baste con cerrar las nucleares y disponer de un sistema de generación de energía con tecnologías exclusivamente renovables para "solucionar " el "problema" energético. La cuestión es más compleja.

Esta página también aspira a ser una modesta contribución a la comprensión y la búsqueda de maneras de intervenir . Ya que una de las maneras de restablecer un precario equilibrio es realizar una transición energética basada en la profundización de las desigualdades, un escenario en que, sin que importe la cantidad de víctimas, se pueda " ganar tiempo", aplazar las problemáticas energéticas de las sociedades más opulentas a costa del sacrificio de las más débiles, manteniendo el consumo irracional.

A SÍ RENOVABLES, NUCLEAR NO, se encontrarán ideas, conceptos, estudios, documentos, enlaces y datos.

Tan sólo queda apuntar que, reconocida y asumida la falibilidad del autor, cualquier aportación crítica argumentada, y basada en datos sólidos, será reconocida, agradecida, recogida y tenida en cuenta, al nivel que la persona que la haga considere conveniente que se tenga.