sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CONCEPTES CATALÀ ----- CONCEPTOS CASTELLANO     /////     AMPLIACIÓ DE CONCEPTES ----- AMPLIACIÓN DE CONCEPTOS

TORNAR - VOLVER
CONCEPTES SOBRE ENERGIA I SOCIETAT
En el món hi ha prou per satisfer les necessitats de tots, però no per satisfer la cobdícia d’uns pocs” Ghandi.

La condició bàsica per poder créixer social i econòmicament és disposar d'un excedent d'energia, un excedent que superi la cobertura de les necessitats de supervivència d'un col·lectiu humà. Abans de l'era industrial aquest excedent va provenir d'energia d'origen biològic: vegetal (llenya), animal (de tir) o directament humà (esclaus, treballadors); o d'energia de fluxos naturals i renovables (vent, corrents d'aigua, marees...). Per aprofitar els fluxes d'energia renovable és necessari un sistema social, ja que l'energia, per ella mateixa, està disponible però no és aprofitable. Aquesta característica relaciona l’aprofitament energètic amb els mecanismes del poder.

Un breu repàs històric mostra que els aprofitaments energètics sempre han estat regulats des del poder en totes les societats. Es pot recordar l’esclavatge, la propietat d’animals de treball, tir o arrossegament, els permisos per recollir llenya, la disponibilitat de boscos i camps comunals de municipis o comunitats, el predomini de molins de vent o molins d’aigua per fer tasques de moltura o processos mecànics, la construcció de preses i salts per moure sínies i altres mecanismes, i un llarg etcètera d'usos.

Quan va començar la industrialització, i a mesura que es van fer servir noves fonts d'energia i nous mecanismes tècnicament més complexos per aprofitar-les, les vinculacions entre obtenció, distribució i consum d’energia i exercici del poder es va fent més i més estreta. L'aprofitament del carbó, del petroli i la generació d'electricitat, són el resultat d'un determinat poder econòmic, social i polític, fenòmen que es consolida des de començaments del segle XX fins avui, amb l’expansió tecnològica posterior a la Segona Guerra Mundial.

La vinculació entre tecnologies energètiques, poder econòmic i poder polític és tan palesa que fa impossible plantejar-se la transició energètica en termes estrictament tècnics; cal analitzar els mecanismes de funcionament del poder per poder entendre la seva naturalesa política.


 CONCEPTOS SOBRE ENERGÍA Y SOCIEDAD
TORNAR - VOLVER      --------      A REFLEXIONES - REFLEXIONS
En el mundo hay suficiente por satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la codicia de unos pocos” Ghandi.
La condición básica por poder crecer social y económicamente es disponer de un excedente de energía, un excedente que supere la cobertura de las necesidades de supervivencia de un colectivo humano. Antes de la era industrial este excedente provino de energía de origen biológico: vegetal (leña), animal (de tiro) o directamente humano (esclavos, trabajadores); o de energía de flujos naturales - renovables (viento, a salto de mata de agua, mareas...). Para aprovechar los flujos de energía renovable es necesario un sistema social, ya que la energía por ella misma está disponible pero no es aprovechable.

Esta característica relaciona el aprovechamiento energético con los mecanismos del poder.

Un breve repaso histórico muestra que en todas las sociedades los aprovechamientos energéticos siempre han sido regulados desde el poder. Se puede recordar l’esclavitud, la propiedad d’animales de trabajo, tiro o arrastre, los permisos para recoger leña, la disponibilidad de bosques y campos comunales de municipios o comunidades, el predominio de molinos de viento o molinos de agua para hacer tareas de molienda o procesos mecánicos, la construcción de presas y saltos para mover norias y otros mecanismos, y un largo etcétera de usos.

Cuando empezó la industrialización, y a medida que se usaron nuevas fuentes de energía y nuevos mecanismos técnicamente más complejos para aprovecharlas, las vinculaciones entre obtención, distribución y consumo de energía y ejercicio del poder se van haciendo más y más estrechas. La formas de aprovechamiento del carbón, del petróleo y la generación de electricidad, son el resultado de un determinado poder económico, social y político, fenòmeno que se consolida desde el comienzo del siglo XX hasta hoy, con la expansión tecnológica posterior a la Segunda Guerra Mundial.

En el mundo actual la vinculación entre tecnologías energéticas, poder económico y poder político es tan patente que hace imposible plantearse la transición energética en términos estrictamente técnicos; hace falta analizar los mecanismos de funcionamiento del poder para poder entender su naturaleza política.