sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ - CASTELLANO
La informació no és un territori neutre, està sempre en mans dels propietaris dels mitjans informatius.
La información no es un territorio neutro, está siempre en manos de los propietarios de los medios informativos.
CATALUNYA PLURAL - CATALUÑA PLURAL MIENTRAS TANTO, boletín rojo-verde-violeta
ECOLOGIA - ENERGIA SOCIETAT / SOCIEDAD - ECONOMIA
GEOPOLÍTICA MITJANS / MEDIOS COMUNICACIÓ/N
   
"La doctrina imperant és taxativa: el valor suprem és el benefici per als inversors i tota la resta de coses ha de subordinar-se a ell. La vida humana té valor en la mesura que contribueix a aquesta finalitat."
Noam Chomsky. "El nuevo orden mundial (y el viejo)"
La transició energètica tan sols serà possible en un sentit positiu amb la difusió d'informació que no estigui controlada pels que treuen beneficis de l'actual sistema energètic, que són els mateixos que continuaran treient benefici d'un sistema injust i desigual.

Paradoxalment en unes societats en que els mitjans d'informació han augmentat de manera espectacular és cada cop més difícil diferenciar entre dades vàlides i dades irrellevants, entre informació significativa i informació banal.

I això no és fruit d'una casualitat. L'increment de la informació s'ha donat en paral·lel al increment en el control de la informació per tres vies:

- un control i vigilància que supervisa, suprimeix i censura temporalment aquelles informacions que poden ser conflictives o rellevants,

- un augment massiu d'informació i dades sense contrast ni verificació, el que fa difícil diferenciar i establir criteris entre informacions significatives i informació irrellevant, i

- la manipulació continuada del llenguatge: creació de neologismes, de terminologia especialitzada i complexa, ús de paraules en un sentit contrari al de la seva significació lèxica, etc.

La saturació informativa produeix un efecte de distanciament. Per aquest motiu en cada un dels apartats d'informació d'aquesta web: videos; lectures de tipus social, sobre energia, sobre economia, sobre política, sobre ciència, sobre nuclears i sobre ecologia (tan sols es detallen dues referències comentades de cada àmbit, tres en nuclears, per evitar la saturació, referències que s'amplien a la bibliografia), i informació sobre Catalunya, Espanya, Europa i el Món, només es destacaran dues referències amb una breu explicació del motiu pel qual estan destacades.

La renovació de les referències farà que es vagi creant un fons de documentació que es mantindrà com a referència secundària.
 
 
TORNAR - VOLVER
"La doctrina imperante es tajante: el valor supremo es el beneficio para los inversores y todo lo demás debe subordinarse a él. La vida humana tiene valor en la medida en que contribuye a este fin."
Noam Chomsky. "El nuevo orden mundial (y el viejo)"
La transición energética tan sólo será posible en un sentido positivo con la difusión de información que no esté controlada por los que sacan beneficios del actual sistema energético, que son los mismos que continuarán treient beneficio de un sistema injusto y desigual.

Paradójicamente en unas sociedades en que los mediados de información han aumentado de manera espectacular es cada vez más difícil diferenciar entre datos válidos y datos irrelevantes, entre información significativa e información banal.

Y esto no es fruto de una casualidad. El incremento de la información se ha dado en paralelo al incremento en el control de la información por tres vías:

- un control y vigilancia que supervisa, suprime y censura temporalmente aquellas informaciones que pueden ser conflictivas o relevantes,

- un aumento masivo de información y datos sin contraste ni verificación, el que hace difícil diferenciar y establecer criterios entre informaciones significativas e información irrelevante, y -

la manipulación continuada del lenguaje: creación de neologismos, de terminología especializada y compleja, uso de palabras en un sentido contrario al de su significación léxica, etc.

La saturación informativa produce un efecto de distanciamiento. Por este motivo en cada uno de los apartados de información de esta web: videos; lecturas de tipo social, sobre energía, sobre economía, sobre política, sobre ciencia, sobre nucleares y sobre ecología (tan sólo se detallan dos referencias comentadas de cada ámbito, tres en nucleares, por evitar la saturación, referencias que se amplían a la bibliografía ), e información sobre Catalunya, España, Europa y el Mundo, sólo se destacarán dos referencias con una breve explicación del motivo por el cual están destacadas.

La renovación de las referencias hará que se vaya creando un fondo de documentación que se mantendrá como referencia secundaria.