sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ - CASTELLANO
renovables sí  mareomotriz  solar termica  solar fotovoltaica aerogenerador
7 fal·làcies 7 falacias Renovables i territori 7 mentides 7 mentiras
aturada el "parón" Renovables y territorio polítiques políticas
impactes impactos Recursos renovables a Catalunya (cast) empreses empresas
Renovables i societat Eòlica i solar a Catalunya (cast) Renovables y sociedad
Models energètics alternatius a Catalunya
INFORMACIÓ BÀSICA: Per conèixer les potencialitats, les limitacions tecnològiques, socials i ambientals de les renovables faci "clic" en aquest enllaç
INFORMACIÓN BÁSICA: Para conocer las potencialidades, las limitaciones tecnológicas, sociales y ambientales de las renovables haga "clic" en este enlace

CONCEPTES BÀSICS:

Les energies renovables, també anomenades energies alternatives, són les que provenen de l'aprofitament del potencial energètic dels cicles anuals del planeta (el sol, el vent, el mar, els rius i la vegetació), l'activitat biològica dels éssers vius (les deixalles orgàniques), o de la seva calor interior (geotèrmia). Totes les energies renovables (i també una part de les no-renovables) provenen en darrera instància del Sol, la font primària d'energia del nostre sistema.

LES ENERGIES RENOVABLES MÉS DESENVOLUPADES TECNOLOGICAMENT SÓN :

- Solar tèrmica : aprofita la calor del Sol per escalfar aigua o un líquid bescanviador a alta mitja o baixa temperatura, i obtenir d'aquesta manera energia de transformació, o bé aigua calenta sanitària d'ús domèstic. Tecnològicament madura, s'hauria de generalitzar universalment.

- Solar termoelèctrica : concentra la calor del Sol mitjançant miralls per escalfar un líquid que permet obtenir energia elèctrica amb turbines de vapor. Tecnològicament madura, s'hauria de generalitzar universalment.

- Solar fotovoltàica : aprofita la llum solar per generar directament electricitat mitjançant l'efecte fotovoltàic en cel·les de silici, encara que s'investiguen materials. Tecnològicament madura, s'hauria de generalitzar universalment.

- Eòlica : aprofita la força del vent per moure un generador d'electricitat, fer funcionar una bomba hidraúlica u obtenir moviment mecànic. En el primer cas es pot utilitzar a gran, mitjana o petita escala en funció de la potència de l'aerogenerador. Tecnològicament madura, s'hauria de generalitzar universalment en les seves formas macro, mini i micro, en el medi terrestre; així com en la seva forma macro en el med marí.

- Mareomotriu : aprofita el canvi de nivell del mar de les marees per omplir un recinte, posteriorment fa servir la força de sortida de l'aigua emmagatzemada per moure turbines i generar electricitat. Tecnològicament madura, s'hauria de generalitzar universalment en les costes a on fos possible.

- Onades : aprofita la força de les onades per moure estructures en forma de batent conectades a generadors d'electricitat. En fase d'experimentació i amb bons resultats.

- Minihidraúlica : és la construcció de petits embassaments en el curs d'un riu, aprofitant la força de caiguda del cabal per moure una turbina, i procurant alterar al mínim el nivell de cabal ecològic del riu. Una nova alternativa tècnica consisteix en l'ús de turbines de flotació, que requereixen una obra mínima (microhidraúlica). Tecnològicament madura, s'hauria de generalitzar universalment en els cabals a on fos possible.

- Geotèrmica : aprofita l'increment de calor subterrani del planeta. Perforant pous que permeten escalfar aigua a mitja, baixa o alta temperatura per aprofitar-la posteriorment. Tecnològicament madura, s'hauria de generalitzar universalment.

- Biomassa : aprofita una massa de matèria forestal o agrícola de renovació periòdica per generar energia de dues maneres possibles : cremant-la i aprofitant la calor per generar electricitat o esclafar aigua; o be metanitzant-la per digestió, aprofitant el metà per escalfar aigua o generar electricitat per combustió. Tecnològicament madura, s'hauria de generalitzar universalment.

- Metanització de les deixalles orgàniques : les restes dels aliments que consumim o els excrements d'animals o persones són una font energètica important, ja que poden generar metà, gas de gran potencial energètic. Tecnològicament madura, s'hauria de generalitzar universalment.

- Biocombustibles : consisteix en el monocultiu de plantes, o aprofitament de residus d'olis, per obtenir nous olis o alcohols que posteriorment es faran servir com a combustibles. Tecnològicament madura, s'hauria de generalitzar universalment en funció de la cobertura de les necessitats d'aliments.
 
TORNAR - VOLVER
 
CONCEPTOS BÁSICOS:

Las energías renovables, también denominadas energías alternativas, son las que provienen del aprovechamiento del potencial energético de los ciclos anuales del planeta (el sol, el viento, el mar, los ríos y la vegetación), la actividad biológica de los seres vivos (los desechos orgánicos), o de su calor interior (geotèrmia). Todas las energías renovables (y también una parte de las no-renovables) provienen en última instancia del Sol, la fuente primaria de energía de nuestro sistema.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES MÁS DESARROLLADAS TECNOLOGICAMENT SON :

- Solar térmica : aprovecha el calor del Sol para calentar agua o un líquido bescanviador a alta media o baja temperatura, y obtener de este modo energía de transformación, o bien agua caliente sanitaria de uso doméstico. Tecnológicamente madura, se debería generalizar universalmente.

- Solar termoelèctrica : concentra el calor del Sol mediante espejos para calentar un líquido que permito obtener energía eléctrica con turbinas de vapor. Tecnológicamente madura, se debería generalizar universalmente.

- Solar fotovoltàica : aprovecha la luz solar para generar directamente electricidad mediante el efecto fotovoltàic en células de silicio, aunque se investigan materiales. Tecnológicamente madura, se debería generalizar universalmente.

- Eólica : aprovecha la fuerza del viento para mover un generador de electricidad, hacer funcionar una bomba hidraúlica uno obtener movimiento mecánico. En el primer caso se puede utilizar a grande, mediana o pequeña escalera en función de la potencia de la aerogenerador. Tecnológicamente madura, se debería generalizar universalmente en sus formas macro, mini y micro, en el medi terrestre; así como en su forma macro en el med marino.

- Mareomotriu : aprovecha el cambio de nivel del mar de las mareas para llenar un recinto, posteriormente usa la fuerza de salida del agua almacenada para mover turbinas y generar electricidad. Tecnológicamente madura, se debería generalizar universalmente en las costas donde fuera posible.

- Oleadas : aprovecha la fuerza de las olas para mover estructuras en forma de batiente conectades a generadores de electricidad. En fase de experimentación y con buenos resultados.

- Minihidraúlica : es la construcción de pequeños embalses en el curso de un río, aprovechando la fuerza de caída del caudal para mover una turbina, y procurando alterar al mínimo el nivel de caudal ecológico del río. Una nueva alternativa técnica consiste en el uso de turbinas de flotación, que requieren una obra mínima (microhidraúlica). Tecnológicamente madura, se debería generalizar universalmente en los caudales donde fuera posible.

- Geotèrmica : aprovecha el incremento de calor subterráneo del planeta. Perforando pozos que permiten calentar agua a media, baja o alta temperatura para aprovecharla posteriormente. Tecnológicamente madura, se debería generalizar universalmente.

- Biomasa : aprovecha una masa de materia forestal o agrícola de renovación periódica para generar energía de dos maneras posibles : quemándola y aprovechando el calor para generar electricidad o calentar agua; o bien metanizándola por digestión, aprovechando el metano para calentar agua o generar electricidad por combustión. Tecnológicamente madura, se debería generalizar universalmente.

- Metanització de los desechos orgánicos : los restos de los alimentos que consumimos o los excrementos de animales o personas son una fuente energética importante, puesto que pueden generar metano, gas de gran potencial energético. Tecnológicamente madura, se debería generalizar universalmente.

- Biocombustibles : consiste en el monocultivo de plantas, o aprovechamiento de residuos de aceites, para obtener nuevos aceites o alcoholes que posteriormente se usarán como combustibles. Tecnológicamente madura, se debería generalizar universalmente en función de la cobertura de las necesidades de alimentos.