sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE ENERGIES RENOVABLES
7 FAL·LÀCIES DE LES ENERGIES RENOVABLES      -----      7 FALACIAS DE LAS ENERGIAS RENOVABLES

FAL·LÀCIA 1.- Les energies renovables permeten una societat bassada en l’auto abastiment energètic.

FAL·LÀCIA 2.- Hi ha un volum enorme d’”energies lliures” que es podrien utilitzar sense més problemes amb la tecnologia adequada.


FAL·LÀCIA 3.- Es poden fabricar aparells amb components senzills, i a nivell domèstic, per aprofitar les energies renovables que hi ha en abundāncia al nostre voltant.

FAL·LÀCIA 4.- Amb un sistema de generaciķ 100 per 100 renovable podem prescindir completament dels combustibles.

FAL·LÀCIA 5.- Els projectes de generació renovable a gran escala, com DESERTEC, són el camí per al futur de les energies renovables.

FAL·LÀCIA 6.- Les energies renovables no causen impactes ambientals.

FAL·LÀCIA 7.- Les energies renovables obren el camí a una època de gran abundància energètica
.
FAL·LÀCIA 1.-Les energies renovables permeten una societat bassada en l’auto abastiment energètic.
Al marge de que les renovables puguin cobrir sense problemes les necessitats energètiques individuals bàsiques: calor, refrigeració, il·luminació i informació; hi ha un seguit de necessitats col·lectives que no poden ser cobertes amb un auto abastiment; pensem en el treball industrial (incloses les indústries necessàries per renovar els equipaments de generació renovable bàsics), la producció col·lectiva d’aliments, els desplaçaments de materials a l’escala que sigui necessària, i les necessitats de mobilitat de la població.
FAL·LÀCIA 2.- Hi ha un volum enorme d’”energies lliures” que es podrien utilitzar sense més problemes amb la tecnologia adequada.
Es veritat que un còmput dels fluxos energètics d’origen renovable dona una quantitat immensa d’energia, però es tracta d’una energia dispersa i en baixes concentracions, l’aprofitament de la qual requereix d’un infraestructura tecnològica més o menys complexa. Això ens porta a considerar que cal difondre els valors de la Taxa de Retorn Energètic del cicle de vida complet de cada tecnologia d’aprofitament, com a condició necessària abans de la seva generalització.

I exigeix precaució davant la idea d’energia lliure, aparentment disponible a l’abast de qualsevol.
FAL·LÀCIA 3.- Es poden fabricar aparells amb components senzills, i a nivell domèstic, per aprofitar les energies renovables que hi ha en abundāncia al voltant de cadascú.
Amb aparells casolans tan sols es poden fer aprofitaments de recursos limitats, sense tenir en compte l’eficiència, i per períodes també limitats.

Qualsevol apel·lació al “faci-s’ho vostè mateix” ignora dues coses: la necessària disponibilitat de materials per construir aparells, els costos aparellats a la generalització del “bricolatge”, i les demandes socials que s’han de cobrir.

En el camp de les energies renovables, com en tots, l’individualisme és un camí que no porta enlloc.
FAL·LÀCIA 4.-Amb un sistema de generació 100 per 100 renovable podem prescindir completament dels combustibles.
A més de generar energia, els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) són una font de matèries primeres per a la producció de diversos materials.

Però, al marge d’aquesta realitat, Encara està sense aclarir a quina escala un sistema exclusivament renovable té capacitat de reproducció plena, cobrir les necessitats energètiques de la societat en serveis i bens materials.
FAL·LÀCIA 5.-Els projectes de generació renovable a gran escala, com DESERTEC, són el camí per al futur de les energies renovables.

Els grans projectes renovables són intents de traslladar aquestes tecnologies a la lògica de l’explotació centralitzada del model fòssil i nuclear.

Dues de les principals característiques de les energies renovables: la proximitat territorial entre la generació i el consum, i la formació d’una xarxa de generació distribuïda, desapareixen amb aquest enfocament. Al temps que apareixen un seguit de problemes.

En l’obra de Hermann Scheer, “Autonomia energÉtica” apareixen detallats els arguments pels quals és irracional propugnar infraestructures gegantines d’energies renovables

FAL·LÀCIA 6.-Les energies renovables no causen impactes ambientals.
Totes les activitats humanes causen impactes ambientals, i l’aprofitament de les energies renovables no és cap excepció.

Ara bé cal distingir entre tipus d’impactes i no caure en la demagògia de considerar que tots els impactes són equivalents.

No és igual “l’impacte visual” d’un aerogenerador, que l’impacte sobre la salut d’un isòtop radioactiu que pot durar milers d’anys. Per aprofundir en aquesta problemàtica cal anar a valorar els diferents impactes.
FAL·LÀCIA 7.- Les energies renovables obren el camí a una època de gran abundància energètica.
En principi les energies renovables obren el camí cap a una època en que l’espècie humana pugui viure tenint cobertes les seves necessitats bàsiques de manera sostenible cap al futur.

Tota la propaganda que parla d’una època d’abundància d’energia bassades en les renovables no deixa de ser una especulació que no pren en consideració les dades reals de necessitats energètiques per una població que pot arribar als 10.000 milions de persones a la segona meitat del segle XXI.
----- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO
  7 FALACIAS RELACIONADAS CON LAS RENOVABLES

FALACIA 1.- Las energías renovables permiten una sociedad basada en el autoabastecimiento energético.

FALACIA 2.- Hay un enorme volumen de "energías libres" que se podrían utilizar, sin mayores problemas, con la tecnología adecuada.

FALACIA 3.- Se pueden fabricar aparatos con componentes sencillos, y a nivel doméstico, por aprovechar las energías renovables que hay en abundancia a nuestro alrededor.

FALACIA 4.- Con un sistema de generación 100 por 100 renovable podemos prescindir completamente de los combustibles.

FALACIA 5.- Los proyectos de generación renovable a gran escala, como DESERTEC, son el camino de futuro de les energías renovables.

FALACIA 6.- Las energías renovables no provocan impactos ambientales.

FALACIA 7.- Las energías renovables abren el camino a una época de gran abundancia energética.
FALACIA 1.-Las energías renovables permiten una sociedad basada en el  autoabastecimiento energético.
Al margen de  que las renovables puedan cubrir sin problemas las necesidades energéticas individuales básicas: calor, refrigeración, iluminación e información; hay una serie de  necesidades colectivas que no pueden ser cubiertas con un auto abastecimiento; pensemos en el trabajo industrial (incluidas las industrias necesarias por renovar los equipos de  generación renovable básicos), la  producción colectiva de   alimentos, los desplazamientos de  materiales a  la  escala que sean necesarios, y  las necesidades de  movilidad de la población.
FALACIA 2.-Hay un enorme volumen de  “energías libres” que se podrían utilizar, sin mayores  problemas, con la  tecnología adecuada.
Es verdad que un cómputo de los flujos energéticos de  origen renovable da una cantidad inmensa de  energía, pero se trata de  una energía dispersa y  en bajas concentraciones, el aprovechamiento de  la cual requiere de  un infraestructura tecnológica más o menos compleja.

Esto nos lleva a  considerar los valores de la Tasa de  Retorno Energético del ciclo de  vida completo de  cada tecnología de aprovechamiento como condición necesaria antes de  su generalización.

Y  exige precaución ante la  idea de  energía libre, aparentemente disponible al alcance de  cualquiera.
FALACIA 3.-Se pueden fabricar aparatos con componentes sencillos, y  a nivel doméstico, para aprovechar las energías renovables que hay en abundancia a nuestro alrededor.
Con aparatos caseros tan sólo se pueden hacer aprovechamientos de  recursos limitados, sin tener en cuenta la  eficiencia, y por periodos de tiempo también limitados.

Cualquier apelación al “hágaselo usted mismo” ignora dos cosas: la necesaria disponibilidad de  materiales por construir aparatos, los costes aparejados a  la generalización del “bricolatge”, y  las demandas sociales que se deben cubrir.

En el campo de  las energías renovables, como en todos, el individualismo es un camino que no lleva a ninguna parte.
FALACIA 4.-Con un sistema de  generación 100 por 100 renovable podemos prescindir completamente de los combustibles.
Además de generar energía, los combustibles fósiles (carbón, petróleo y  gas) son una fuente de  materias primas para la  producción de  varios materiales.

Pero, al margen de  esta realidad, aún queda por aclarar a qué escala un sistema exclusivamente renovable tiene una capacidad de  reproducción completa. ¿Cómo cubrir las necesidades energéticas de  la  sociedad en servicios y bienes materiales?
FALACIA 5.-Los proyectos de  generación renovable a  gran escala, como DESERTEC, son el camino de futuro de  les energías renovables.

Los grandes proyectos renovables son intentos de  trasladar estas tecnologías a  la  lógica de  la  explotación centralizada del modelo actual, fósil y  nuclear.

Dos de  las principales características de  las energías renovables: la  proximidad territorial entre la  generación y  el consumo, y  la formación de  una red de  generación distribuida, desaparecen con este enfoque. Al tiempo que aparecen muchos problemas.

En la  obra de  Hermann Scheer, “Autonomía energÉtica” se detallan los argumentos por los que es irracional propugnar infraestructuras gigantescas basadas en energías renovables

FALACIA 6.- Las energías renovables no provocan impactos ambientales.
Todas las actividades humanas causan impactos ambientales, y  el aprovechamiento de  las energías renovables no es ninguna excepción.

Ahora bien hace falta distinguir entre tipos de impactos y  no caer en la  demagogia de  considerar que todos los impactos son equivalentes.

No es igual “el impacto visual” de  un aerogenerador, que el impacto sobre la  salud de  un isótopo radiactivo que puede durar miles de  años. Para profundizar en esta problemática hace falta ir a  valorar los diferentes impactos.
FALACIA 7.-Las energías renovables abren el camino a  una época de  gran abundancia energética.
En principio, las energías renovables abren el camino hacia una época en que la  especie humana pueda vivir teniendo cubiertas sus necesidades básicas de  manera sostenible, desde el momento en que se implanten y hacia al futuro.

Toda la  propaganda que habla de  una época de  abundancia de  energía basadas en las renovables no deja de  ser una especulación que no toma en consideración los datos reales de las necesidades energéticas para una población que puede llegar a los 10.000 millones de personaes en la segunda mitad del siglo XXI.
 TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO