sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE ENERGIES RENOVABLES
7 MENTIDES SOBRE LES ENERGIES RENOVABLES      -----      7 MENTIRAS SOBRE LAS ENERGIAS RENOVABLES

MENTIDA 1.- LES ENERGIES RENOVABLES SÓN INTERMITENTS I NO PODEN GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC.

MENTIDA 2.- LES ENERGIES RENOVABLES SÓN CARES (I CULPABLES DEL "DÈFICIT DE TARIFA").

MENTIDA 3.- LES ENERGIES RENOVABLES TENEN UN IMPACTE AMBIENTAL IGUAL O PITJOR QUE EL DE LES ALTRES ENERGIES.

MENTIDA 4.- LES ENERGIES RENOVABLES TAN SOLS ES PODEN APROFITAR PER A SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS PETITS EN LLOCS AÏLLATS.

MENTIDA 5.- EL “FUTUR” SERÀ UN SISTEMA DE GENERACIÓ MIXT DE RENOVABLES I NUCLEARS.

MENTIDA 6.- LES ENERGIES RENOVABLES HAN DE PASSAR LA “PROVA DEL MERCAT”.

MENTIDA 7.- LES ENERGIES RENOVABLES ENCARA ESTAN EN FASE EXPERIMENTAL
.
MENTIDA 1.- LES ENERGIES RENOVABLES SÓN INTERMITENTS I NO PODEN GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC.
Es tracta de la mentida favorita dels que defensen els combustibles fòssils i nuclears. És tan fàcil de difondre com difícil de desmuntar.

Al marge de que les dades estadístiques de diversos països d’Europa demostren que les energies renovables cobreixen amb facilitat grans percentatges del consum elèctric, està el fet de que les dues característiques de les renovables: capacitat de generació distribuïda i diversitat de tecnologies, permeten recórrer a diferents fonts en diferents llocs segons les variables dia - nit, meteorològiques o climàtiques.
MENTIDA 2.-LES ENERGIES RENOVABLES SÓN CARES (I CULPABLES DEL “DÈFICIT DE TARIFA”).
La gran quantitat d’interessos econòmics, els costos amagats o desviats, l’absència de comptabilitat dels impactes ambientals, i el paper de l’Estat com a garant dels beneficis empresarials fa que no tingui sentit parlar de conceptes com “car” o “barat” aplicat al camp de l’energia.

A les energies renovables se les ha acusat també de ser les culpables de l’anomenat “dèficit de tarifa”. La realitat és que l’origen del dèficit està en el fet de que les companyies energètiques han declarat uns costos que no han estat supervisats per cap organisme independent i han estat acceptats incondicionalment pel govern.
MENTIDA 3.- LES ENERGIES RENOVABLES TENEN UN IMPACTE AMBIENTAL IGUAL O PITJOR QUE EL DE LES ALTRES ENERGIES.
Basta un mínim de reflexió sobre els diferents tipus d’impactes per comprovar que aquesta acusació és mentida..
MENTIDA 4.-LES ENERGIES RENOVABLES TAN SOLS ES PODEN APROFITAR PER A SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS PETITS EN LLOCS AÏLLATS.
Les dades de subministrament energètic renovable a diversos països demostren la mentida d’aquesta informació..
MENTIDA 5.-EL “FUTUR” SERÀ UN SISTEMA DE GENERACIÓ MIXT DE RENOVABLES I NUCLEARS.

És la consigna favorita del “lobby” nuclear que intenta aixecar una cortina de fum sobre el fet de les nuclears i les renovables són totalment incompatibles.

El tancament de les nuclears és la condició primària per a un desplegament renovable.

MENTIDA 6.-LES ENERGIES RENOVABLES HAN DE PASSAR LA “PROVA DEL MERCAT”
Sobre les mentides del suposat “mercat” com  a mecanisme regulador de la societat hi ha abundant informació.

Sobre el cost monetari de construcció d’un aparell basat en l’aprofitament dels recursos renovables cal tenir en compte l’experiència de diverses tecnologies (des de la ràdio fins la informàtica) que van baixar els seus costos a mesura que la producció era major.
MENTIDA 7.-LES ENERGIES RENOVABLES ENCARA ESTAN EN FASE EXPERIMENTAL
Algunes tecnologies renovables (com la de l’aprofitament de l’energia de les onades) estan encara en fase experimental, altres (com l’energia eòlica) estan plenament desenvolupades i, altres (com la solar fotovoltaica) estan en un procés continuat de millora d’eficiència.

Parlar de les renovables com si fossin un bloc compacte és una mentida habitual en determinats cercles que intenten aturar el desplegament de les energies renovables.
----- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO
  7 MENTIRAS RELACIONADAS CON LAS RENOVABLES

MENTIRA 1.- LAS ENERGÍAS RENOVABLES SON INTERMITENTES Y NO PUEDEN GARANTIZAR EL SUMINISTRO ENERGÉTICO.

MENTIRA 2.- LAS ENERGÍAS RENOVABLES SON CARAS (Y  CULPABLES DEL “DÉFICIT DE  TARIFA”).

MENTIRA 3.- LAS ENERGÍAS RENOVABLES TIENEN UN IMPACTO AMBIENTAL IGUAL O PEOR QUE EL DE LAS OTRAS ENERGÍAS.

MENTIRA 4.- LAS ENERGÍAS RENOVABLES TAN SÓLO SE PUEDEN APROVECHAR PARA SUMINISTROS ELÉCTRICOS PEQUEÑOS EN LUGARES AISLADOS.

MENTIRA 5.- EL “FUTURO” SERÁ UN SISTEMA DE  GENERACIÓN MIXTO DE  RENOVABLES Y  NUCLEARES.

MENTIRA 6.- LES ENERGÍAS RENOVABLES DEBEN PASAR LA  “PRUEBA DEL MERCADO”.

MENTIRA 7.- LAS ENERGÍAS RENOVABLES TODAVÍA ESTÁN EN FASE EXPERIMENTAL.
MENTIRA 1.-LAS ENERGÍAS RENOVABLES SON INTERMITENTES Y  NO PUEDEN GARANTIZAR EL SUMINISTRO ENERGÉTICO
Se trata de  la  mentira favorita de los que defienden los combustibles fósiles y  nucleares. Es tan fácil de  difundir como difícil de  desmontar.

Al margen de  que los datos estadísticos de  varios países de  Europa demuestran que las energías renovables cubren con facilidad grandes porcentajes del consumo eléctrico, está el hecho de  que las dos características de  las renovables: capacidad de  generación distribuida y  diversidad de  tecnologías, permiten recurrir a  diferentes fuentes en diferentes lugares según las variables día - noche, meteorológicas o  climáticas.
MENTIRA 2.- LAS ENERGÍAS RENOVABLES SON CARAS (Y  CULPABLES DEL “DÉFICIT DE  TARIFA”).
La  gran cantidad de  intereses económicos, los costes escondidos o  desviados, la  ausencia de  contabilidad de los impactos ambientales, y  el papel del Estado como garante de los beneficios empresariales hace que no tenga sentido hablar de  conceptos como “caro” o  “barato” aplicado al campo de  la  energía.

A  las energías renovables se las ha acusado también de  ser las culpables del denominado “déficit de  tarifa”. La  realidad es que el origen del déficit está en el hecho de  que las compañías energéticas han declarado unos costes que no han sido supervisados por ningún organismo independiente y  han sido aceptados incondicionalmente por el gobierno..
MENTIRA 3.- LAS ENERGÍAS RENOVABLES TIENEN UN IMPACTO AMBIENTAL IGUAL O  PEOR QUE EL DE  LAS OTRAS ENERGÍAS.
Basta un mínimo de  reflexión sobre los diferentes tipos de  impactos para comprobar que esta acusación es mentira.
MENTIRA 4.-LAS ENERGÍAS RENOVABLES TAN SÓLO SE PUEDEN APROVECHAR PARA SUMINISTROS ELÉCTRICOS PEQUEÑOS EN LUGARES AISLADOS
Los datos de  suministro energético renovable a  varios países demuestran la  mentira de  esta información.
MENTIRA 5.-EL “FUTURO” SERÁ UN SISTEMA DE  GENERACIÓN MIXTO DE  RENOVABLES Y  NUCLEARES.

Es la  consigna favorita del “lobby” nuclear que intenta levantar una cortina de  humo sobre el hecho de  las nucleares y  las renovables son totalmente incompatibles. El cierre de  las nucleares es la  condición básica para un despliegue renovable

MENTIRA 6.- LES ENERGÍAS RENOVABLES DEBEN PASAR LA  “PRUEBA DEL MERCADO”
Sobre las mentiras del supuesto “mercado” como mecanismo regulador de  la  sociedad hay abundante información.

Sobre el coste monetario de  construcción de  un aparato basado en el aprovechamiento de los recursos renovables hace falta tener en cuenta la  experiencia de  varias tecnologías (desde la  radio hasta la  informática) que bajaron sus costes a  medida que la  producción era mayor.
MENTIRA 7.- LAS ENERGÍAS RENOVABLES TODAVÍA ESTÁN EN FASE EXPERIMENTAL
Algunas tecnologías renovables (como la  de el aprovechamiento de  la  energía de  las olas) están todavía en fase experimental, otras (como la  energía eólica) están plenamente desarrolladas y, otras (como la  solar fotovoltaica) están en un proceso continuado de  mejora de  eficiencia.

Hablar de  las renovables como si fueran un bloque compacto es una mentira habitual en determinados círculos que intentan frenar el despliegue de las tecnologías renovables..
 TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO