sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA
 
CATALÀ - CASTELLANO

Es donen dades d'ampliació de les tecnologies plenament desenvolupades i en referència general a Catalunya, amb una anàlisis política de tipus general, i sense considerar les incidències puntuals que la política de l'estat i del govern de la Generalitat tenen en el grau de desplegament de cada tecnologia.

- ENERGIA SOLAR TÈRMICA.

- ENERGIA EÒLICA.

- ENERGIA SOLAR TERMOELÈCTRICA O CENTRAL TERMOELÈCTRICA SOLAR.

- ENERGIA FOTOVOLTÀICA

- ENERGIA DE LA BIOMASSA.----- tornar a inici de pàgina
ENERGIA SOLAR TÈRMICA

A Catalunya, la radiació solar tèrmica permetria cobrir diverses vegades les nostres necessitats d'aigua calenta sanitària i escalfament de líquids, si es generalitza el seu aprofitament.

La energia solar tèrmica permet aprofitar l'energia del Sol per generar calor de diverses maneres. La més directa és concentrar-la en un receptacle tancat per cuinar aliments (forn solar), també es pot concentrar amb un mirall parabòlic amb la mateixa finalitat (cuina solar). Fent servir un serpentí amb conducció d'aigua es pot generar aigua calent a baixa (aigua calenta sanitària, ACS), mitja i alta temperatura (en combinació amb miralls, aigua calenta per a usos industrials). També es pot fer servir per escalfar altres fluids.

En combinació amb una màquina de refrigeració per absorció, que fa servir calor en comptes d'electricitat, es pot fer servir per refrigerar locals o espais tancats.

Les dificultats per generalitzar l'ús de l'energia solar tèrmica són considerables: manca de voluntat política i subordinació a les empreses de combustibles fòssils. Podria generalitzar-se si es posen sobre la taula els impactes derivats de l'ús de combustibles fòssils. Penalitzant aquests combustibles en determinats usos, i destinant els ingressos a incentivar el canvi cap a l'EST es podria desenvolupar de manera accelerada.

Hi ha també barreres legals:

- Els ajuntaments no consideren les instal·lacions renovables com a part integrals dels edificis, el que obliga desenvolupar un estudi d'impacte que no s'aplica, per exemple, a una antena.

- L'energia solar tèrmica també està sotmesa a una complexa teranyina de tràmits.

- En molts casos, les normatives solars municipals no recullen el control de la qualitat i el funcionament de les instal·lacions, com passa. per exemple, amb els ascensors. Com que funcionen de complement del gas natural, les plaques poden estar inoperants i, en canvi, l'usuari no el detecta, perquè continua tenint aigua calenta.

Més informació genèrica:http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_t%C3%A9rmica

Més informació sobre el potencial solar de Catalunya.


----- tornar a inici de pàgina
ENERGIA EÒLICA

L'energia eòlica és una font d'energia consolidada des del punt de vista econòmic i tecnològic, i la de més baix impacte ambiental d'entre totes les energies renovables. Això, juntament amb el seu elevat potencial la ha fet objecte dels atacs més irracionals.

El seu desplegament és clau en la transició del sistema energètic, permet frenar l'impacte que produeixen les centrals tèrmiques de generació d'electricitat, que tenen impactes immediats sobre els ecosistemes per les diferents formes de precipitacions àcides, les elevades emissions de diòxid de carboni i altres gasos responsables de l'increment de l'efecte hivernacle, i la dispersió de tot tipus de partícules contaminants (moltes d'elles d'efectes no estudiats), etc.

Per les característiques del funcionament del sistema energètic l'energia eòlica contribueix a reduir les puntes de consum que fan funcionar les centrals tèrmiques, és per això que un objectiu desitjable des del punt de vista de la transició energètica és la màxima substitució de producció d'energia elèctrica d'origen tèrmic per energia eòlica.

Per a que aquest objectiu sigui factible és necessari que els parcs eòlics es situin en zones a on es doni un aprofitament energètic de les potencialitats de vent en condicions ecològiques, es a dir, el criteri prioritari des del punt de vista ambiental és produir la suficient energia per a que els impactes de les centrals tèrmiques disminueixen.

També cal evitar que la construcció de parcs eòlics pugui provocar impactes irreversibles sobre la biodiversitat, cosa que es pot garantir, en principi, per l'elevat potencial de correcció d'impactes que té. Des d'un punt de vista solidari, l'aprofitament de les potencialitats eòliques és un problema a on cal considerar un doble impacte: el lent i generalitzat efecte que sobre els ecosistemes tindrà el procés de canvi climàtic (tant en els més immediats com en els més llunyants) i el puntual i concret que pugui provocar la construcció de parcs eòlics sobre la biodiversitat. Aplicar una política de protecció extrema a tots els espais a on es podrien instal·lar parcs eòlics significa, a mig i llarg termini, garantir i assegurar la degradació d'aquests espais.

El pla de Zones de Desenvolupament Eòlic preferent (ZDP) va ser el darrer resultat desprès d'anys de dilació de les administracions.
----- tornar a inici de pàgina
ENERGIA SOLAR TERMOELÈCTRICA O CENTRAL TERMOELÈCTRICA SOLAR

Es tracta d'una de les tecnologies amb més potencial d'aprofitament. És una central que escalfa un fluid amb la radiació solar i el fa arribar a una temperatura elevada (de 300 a 1000 graus), el que permet generar electricitat. Els raigs del sol es concentren mitjançant miralls parabòlics amb orientació automàtica.

Les aplicacions són molt amples, els motius pels quals no es generalitza són els habituals: manca de voluntat política i subordinació a les empreses de combustibles fòssils.

Al tractar-se d'una tecnologia industrial i centralitzada depèn exclussivament de la voluntat de les companyies energètiques.

Més informació: http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_termoel%C3%A9ctrica

Més dades sobre els recursos renovables a Catalunya.
----- tornar a inici de pàgina
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

L'energia solar fotovoltaica és aquella que fa servir plafons, mòduls o col·lectors fotovoltàics amb dispositius semiconductors tipus diode per a que reaccionin a la llum solar amb diferencies de potencial en els seus extrems, generant un corrent continu. Unint diversos dispositius permet incrementar el voltatge.

Més informació : http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica

Les dificultats per generalitzar l'ús de l'energia fotovoltaica són considerables:

- No s'avalua la seva millora ambiental en relació amb les energies brutes (fòssils i nuclears). Es manté un discurs genèric sobre els impactes que causen els plafons un cop acabada la seve vida útil.

- A les grans companyies no els interessa una energia que qüestiona el model centralitzat en xarxes de generació.

- No es crea una indústria del silici que pugui donar cobertura a la demanda de material.

A tot això s'han d'afegir diverses barreres legals:

- Els ajuntaments no consideren les instal·lacions renovables com a part integrals dels edificis, el que obliga desenvolupar un estudi d'impacte que no s'aplica, per exemple, a una antena.

- Els particulars que munten sistemes d'energies renovables en les seves cases són considerats com a productors industrials. Aplicant-les una complexa normativa.

- A més s'hi afegeixen normatives arbitràries per frenar el seu desplegament en entorns no-urbans.

Més dades sobre els recursos renovables a Catalunya.

ENLLAÇ: - desmuntant les mentides del reciclat de plafons FV

- ENERGIA DE LA BIOMASSA ----- tornar a inici de pàgina
La biomassa és una font d'energia renovable que pot procedir de: a) residus biodegradables diversos (aigües residuals urbanes, purins, residus orgànics de la producció industrial de ramaderia intensiva, restes d'escorxadors), b) de residus forestals i agrícoles (neteja de boscos i camps i restes de les collites), c) dels propis residus sòlids urbans (fracció orgànica dels RSU, olis usats, i captació de biogas als abocadors), i d) dels conreus de plantes amb elevat valor energètic.

Comptar amb aquests residus en lloc dels combustibles fòssils estalvia emissions de SO2, NOx, i són neutres respecte a les emissions de CO2.

Una aproximació inicial sobre l'apartat a) ens mostra que a Catalunya a l'any 2011 van passar diàriament per les depuradores 1,9 milions de litres d'aigües residual; també que l'any 2002 es van generar 494.000 tones de residus industrials de tipus orgànic, així com que una explotació mitjana de 400 truges genera 23 tones de purins ramaders per any.

Una dada primària sobre l'apartat b) ens informa de que dels 3,2 milions d'hectàrees (M ha) de Catalunya, unes dues terceres parts tenen classificació de superfície forestal, cosa que representaria 2,13 M ha forestals, dels quals 1,2 M ha corresponen a boscos, dels quals s'ha de respectar el manteniment de la biodiversitat, i l'explotació sostenible de la fusta.

Les dades generals de Catalunya mostren que l'any 2011 es van generar 411.000 tones de residus orgànics, així com unes 105.000 tones de residus de poda. El potencial d'aprofitament energètic directe i indirecte és considerable.

Els conreus energètics són un dels punts més conflictius des del punt de vista ambiental.
 
TORNAR - VOLVER
 
Volver A INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Se dan datos de ampliación de las tecnologías plenamente desarrolladas y en referencia general en Catalunya, con una análisis político de tipo general, y sin considerar las incidencias puntuales que la política del estado y del gobierno de la Generalitat tienen en el grado de despliegue de cada tecnología.

- ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.

- ENERGÍA EÓLICA.

- ENERGÍA SOLAR TERMOELÈCTRICA O CENTRAL TERMOELÈCTRICA SOLAR.

- ENERGÍA FOTOVOLTÀICA

- ENERGÍA DE LA BIOMASA.


----- volver a inicio de página
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

En Catalunya, la radiación solar térmica permitiría cubrir varias veces nuestras necesidades de agua caliente sanitaria y calentamiento de líquidos, si se generaliza su aprovechamiento.

La energía solar térmica permito aprovechar la energía del Sol por generar calor de varias maneras. La más directa es concentrarla en un receptáculo cerrado para cocinar alimentos (horno solar), también se puede concentrar con un espejo parabólico con la misma finalidad (cocina solar). Usando un serpentí con conducción de agua se puede generar agua caliente a baja (agua caliente sanitaria, ACS), media y alta temperatura (en combinación con espejos, agua caliente para usos industriales). También se puede usar para calentar otros fluidos.

En combinación con una máquina de refrigeración por absorción, que usa calor en vez de electricidad, se puede usar para refrigerar locales o espacios cerrados.

Las dificultades para generalizar el uso de la energía solar térmica son considerables: carencia de voluntad política y subordinación a las empresas de combustibles fósiles. Podría generalizarse si se ponen sobre la mesa los impactos derivados del uso de combustibles fósiles. Penalizando estos combustibles en determinados usos, y destinando los ingresos a incentivar el cambio hacia el EST se podría desarrollar de manera acelerada.

Hay también barreras legales:

- Los ayuntamientos no consideran las instalaciones renovables como parte integrales de los edificios, el que obliga desarrollar un estudio de impacto que no se aplica, por ejemplo, a una antena.

- La energía solar térmica también está sometida a una compleja telaraña de trámites.

- En muchos casos de normativas solares municipales no existe control de la calidad ni del funcionamiento de las instalaciones, como pasa, por ejemplo, con los ascensores. Como funcionan complementando el agua caliente de gas natural, las placas solares pueden estar inoperantes y, en cambio, el usuario no detectarlo, porque continúa teniendo agua caliente.

Más información :http://se.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADasolart%C3%A9rmica

Más información sobre el potencial solar de Catalunya.
----- volver a inicio de página
ENERGÍA EÓLICA

La energía eólica es una fuente de energía consolidada desde el punto de vista económico y tecnológico y la de más bajo impacto ambiental de entre todas las energías renovables. Esto, junto con su elevado potencial, la ha hecho objeto de los ataques más irracionales.

Su despliegue es clave en la transición del sistema energético, permite frenar el impacto que producen las centrales térmicas de generación de electricidad, que tienen impactos inmediatos sobre los ecosistemas por las diferentes formas de precipitaciones ácidas, las elevadas emisiones de dióxido de carbono y otros gases responsables del incremento del efecto invernadero, y la dispersión de todo tipo de partículas contaminantes (muchas de ellas de efectos no estudiados), etc.

Por las características del funcionamiento del sistema energético la energía eólica contribuye a reducir las puntas de consumo que hacen funcionar las centrales térmicas; por eso, un objetivo deseable desde el punto de vista de la transición energética es la máxima sustitución de producción de energía eléctrica de origen térmico por energía eólica.

Para que este objetivo sea factible es necesario que los parques eólicos se situen en zonas donde se dé un aprovechamiento energético de las potencialidades de viento en condiciones ecológicas, se a decir, el criterio prioritario desde el punto de vista ambiental es producir la suficiente energía para que los impactos de las centrales térmicas disminuyan.

También hace falta evitar que la construcción de parques eólicos pueda provocar impactos irreversibles sobre la biodiversidad, cosa que se puede garantizar, en principio, por el elevado potencial de corrección de impactos que tiene. Desde un punto de vista solidario, el aprovechamiento de las potencialidades eólicas es un problema donde hace falta considerar un doble impacto: el lento y generalizado efecto que sobre los ecosistemas tendrá el proceso de cambio climático (tanto en los más inmediatos como en los más llunyants) y el puntual y concreto que pueda provocar la construcción de parques eólicos sobre la biodiversidad. Aplicar una política de protección extrema a todos los espacios donde se podrían instalar parques eólicos significa, a medio y largo plazo, garantizar y asegurar la degradación de estos espacios.

El plan de Zonas de Dearrollo Eólico preferente (ZDP) fue el último resultado, después de años de dilación de las administraciones.
----- volver a inicio de página
ENERGÍA SOLAR TERMOELÈCTRICA O CENTRAL TERMOELÈCTRICA SOLAR

Se trata de una de las tecnologías con más potencial de aprovechamiento. Es una central que calienta un fluido con la radiación solar y lo hace llegar a una temperatura elevada (de 300 a 1000 grados), el que permito generar electricidad. Los rayos del sol se concentran en espejos parabólicos con orientación automática.

Las aplicaciones son muy amplias, los motivos por los que no se generaliza son los habituales: carencia de voluntad política y subordinación a las empresas de combustibles fósiles.

Al tratarse de una tecnología industrial y centralizada depende exclussivament de la voluntad de las compañías energéticas.

Más información: http://se.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADasolartermoel%C3%A9ctrica

Més dades sobre els recursos renovables a Catalunya.
----- volver a inicio de página
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La energía solar fotovoltaica es aquella que usa plafones, módulos o colectores fotovoltàics con dispositivos semiconductores tipo diodo para que reaccionen a la luz solar con diferencias de potencial en sus extremos, generando una corriente continua. Uniendo varios dispositivos se puede incrementar el voltaje.

Más información : http://se.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADasolarfotovoltaica

Las dificultades para generalizar el uso de la energía fotovoltaica son considerables:

- No se evalúa su mejora ambiental en relación con las energías sucias (fósiles y nucleares). Se mantiene un discurso genérico sobre los impactos que causan los plafones una vez finaliza su funcionamiento.

- A las grandes compañías no los interesa una energía que cuestiona el modelo centralizado en redes de generación.

- No se crea una industria del silicio que pueda dar cobertura a la demanda de material.

A todo esto se han de añadir varias barreras legales:

- Los ayuntamientos no consideran las instalaciones renovables como parte integrales de los edificios, lo que obliga desarrollar un estudio de impacto que no se aplica, por ejemplo, a una antena.

- Los particulares que montan sistemas de energías renovables en sus casas son considerados como productores industriales. Aplicándolas una compleja normativa.

- Además se añaden otras normativas arbitrarias por frenar su despliegue en entornos no-urbanos.

Más datos sobre los recursos renovables en Catalunya.

ENLACE: - desmontando las mentiras del reciclado de plafones FV

- ENERGÍA DE LA BIOMASA ----- volver a inicio de página
La biomasa es una fuente de energía renovable que puede proceder de:

a) residuos biodegradables diversos (aguas residuales urbanas, purins, residuos orgánicos de la producción industrial de ganadería intensiva, restos de mataderos),

b) de residuos forestales y agrícolas (limpieza de bosques y campos y restos de las cosechas),

c) de los propios residuos sólidos urbanos (fracción orgánica de los RSU, aceites usados, y captación de biogas a los vertederos), y

d) de los cultivos de plantas con elevado valor energético.

Contar con estos residuos en lugar de los combustibles fósiles ahorra emisiones de SONIDO2, NOx, y son neutras respeto a las emisiones de CO2

Una aproximación inicial sobre el apartado a) nos muestra que en Cataluña el año 2011 pasaron diariamente por las depuradoras 1,9 millones de litros de aguas residuales; también que el año 2002 se generaron 494.000 toneladas de residuos industriales de tipus orgánico, así como que una explotación mediana de 400 cerdas genera 23 toneladas de purines ganaderos por año.

Un dato primario sobre el apartado b) nos informa de que los 3,2 millones de hectáreas (M ha) de Cataluña, unas dos terceras partes tienen clasificación de superficie forestal, lo que representaría 2,13 M ha forestales, de los cuales 1,2 M ha corresponden a bosques, de los que se debe respetar el mantenimiento de la biodiversidad, y la explotación sostenible de la madera.

Los datos generales de Cataluña muestran que el año 2011 se generaron 411.000 toneladas de residuos orgànicos, así como unas 105.000 toneladas de residuos de poda. El potencial de aprovechamiento energético directo e indirecto es considerable.

Los cultivos energéticos son uno de los puntos más conflictivos desde el punto de vista ambiental.