sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA
CATALÀ - CASTELLANO
 
LES ENERGIES RENOVABLES PROVOQUEN CANVIS EN EL SISTEMA ENERGÈTIC. L'ATURADA, EL "PARÓN"
Desprès d'un període de forts incentius des de l'administració i el govern estatal, les energies renovables han estat acusades de generar diversos problemes en el sistema energètic: "distorsions" en el subministrament, en les retribucions, estar "excesivament subvencionades", i ser les responsables del denominat "dèficit de tarifa".

En realitat, l'únic problema que van crear les renovables va ser que l'increment de la seva producció va començar a posar en evidència els errors de les prioritats d'inversions portades a terme per les grans empreses. En el moment que van superar els límits de la marginació i van començar a produir a gran escala, van deixar de ser considerades beneficioses, ja que eren una amenaça.

Per exemple, cobrir un percentatge cada cop més gran del subministrament elèctric amb l'energia eòlica va demostrar que les tèrmiques de cicle combinat (la inversió tecnològica preferent de les grans companyies) havien d'estar aturades, i que les centrals nuclears eren innecessàries. La resposta de l'operador del sistema elèctric en aquestes ocasions va ser ordenar l'aturada dels parcs eòlics per a que les nuclears poguessin seguir operant (i generant residus radioactius, i abocant-los al medi).

A aquesta situació es va afegir la denúncia d'uns pocs casos puntuals d'estafa per especulació amb les primes de les renovables, que tenia el seu origen en la manca de planificació legislativa del govern. Els pocs casos van tenir un tractament informatiu desmesurat, fomentant la idea de que les inversions en projectes renovables tan sols responien a criteris especulatius.

Les renovables van ser víctimes del seu propi èxit, i han de pagar per això amb unes condicions legislatives que bloquegen qualsevol política de desplegament.
 
TORNAR - VOLVER
 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES PROVOCAN CAMBIOS EN EL SISTEMA ENERGÉTICO. EL "PARÓN"
Después de un periodo de fuertes incentivos desde la administración y el gobierno estatal, las energías renovables han sido acusadas de generar varios problemas en el sistema energético: "distorsiones" en el suministro, en las retribuciones, estar "excesivament subvencionadas", y ser las responsables de la creación del denominado "déficit de tarifa".

En realidad, el único problema que crearon las renovables fue que el incremento de su producción comenzó a poner en evidencia los errores en las prioridades de inversiones llevadas a cabo por las grandes empresas. En el momento que superaron los límites de la marginación y empezaron a producir en gran escala, dejaron de ser consideradas beneficiosas, puesto que eran una amenaza.

Por ejemplo, cubrir un porcentaje cada vez más grande del suministro eléctrico con la energía eólica demostró que las térmicas de ciclo combinado (la inversión tecnológica preferente de las grandes compañías) debían de estar paradas, y que las centrales nucleares eran innecesarias. La respuesta del operador del sistema eléctrico en estas ocasiones fue ordenar la desconexión de los parques eólicos para que las nucleares pudieran seguir operando (y generando residuos radiactivos, y vertiéndolos al medio).

A esta situación se añadió la denuncia de unos pocos casos puntuales de estafa y especulación con las primas de las renovables, que tenía su origen en la carencia de planificación legislativa del gobierno. Los pocos casos demostrados tuvieron un tratamiento informativo desmesurado, fomentando la idea de que las inversiones en proyectos renovables tan sólo respondían a criterios especulativos.

Las renovables fueron víctimas de su propio éxito, y deben pagar por esto con unas condiciones legislativas que bloquean cualquier política de despliegue.