sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LES ENERGIES RENOVABLES
 
CATALÀ - CASTELLANO
LES ENERGIES RENOVABLES I LA CONCRECIÓ SOCIAL I POLÍTICA : EL CAS DE L'ENERGIA EÒLICA I SOLAR A CATALUNYA

L’estudi del cicle de vida dels productes permet descartar totes les formes de generació d’energia d’origen fòssil i nuclear a l’hora de fer front a la transició energètica i centrar-se en les energies renovables com les úniques veritablement sostenibles.

De totes les possibilitats d’aprofitament que ofereixen les energies renovables, l’energia eòlica i l'energia solar tèrmica són les que ofereix uns millors resultats en quant a impactes ambientals derivats del seu cicle de vida. Però això pot no significar res.

Els aprofitaments tecnològics renovables sempre tindran un suport inicial; però al provocar majoritàriament impactes locals el rebuig es donarà en projectes concrets. Pel seu propi caràcter, les energies renovables sempre hauran d’encarar la problemàtica de “l’impacte visual”, idea que es fa servir abastament sense cap reflexió de fons, es tracta d’un recurs fàcil del que es tira quan un projecte no té impactes ecològics importants.

Disposem d’un ampli ventall d'aprofitament tecnològic de les energies renovables,  i mentre aquestes tecnologies es mantenen dins del camp de la teoria i la experimentació sempre gaudiran d’un gran consens social i econòmic sobre la seva bondat intrínseca.

Però, a mesura que una tecnologia renovable s’aplica a cobrir fraccions de la demanda energètica real, l’ampli consens inicial sobre la seva bondat tendeix a disminuir: apareixen crítiques i resistències.

Aquestes resistències creixen al ritme en que la tecnologia es va desplegant i el debat es complica, ja que allò (la tecnologia) que al començament només era d’interès per un reduït nucli de persones preocupades pel futur, comença a incidir en la realitat de moltes més persones, que, encara que puguin compartir la preocupació pel futur, té altres interessos i preocupacions més prioritàries.

Com a fons, la ignorància social que existeix sobre les implicacions de la producció, distribució i consum de l'energia. Una ignorància que no és casual, perquè, més enllà de les seves característiques tecnològiques, l'energia està estretament vinculada a qüestions de poder econòmic, polític i de control social. I tot el que es relaciona amb el poder és terreny opac (quan no decididament fosc).

Molt poques persones són conscients de que mantenir un nivell mínim de benestar al que no s'està fàcilment disposat a renunciar implica el consum de grans quantitats d'energia. I que el consum energètic elevat persisteix encara que s'apliquin les mesures tècniques més radicals d'estalvi i eficiència, el que implica assumir impactes.

També hi ha el problema igualitari, tan sols una minoria de persones es planteja la necessitat de que un model energètic sostenible ha de ser generalitzable a escala mundial, és més còmode ignorar la desigualtat, aquesta és la hipòtesi de futur amb la que treballen els defensors de l'actual estat de coses.

La majoria de la població viu en entorns urbans. L'existència d'un nivell de confort energètic, i una ignorància molt urbana sobre la problemàtica de fons de l'ecologia (que s'identifica amb ficticis "paradisos naturals" i poètiques "comunions amb la Natura" de cap de setmana), ha fet que moltes persones hagin descobert els impactes ambientals només en relació amb les energies renovables. Poca gent considera el pes dels impactes ambientals indirectes relacionats amb l’actual consum d'energia fòssil i nuclear.

Així, és fàcil que es doni un debat viciat, amb profusió detallada d'impactes de les diferents tecnologies renovables, amb moltes desqualificacions sumàries i poc argumentades, així com repetides demandes de "moratòries" quan es parla de l'energia eòlica, la solar (fotovoltàica i tèrmica) i la biomassa. En canvi, es guarda un silenci sobre els projectes de cicles combinats, les continues fallides de les nuclears o els impactes de les tèrmiques. La utilització esbiaixada de l’anàlisi del cicle de vida, aplicat tan sols a les tecnologies renovables, i sense referents comparatius, és un altre exemple.

Els impactes de les renovables (que es fa com he dit abans sense cap criteri comparatiu) es complementa amb la “denuncia empresarial”. Molts opositors a projectes solars i eòlics concrets passen a la denúncia contra les "grans empreses" en quant no troben arguments ambientals de pes en el projecte que volen qüestionar.

En el cas de Catalunya i l'energia eòlica aquesta "denúncia empresarial" ha tingut trets de profecia autocomplida: una anàlisi de la presència empresarial a 91 projectes de parcs eòlics  realitzat al 2005, segons les dades del Departament de Medi Ambient del 2001, mostrava que, malgrat la retòrica de les plataformes i organitzacions antieòliques sobre les "grans empreses" del “negoci” eòlic, hi havien 18 grups empresarials diferents darrera dels 91 projectes, dels que tan sols 2 es podien considerar grans empreses (EHN i Iberdrola), els quals tan sols tenien una participació (total o parcial) en 8 dels 91 projectes citats.

Però com que a Catalunya s'ha donat, en els darrers 10 anys, una situació de moratòria eòlica de facto, no es absurd suposar que moltes d’aquestes petites i mitjanes empreses hauran venut o abandonat en favor d'empreses més grans; amb el que les plataformes d'oposició hauran ajudat a que la seva denúncia, inicialment falsa, esdevingui finalment vertadera.


TORNAR - VOLVER
 
Volver A INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA CONCRECIÓN SOCIAL Y POLÍTICA : EL CASO DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR EN CATALUÑA

El estudio del ciclo de vida de los productos permite descartar todas las formas de generación de energía de origen fósil y nuclear a la hora de hacer frente a la transición energética y centrarse en las energías renovables como las únicas verdaderamente sostenibles.

De todas las posibilitados de aprovechamiento que ofrecen las energías renovables, la energía eólica y la energía solar térmica son las que ofrece unos mejores resultados en en cuanto a impactos ambientales derivados de su ciclo de vida. Pero esto puede no significar nada.

Los aprovechamientos tecnológicos renovables siempre tendrán un apoyo inicial; pero al provocar mayoritariamente impactos locales el rechazo se dará en proyectos concretos. Por su propio carácter, las energías renovables siempre habrán de encarar la problemática del “impacto visual”, idea que se usa ampliamente sin ninguna reflexión de fondo, se trata de un recurso fácil, del que se echa mano cuando un proyecto no tiene impactos ecológicos importantes.

Disponemos de un amplio abanico de aprovechamiento tecnológico de las energías renovables,  y mientras estas tecnologías se mantengan dentro del campo de la teoría y la experimentación siempre disfrutarán de un gran consenso social y económico sobre su bondad intrínseca.

Pero, a medida que una tecnología renovable se aplica a cubrir fracciones de la demanda energética real, el amplio consenso inicial sobre su bondad tiende a disminuir, y aparecen críticas y resistencias.

Estas resistencias crecen al ritmo en que la tecnología se va desplegando y el debate se complica, puesto que aquello (la tecnología) que al comienzo sólo era de interés para un reducido núcleo de personas preocupadas por el futuro, empieza a incidir en la realidad de muchas más personas, que, aunque puedan compartir la preocupación por el futuro, tiene otros intereses y otras prioridades.

Como fondo, la ignorancia social que existe sobre las implicaciones de la producción distribución y consumo de la energía. Una ignorancia que no es casual, porque, más allá de sus características tecnológicas, la energía está estrechamente vinculada a cuestiones de poder económico, político y de control social. Y todo lo que se relaciona con el poder es terreno opaco (cuando no decididamente oscuro).

Muy pocas personas son conscientes de que mantener un nivel mínimo de bienestar al que no se está fácilmente dispuesto a renunciar implica el consumo de grandes cantidades de energía. Y que el consumo energético elevado persiste aunque se apliquen las medidas técnicas más radicales de ahorro y eficiencia, lo que implica asumir impactos.

También existe el problema igualitario, tan sólo una minoría de personas se plantea la necesidad de que un modelo energético sostenible debe ser generalizable a escala mundial, es más cómodo ignorar la desigualdad, esta es la hipótesis de futuro con la que trabajan los defensores del actual estado de cosas.

La mayoría de la población con niveles de información relevante vive en entornos urbanos. La existencia de un nivel de confort energético, y una ignorancia muy urbana sobre la problemática de fondo de la ecología (que se identifica con ficticios "paraísos a disfrutar" y poéticas "comuniones con la Naturaleza" de fin de semana), ha hecho que muchas personas hayan descubierto los impactos ambientales sólo en relación con las energías renovables. Poca gente considera el peso de los impactos ambientales indirectos, relacionados con el actual consumo de energía fósil y nuclear.

Así, es fácil que se dé un debate viciado, con profusión detallada de impactos de las diferentes tecnologías renovables, con muchas descalificaciones sumarias y poco argumentadas, así como repetidas peticiones de "moratorias" cuando se habla de la energía eólica, la solar (fotovoltàica y térmica) y la biomasa. En cambio, se guarda un clamoroso silencio sobre los proyectos de ciclos combinados, los continuos fallos de las nucleares o los impactos de las térmicas. La utilización sesgada del análisis del ciclo de vida, aplicado tan sólo a las tecnologías renovables, y sin referentes comparativos, es otro ejemplo.

La denuncia de los impactos de las renovables (que se hacen sin ningún criterio comparativo) se complementan con la “denuncia empresarial”. Muchos opositores a proyectos solares y eólicos concretos pasan a la denuncia contra las "grandes empresas" que los promueven en cuanto no encuentran argumentos ambientales de peso en el proyecto que quieren cuestionar.

En el caso de Catalunya y la energía eólica esta "denuncia empresarial" ha tenido rasgos de profecía autocumplida: un análisis de la presencia empresarial en 91 proyectos de parques eólicos  realizado en el 2005, según los datos del Departamento de Medio ambiente del 2001, mostraba que, pese a la retórica de las plataformas y organizaciones antieòlicas sobre las "grandes empresas" del “negocio” eólico, habían 18 grupos empresariales diferentes tras los 91 proyectos, de los que tan sólo 2 se podían considerar grandes empresas (EHN e Iberdrola), los cuales tan sólo tenían una participación (total o parcial) en 8 de los citados 91 proyectos.

Pero como en Catalunya se ha dado, en los últimos 10 años, una situación de moratoria eólica de facto, no es absurdo suponer que muchas de estas pequeñas y medianas empresas habrán vendido o abandonado sus proyectos en favor de empresas más grandes; con lo que las plataformas de oposición habrán ayudado a que su denuncia, inicialmente falsa, se convierta finalmente en verdadera.