sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE ENERGIES RENOVABLES
CATALÀ - CASTELLANO
 
LES ENERGIES RENOVABLES I ELS IMPACTES AMBIENTALS

La bondat de les renovables no radica en l'absència total d'impacte, sinó en la reducció comparativa, el que ens permeten guanyar temps per a realitzar una transició energètica que sigui,

1) correctora dels impactes que han provocat, i segueixen provocant, les energies no renovables, i

2) universalizable al conjunt de l'espècie humana, de manera que permeti cobrir les necessitats energètiques bàsiques d'una gran varietat de societats i cultures que els permetin dur una vida digna.

Totes les activitats humanes i, per suposat, totes les formes de producció d’energia provoquen un impacte ambiental. Però ni tots els impactes són iguals, ni tots es perceben de la mateixa manera, llavors ens preguntem: com s’han d’avaluar aquests impactes?

Es tracta d'un procés llarg i complex, i d'un problema que, possiblement, mai podrà ser definit amb absoluta precisió en tots els seus aspectes; però també d'un problema que ens exigeix actuar ja, des del màxim coneixement disponible, amb una aplicació coherent del principi de precaució.

Cada projecte energètic genera impactes locals i globals. Uns impactes són més a prop i es veuen amb facilitat. Són els que afecten el que podem anomenar “petjada ecològica” local. En canvi, unes altres formes de generar i consumir energia tenen impactes molt més greus pels ecosistemes, però es produeixen a distàncies més llunyanes en l’espai i en el temps, en altres llocs i cap al futur, lluny de la capacitat de percepció de l’ull humà.

Desprès d’anys d’ignorar l’existència dels impactes ecològics provocats per l’activitat industrial  la realitat ha acabat imposant-se, i ara es comencen a valorar els impactes de la manera correcta : considerant tot el cicle de vida dels productes. Això implica analitzar,

a) la construcció dels mecanismes que són necessaris per subministrar el producte o el servei (en aquest cas l'energia);

b) les operacions d’instal·lació i posta en funcionament inicial dels mecanismes;

c) el funcionament dels mecanismes al llarg de tota la seva vida útil i el seu rendiment;

d) els impactes derivats del seu desmantellament, de les pròpies operacions, dels residus resultants que generen i del seu tractament final.

Realitzar un estudi del cicle de vida d’aquest tipus és complex i difícil.

El criteri de determinació d’impactes és comparatiu. Per pronunciar-se cal contrapesar els impactes visibles (molt més espectaculars però d’abast més reduït) amb els que no es poden percebre a simple vista (i que sovint tenen un efecte més destructiu), i prendre en consideració la comparació entre els impactes directament locals (molt més fàcils de quantificar) i els impactes globals (més difícils de quantificar però que acaben tornant a nivell local per via indirecta).

Per tant, és també complex trobar criteris comuns a l’hora de comparar diversos tipus d’impacte, molts d’ells de difícil quantificació. Malgrat tot, l’estudi dels impactes partint de l’anàlisi del cicle de vida és la manera més rigorosa d’abordar una transició energètica compatible amb el respecte als ecosistemes que fan possible la pròpia vida.