sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA
 
CATALÀ - CASTELLANO
LES ENERGIES RENOVABLES I LA SOCIETAT
Resulta impossible planificar amb els coneixements actuals com serà una societat bassada en les energies renovables. Tan sols es poden apuntar algunes característiques generals que són el resultat d’una projecció en clau de pensament positiu (sobre allò vàlid que és necessari implementar) i negatiu (allò que ha de desaparèixer obligatòriament perquè amenaça la pròpia existència).

A partir d’aquesta doble constatació es poden desgranar un seguit de premisses:

- Si es vol que un model energètic sigui veritablement sostenible ha de ser universalitzable. Un model energètic sostenible necessita de recursos i genera residus; generar “illes” de sostenibilitat a base d’exportar els problemes dels residus o realitzar una explotació insostenible de matèries primeres significa tan sols generar més sofriments i ajornar els problemes. Cal pensar en una humanitat de més de 9000 milions de persones i aconseguir que els cercles de materials siguin tancats.

- Un canvi de model energètic tan sols pot ser el resultat d’un canvi social. Pensar que es poden mantenir les dinàmiques actuals limitant-se tan sols a substituir tecnologies fòssils i nuclears per tecnologies solars o geotèrmiques és irracional.

- Un model energètic sostenible ha de ser igualitari. Per cobrir les necessitats de milers de milions de persones no es por mantenir l’estat actual d’opulència i misèria energètica.

- Aquest model social i energètic sostenible serà el resultat de molts canvis organitzats, conscients i en profunditat, de moltes revolucions parcials per a les quals es necessita una visió que sigui alhora global i local.

A partir d’aquestes quatre premisses es dedueixen vàries conseqüències:

- En l’energia disponible en el model existirà un pes considerable del factor elèctric, el que no exclou la combustió bassada en un càlcul d’absorció del les emissions.

- Els cicles de funcionament de les tecnologies, amb les seves demandes de materials i la generació de residus corresponents han d’estar calculats per minimitzar l’impacte.

- Els serveis energètics bàsics: treball, alimentació, desplaçament o mobilitat, calor, refrigeració, il·luminació i informació es cobriran amb un ventall de tecnologies que variaran en funció dels recursos disponibles a cada territori.

- La consideració de les variables de producció, distribució i consum d’energia, així com l’aplicació dels principis d’estalvi i eficiència fan necessària una reordenació del territori. L'actual estructura de grans ciutats, amb milions d'habitants, cap a les quals aflueixen quantitats ingents de béns i serveis no és sostenible.

Aquesta primera enumeració ja dona una idea de les disjuntives complexes i conflictives que s’hauran d’abordar.
TORNAR - VOLVER
 
LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA SOCIEDAD
Resulta imposible planificar con los conocimientos actuales como será una sociedad basada en las energías renovables . Tan sólo se pueden apuntar algunas características generales que son el resultado de una proyección en clave de pensamiento positivo ( sobre lo válido que es necesario implementar ) y negativo ( lo que debe desaparecer obligatoriamente porque amenaza la propia existencia ) .

A partir de esta doble constatación se pueden desgranar una serie de premisas :

- Si se quiere que un modelo energético sea verdaderamente sostenible debe ser universalizable . Un modelo energético sostenible necesita de recursos y genera residuos ; generar " islas" de sostenibilidad a base de exportar los problemas de los residuos o realizar una explotación insostenible de materias primas significa tan sólo generar más sufrimientos y aplazar los problemas. Hay que pensar en una humanidad de más de 9000 millones de personas y lograr que los círculos de materiales sean cerrados.

- Un cambio de modelo energético sólo puede ser el resultado de un cambio social . Pensar que se pueden mantener las dinámicas actuales limitándose sólo a sustituir tecnologías fósiles y nucleares por tecnologías solares o geotérmicas es irracional .

- Un modelo energético sostenible debe ser igualitario. Para cubrir las necesidades de miles de millones de personas no se puede mantener el estado actual de opulencia y miseria energética .

- Este modelo social y energético sostenible será el resultado de muchos cambios organizados , conscientes y en profundidad , de muchas revoluciones parciales para las que se necesita una visión que sea a la vez global y local .

A partir de estas premisas se deducen varias consecuencias :

- En la energía disponible en el modelo existirá un peso considerable del factor eléctrico , lo que no excluye la combustión basada en un cálculo de absorción del las emisiones .

- Los ciclos de funcionamiento de las tecnologías , con sus demandas de materiales y la generación de residuos correspondientes deben estar calculados para minimizar el impacto .

- Los servicios básicos : trabajo , alimentación , desplazamiento o movilidad , calor , refrigeración , iluminación e información se cubrirán con un abanico de tecnologías que variarán en función de los recursos disponibles en cada territorio .

- La consideración de las variables de producción , distribución y consumo de energía , así como la aplicación de los principios de ahorro y eficiencia hacen necesaria una reordenación del territorio. La actual estructura de grandes ciudades, con millones de habitantes, hacia las que afluyen cantidades ingentes de bienes y servicios no es sostenible.

Esta primera enumeración ya da una idea de las disyuntivas complejas y conflictivas que deberán abordarse .
 
TORNAR - VOLVER