sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE RENOVABLES
CATALÀ - CASTELLANO
 
LES ENERGIES RENOVABLES I EL TERRITORI

El canvi cap a un model energètic sostenible implica també un canvi de mentalitat respecte a la producció i el consum d’energia, que afecta a la percepció del territori, a la manera com s’integren en el territori la nostra manera de viure i de consumir productes i serveis.

El sistema energètic actual es bassa en la concentració i l’abstracció. Concentració en la construcció de centres de producció d’enorme potència (centrals i embassaments), generalment lluny de les fonts de matèria primera (carbó, gas, petroli, urani, conques fluvials) que les fan funcionar, i lluny dels principals centres de consum. El consum  d’energia (i de productes) mai no ha tingut un referent directe i proper per a la majoria de la població.

L’abstracció ha consistit en desvincular el consum de productes i d’energia de criteris d'impacte ambiental associat: comercialització de productes industrials barats i de curta durada (obsolescència programada, cultura d'usar i llençar, empaquetatge excessiu, etc.), i tendència irracional cap al “tot elèctric” en el subministrament energètic.

La idea de fons és la reiteració de la recerca del mite tecnològic d’una font d’energia il·limitada, inesgotable i pràcticament gratuïta, un mite que s’ha associat a l’energia nuclear de fusió i de fissió.

La ocultació sistemàtica, mantinguda al llarg de dècades, de l’impacte real de la producció i el consum d’energia ha generat una mentalitat social que marca tot el debat.

Un model energètic sostenible, basat en energies renovables trenca amb aquesta ocultació.

Apareixen multitud de punts de generació de poca potència amb impactes locals petits però perceptibles; apareix una dispersió territorial que es visualitza en multitud d’aerogeneradors, plaques solars, plantes d’aprofitament de la biomassa, dipòsits de metanització, etc., escampats per tot arreu; apareix la producció d'energia al lloc a on el recurs es troba; apareixen multitud de tecnologies de generació directes i altres mixtes; a on havia una ocupació del territori invisible, globalitzada i remota apareix el veritable preu energètic en termes de ocupació territorial visible, concreta i propera.

Un model energètic sostenible fa visible el que estava amagat i, per tant, xoca amb una mentalitat en la que el consum d’energia i també la preservació de l’entorn es plantegen de manera abstracta, sense relacionar-la amb la manera de viure i consumir de cada persona.

Això explica, en part, el rebuig que les energies renovables provoquen quan passen de ser conceptes ben vistos a realitats que cobreixen una part important del consum energètic.

UNA ANÀLISI EN PROFUNDITAT DELS FACTORS TERRITORIALS RELACIONATS AMB L'ENERGIA EÒLICA, AMB EXEMPLES DEL CAS DE CATALUNYA.

TORNAR - VOLVER
 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL TERRITORIO

El cambio hacia un modelo energético sostenible implica también un cambio de mentalidad respeto a la producción y el consumo de energía, que afecta a la percepción del territorio, a la manera como se integran en el territorio nuestra manera de vivir y de consumir productos y servicios

El sistema energético actual se balsa en la concentración y la abstracción. Concentración en la construcción de centros de producción d’enorme potencia (centrales y embalses), generalmente lejos de las fuentes de materia primera (carbón, gas, petróleo, uranio, cuencas fluviales) que las hacen funcionar, y lejos de los principales centros de consumo. El consumo de energía (y de productos) nunca ha tenido un referente directo y próximo para la mayoría de la población.

La abstracción ha consistido en desvincular el consumo de productos y de energía de criterios de impacto ambiental asociado: comercialización de productos industriales baratos y de corta duración (obsolescencia programada, cultura de usar y tirar, empaquetado execesivo,etc.), y tendencia irracional hacia al “todo eléctrico” en el suministro energético.

La idea de fondo es la reiteración de la búsqueda del mito tecnológico de una fuente d’energía ilimitada, inagotable y prácticamente gratuita, un mito que se ha asociado a la energía nuclear de fusión y de fisión.

La ocultación sistemática, mantenida a lo largo de décadas, del impacto real de la producción y el consumo de energía ha generado una mentalidad social que marca todo el debate.

Un modelo energético sostenible, basado en energías renovables rompe con esta ocultación.

Aparecen multitud de puntos de generación de poca potencia con impactos locales pequeños pero perceptibles; aparece una dispersión territorial que se visualiza en multitud de aerogeneradores, placas solares, plantas de aprovechamiento de la biomasa, depósitos de metanización, etc., desperdigados por todas partes; aparece la producción de energía en el lugar donde el recurso se encuentra; aparecen multitud de tecnologías directas y otras mixtas; donde había una ocupación del territorio invisible, globalizada y remota aparece el verdadero precio energético en términos de ocupación territorial visible, concreta y próxima.

Un modelo energético sostenible hace visible lo que estaba escondido y, por lo tanto, choca con una mentalidad en la que el consumo de energía, y también la preservación del entorno se plantean de manera abstracta, sin relacionarla con la manera de vivir y consumir de cada persona.

Esto explica, en parte, el rechazo que las energías renovables provocan cuando pasan de ser conceptos bien vistos a realidades que cubren una parte importante del consumo energético.

UN ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DE LOS FACTORES TERRITORIALES RELACIONADOS CON LA ENERGÍA EÓLICA