sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ - CASTELLANO
Biomímesis Jorge Riechmann Què és la BIOMIMESI? És imitar la natura a l'hora de reconstruir els sistemes productius humans , per tal de fer-los compatibles amb la biosfera .
1 . Tot està relacionat amb tota la resta .
2 . Totes les coses han d'anar a parar a algun lloc.
3 . La natura és la més sàvia ( nature knows better )
4 . No existeix el menjar de franc .
Barry Commoner " El cercle que es tanca " Plaza i Janés . Barcelona, 1973 .
Obra bàsica en castellà : Jorge Riechmann. Biomimesi . Assajos sobre imitació de la naturalesa , ecosocialisme i autocontenció . Editorial La Catarata , 368 pàgines .
- Una altra obra, la de Janine M. Benyus

Peculiaritats de la biosfera :
1 . Funciona a partir de l'energia solar .
2 . Utilitza només l'energia imprescindible .
3 . Adequa forma i funció .
4 . No genera residus .
5 . Recompensa la cooperació.
6 . Acumula diversitat .
7 . Contraresta els excessos des de l'interior .
8 . Utilitza la força dels límits .
9 . Aprèn del seu context .
10 . Té cura de les generacions futures .
PRINCIPIS BIOMINÈTICS .
Principi que tot el que no és universalitzable és un privilegi .
1 . Buscar el ESTAT ESTACIONARI en termes biofísics .
2 . VIURE només DEL SOL com a font energètica .
3 . TANCAR ELS CICLES de materials : els residus d'un procés han de ser la matèria primera d'un altre.
4 . Producció local . TRANSPORTAR MATERIALS A LA MÍNIMA DISTÀNCIA .
5 . DEIXAR DE PRODUIR substàncies xenobióticas ( COP , OMG , etc ... )
6 . RESPECTAR LA DIVERSITAT .
7 . Crear una cultura de l'autocontenció + un GESTIÓ DE LA DEMANDA basant- necessitats .
8 . INCREMENT CONTINU DE L'ECOEFICIÈNCIA .
9 . APLICACIÓ SISTEMÀTICA DEL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ.
10. SOLIDARIDAD SINCRÓNICA (en la actualidad) Y DIACRÓNICA (hacia el futuro).
Biomímesis conceptes genèrics
 
TORNAR - VOLVER
Biomímesis Janine M Benyus ¿Qué es la BIOMIMESIS? Es imitar la naturaleza a la hora de reconstruir los sistemas productivos humanos, con el fin de hacerlos compatibles con la biosfera.
1. Todo está relacionado con todo lo demás.
2. Todas las cosas han de ir a parar a alguna parte.
3. La naturaleza es la más sabia (nature knows better)
4. No existe la comida de balde.
Barry Commoner “El círculo que se cierra” Plaza y Janés. Barcelona, 1973.
Obra básica en castellano: Jorge Riechmann. Biomímesis. Ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención. Editorial La Catarata, 368 páginas.
- Otra obra, la de Janine M. Benyus

Peculiaridades de la biosfera:
1. Funciona a partir de la energía solar.
2. Usa solamente la energía imprescindible.
3. Adecúa forma y función.
4. No genera residuos.
5. Recompensa la cooperación.
6. Acumula diversidad.
7. Contrarresta los excesos desde el interior.
8. Utiliza la fuerza de los límites.
9. Aprende de su contexto.
10. Cuida de las generaciones futuras.
PRINCIPIOS BIOMIMÉTICOS.
Principio de que todo lo que no es universalizable es un privilegio.
1. Buscar el ESTADO ESTACIONARIO en términos biofísicos.
2. VIVIR solo DEL SOL como fuente energética.
3. CERRAR LOS CICLOS de materiales: los residuos de un proceso han de ser la materia prima de otro.
4. Producción local. TRANSPORTAR MATERIALES A LA MÍNIMA DISTANCIA.
5. DEJAR DE PRODUCIR substancias XENOBIÓTICAS (COP, OMG, etc...)
6. RESPETAR LA DIVERSIDAD.
7. Crear una cultura de la AUTOCONTENCIÓN + una GESTIÓN DE LA DEMANDA en base a necesidades.
8. INCREMENTO CONTINUO DE LA ECOEFICIENCIA.
9. APLICACIÓN SISTEMÁTICA DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN.
10. PARTICIPACIÓN + SOLIDARIDAD SINCRÓNICA (en la actualidad) Y DIACRÓNICA (hacia el futuro).
Biomímesis conceptos genéricos
TORNAR - VOLVER