sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ - CASTELLANO
HUELGA MUNDIAL POR EL CLIMA - VAGA MONDIAL PEL CLIMA - GLOBAL CLIMATE STRIKE
ARTICLES 2015 PARÍS: REUNIÓ DE LA COP 21 -
BUTLLETÍ MIENTRAS TANTO, Novembre 2015
  Naciones Unidas Cambio Climático / Nacions Unides Canvi Climàtic
COP 25, Madrid 2019      
Referir-se al canvi climàtic, i a la relació que té amb el consum d'energia, a més de 20 anys de la Cimera de Rio de les Nacions Unides (1992) pot semblar una obvietat, però convé recordar uns fets bàsics:

1. - La retenció a l'atmosfera d'una part de la calor que el Sol envia diàriament a la Terra, fenòmen conegut com l'efecte hivernacle, és la condició bàsica per la qual s'ha pogut desenvolupar la vida. Això ha estat possible pels gasos que integren l'atmòsfera, principalment pel diòxid de carboni, que forma par de les estructures dels organismes vius.

2.- - La crema de combustibles fòssils (carbó i petroli, principalment) suposa l'alliberament a l'atmòsfera de grans quantitats de carboni que estaven retingudes en forma sòlida. Això, juntament amb el metà, producte de l'agricultura i la ramaderia intensiva, i el vapor d'aigua, un potent gas d'efecte hivernacle que no es comptabilitza i del qual practicament no es diu res, ha implicat que la retenció de calor de l'atmosfera (mesurada en unitats de diòxid de carboni - CO2- equival·lents) hagi augmentat fins suposar una alteració dels equilibris climàtics que regulen el binomi temperatura - humitat en el cicle anual d'estacions de la Terra. Aquests canvis signifiquen una cadena de processos que es reforcen mútuament i van des de la reducció de les masses de gel polar, fins un increment dels fenòmens meteorològics extrems, el que provoquen canvis en les equilibris biològics i en les societats humanes. És el que es coneix amb el nom de canvi climàtic d'origen antropogènic (humà), es a dir, causat per l'activitat de les persones.

3.- Des del moment que va existir evidència científica del increment de l'efecte hivernacle (finals de la dècada dels 80 del segle passat) es va posar de manifest que, com a mesura de precaució, era necessari promoure un seguit de canvis en les polítiques energètiques dels estats i les empreses, el que va generar les inevitables resistències per part dels grups empresarials i governs més directament implicats en els negocis energètics.

4.- Les resistències han anat des d'intents de desacreditar l'evidència científica sobre la que es basava la informació sobre el canvi climàtic, fins a negar la necessitat d'aplicar canvis en el sistema energètic limitant-se a plantejar una simple adaptació a les possibles conseqüències.

5.- En altres casos, el més notori d'ells és la indústria nuclear, s'ha intentat aprofitar l'evidència científica sobre el canvi climàtic per treure profit, presentant-la falsament com a una energia "sense emissions de gasos d'efecte hivernacle".

El procès de canvi climàtic és la variable principal que ha de determinar el sentit de la transició energètica.

Per la seva latitud (àrea de transició entre la zona temperada i la tropical) i per la seva pertinença a la façana mediterrània, la Península Ibèrica és un territori especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic: possibles epidèmies, pèrdua de recursos hídrics, desforestació, erosió, combinacions de pluges devastadores amb sequeres perllongades, etc. Són causes de degradació dels nostres ecosistemes. Un procés que, sense arribar a esdevenir una catàstrofe generalitzada i sobtada, provocaria impactes en la fauna, la flora, la qualitat ambiental; amb conseqüències socials i econòmiques que no es poden preveure.

Un cop feta aquesta breu introducció, i degut al gran volum de publicacions existents sobre el tema, el més senzill és oferir una selecció d'ARTICLES i d'ENLLAÇOS actualitzats en diversos idiomes, que aprofundeixen en els punts més importants.

 
TORNAR - VOLVER
HUELGA MUNDIAL POR EL CLIMA - VAGA MONDIAL PEL CLIMA - GLOBAL CLIMATE STRIKE
ARTÍCULOS 2015 PARÍS: REUNIÓN DE LA COP 21 -
BOLETÍN MIENTRAS TANTO, Noviembre 2015
Naciones Unidas Cambio Climático / Nacions Unides Canvi Climàtic
COP 25, Madrid 2019    
Referirse al cambio climático, y a la relación que tiene con el consumo de energía, a más de 20 años de la Reunión cumbre de Rio de las Naciones Unidas (1992) puede parecer una obvietat, pero conviene recordar unos hechos básicos:

1 . - La retención a la atmósfera de una parte del calor que el Sol envía diariamente a la Tierra, fenòmen conocido como elefecto invernadero, es la condición básica por la cual se ha podido desarrollar la vida. Esto ha sido posible por los gases que integran el atmòsfera, principalmente por el dióxido de carbono, que forma par de las estructuras de los organismos vives.

2.- - La crema de combustibles fósiles (carbón y petróleo, principalmente) supone la liberación a la atmòsfera de grandes cantidades de carbono que estaban retenidas en forma sólida. Esto, junto con el metano, producto de la agricultura y la ganadería intensiva, y el vapor de aigua, un potente gas de efecto invernadero que no se ccontabiliza y del que practicamente no se dice nada, ha implicado que la retención de calor de la atmósfera (medida en unidades de dióxido de carbono - CO2- equivalentes) haya aumentado de manera significativa, hasta suponer cambios en los equilibrios climáticos que regulan el binomio temperatura - humedad en el ciclo anual de estaciones de la Tierra. Esto significa una cadena de procesos que se refuerzan mutuamente y van desde la reducción de las masas de hielo polar, hasta un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, lo que provoca cambios en los equilibrios biológicos y en las sociedades humanas. Es lo que se conoce con el nombre de cambio climático de origen antropogènic (humano), es decir, causado por la actividad de las personas.

3.- Desde el momento que existió evidencia científica del incremento del efecto invernadero (finales de la década de los 80 del siglo pasado) se puso de manifiesto que, como medida de precaución, era necesario promover una serie de cambios en las políticas energéticas de los estados y las empresas, lo que generó las inevitables resistencias por parte de los grupos empresariales y gobiernos más directamente implicados en negocios energéticos.

4.- Las resistencias han ido desde intentos de desacreditar la evidencia científica sobre la que se basaba la información sobre el cambio climático, hasta negar la necesidad de aplicar cambios en el sistema energético limitándose a plantear una simple adaptación a las posibles consecuencias.

5.- En otros casos, el más notorio de ellos es la industria nuclear, se ha intentado aprovechar la evidencia científica sobre el cambio climático por sacar tajada, presentándola falsamente como una energía "sin emisiones de gases de efecto invernadero".

El procès de cambio climático es la variable principal que debería determinar el sentido de la transición energética.

Por su latitud (área de transición entre la zona templada y la tropical) y por su pertenencia a la fachada mediterránea, la Península Ibérica es un territorio especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático: posibles epidemias, pérdida de recursos hídrics, desforestació, erosión, combinaciones de lluvias devastadoras con sequías prolongadas, etc. Son causas de degradación de nuestros ecosistemas. Un proceso que, sin llegar a ser una catástrofe generalizada y repentina, provoca impactos en la fauna, la flora, la calidad ambiental; con consecuencias sociales y económicas que no se pueden prever.

Una vez hecha esta breve introducción, y debido al gran volumen de publicaciones sobre el tema, lo más sencillo es ofrecer una selección de ARTÍCULOS y ENLACES actualizados en varios idiomas, que profundizan en los puntos más importantes.
 
ENGLISH ----- CASTELLANO ----- CATALÀ ------- TORNAR - VOLVER
CATALÀ:

- Pàgina sobre el canvi climàtic del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Oficina Catalana del Canvi Climàtic: Accès a documentació bàsica i alguna informació sobre les polítiques que s'apliquen a nivell europeu, espanyol i català.
ENLLAÇ

- Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya del CADS (Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible)
ENLLAÇ

CASTELLANO:

- Información sobre energía nuclear y cambio climático, las cuatro ideas básicas.

- Portal de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España. Abundante información pero estructurada de manera muy confusa.
ENLACE

- Portal sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Enlace a todos los organismos internacionales.
http://www.un.org/es/climatechange/

- Página en castellano del IPCC : ENLACE

INGLÉS -ANGLÈS:

- Gateway to the UN System's Work on Climate Change. All to the internacional organizations: http://www.un.org/climatechange/

- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): http://www.ipcc.ch/index.htm

- Global warming skeptics : http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Climate_change_skeptic

- (RECOMANABLE - RECOMENDADO) EXXON SECRETS: ExxonSecrets is a Greenpeace USA research project highlighting the more than a decade-long campaign by Exxon-funded front groups - and the scientists they work with - to deny the urgency of the scientific consensus on global warming and delay action to fix the problem.
http://www.greenpeace.org/usa/campaigns/global-warming-and-energy/exxon-secrets

- Climate Action Network Europe (CAN) - http://www.climnet.org/