sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ - CASTELLANO
La necessitat d'un vocabulari és una conseqüència de la manipulació de conceptes desplegada en els darrers 25 anys. També a la importància de donar referència o contingut a molts dels conceptes que es fan servir a la pàgina web, anant més enllà del que el vocabulari que es considera políticament correcte imposa.

Tal com passa en altres àmbits, pot ser sorprenent trobar un vocabulari relacionat amb les ciències socials i econòmiques en una web dedicada a la transició energètica, a on els continguts tradicionals es limitaven a les alternatives tecnològiques, però l'actual situació econòmica i material ha deixat ben en evidència la necessitat de vincular la problemàtica energètica amb la situació social i política, i en això estem.
"-Quan jo faig servir una paraula-va insistir Humpty Dumpty-vol dir el que jo vull que digui ... ni més ni menys ...

-La qüestió-va insistir Alícia-és si es pot fer que les paraules signifiquin tantes coses diferents.

-La qüestió-va concloure Humpty Dumpty-és saber qui mana ... això és tot "
Humpty Dumpty a Alícia a travès del mirall
VOCABULARI BÀSIC: S'han fet servir referències d'ampliació en castellà quan les referències en català eren més reduïdes o no existien.

- animals de treball, tir o arrossegament   -   boscos i camps comunals   -   carbó   -   classes, lluita de   -   consens   -   consentiment   -   desigualtats, aprofundiment de les   -  dominació   -   energia   -   esclavatge, font d’energia   -   extracció de carbó de bona qualitat   -   finits, recursos energètics   -   força de treball   -   fundació   -   gas   -   governabilitat   -   governança   -   hegemonia   -   impactes   -   lobby   -   mites (energètics)   -   molins d’aigua   -   molins de vent   -   ONGs   -   petroli   -   petroli aprofitable   -   poder econòmic   -   poder polític   -   poder social   -   precaució, principi de   -   preses i salts   -   protocol   -   publicitat (propaganda)   -   recollir llenya   -   rentat d'imatge   -   secretisme   -   Tasa de Retorn Energètic (TRE)   -   tecnologies energètiques   -   tercer sector   -   think-tank (laboratori d'idees)   -   urani   -   WC (Washington Consens)

CONCEPTES SIGNIFICAT O CONTINGUT
animals de treball, tir o arrossegament

VOCABULARI
La capacitat de desenvolupar un treball: estirar un vehicle (amb rodes) o una eina sense rodes (una arada, per exemple), o prestar un servei com transmetre informació (colom missatger) o vigilar (gos) ha fet útils als animals.

Disposar d'una força de treball d'aquest tipus sempre ha implicat fer una contribució pròpia a la persona que exerceix el poder polític.

Per a més referències consultar.
boscos i camps comunals

VOCABULARI
Es tractava d'una important font de recursos en l'època anterior a la industrialització.

No s'ha estudiat en profunditat en tots els països, però és el resultat de la lluita de classes portada a terme durant segles per pagesos, ramaders i camperols defensant els seus interessos contra els dels propietaris de les terres en les que vivien, i exigint contraprestacions en espècie a canvi del seu treball.

La majoria dels bens comunals van ser privatitzats en el procés d'industrialització.

Per a més referència consultar.
carbó

VOCABULARI
Combustible fòssil. Hi ha diferents varietats que tenen un major o menor impacte ambiental en funció del seu contingut en sofre, nitrogen i altres components.

Es tracta del combustible fòssil amb major quantitat de reserves aprofitables provades.

Per a més referències consultar.
classes, lluita de

VOCABULARI
Que les persones s'agrupen per interessos en grups i classes socials, i que l'enfrontament entre aquests interessos és la força motriu dels canvis en la societat, és un concepte clau per entendre els processos socials.

És un concepte tan reiteradament negat com sistemàticament aplicat per aquelles aquelles persones que tenen el poder econòmic, social o polític. El cas de Warren Buffet és de manual.

El seu origen es remunta al inici del pensament il·lustrat, i a figures com Adam Smith o, Thomas Jefferson, encara que l'ús per part de Carlos Marx dins del seu estudi del capitalisme ho hagi fet un concepte estrictament vinculat a la seva figura històrica. Cosa que es pot comprovar fàcilment que no és veritat.

Per a més referències consultar.
consens

VOCABULARI
Procés pel qual una idea, concepte o sistema de conceptes és acceptat al marge de la seva veritat o fal·làcia.

La construcció d'un consens és necessari per mantenir un sistema de dominació social, i requereix un nucli d'elaboració intel·lectual (relació amb laboratori d'idees o “think tank”) que ho argumenti i el justifiqui, i un considerable treball de persuasió basat en la repetició continuada de missatges i el domini dels mitjans de comunicació.

Per a més referències consultar. CHOMSKY
consentiment

VOCABULARI
Procediment pel qual una idea, concepte, o sistema de conceptes, és acceptada de manera passiva per persones o col·lectius. 

Per a més referències consultar.
desigualtats, aprofundiment de les

VOCABULARI
En un món en que es disposa de tecnologia madura per cobrir les necessitats de serveis bassats en l'energia de tota la població, hi ha uns 1.300 milions de persones que no tenen electricitat, hi ha serveis sanitaris bàsics han de tancar per manca d'energia, i aproximadament 2.700 milions de persones depenen de la llenya per cobrir els serveis energètics bàsics, amb la destrucció ambiental i el problema de contaminació que es genera.

Per a més referències consultar.
dominació

VOCABULARI
Procediment pel qual un grup o una classe social aconsegueix imposar els seus interessos a altres grups o classes socials.

La dominació implica el control de la violència, i un nivell variable de consentiment dels grups o classes socials dominats.

Per a més referències consultar.
energia

VOCABULARI
Disponibilitat de realitzar un treball o proporcionar un servei: transformar la matèria, subministrar-nos aliment, donar mobilitat (personal) o desplaçament (d'objectes), generar il·luminació, provocar el refredament davant la calor, subministrar escalfament davant del fred, i oferir informació (en sentit ampli, transmissió de textos, imatges, sons, dades, o d’una combinació d’aquests elements).

Per més referències consultar.
esclavatge, font d’energia

VOCABULARI
La font primària d'energia és l'aparell muscular, l'aprofitament de la força muscular de persones esclaves va ser la primera font d'explotació d'una força de treball social, ja que el treball d'un col·lectiu coordinat és superior al de la suma individual dels individus que el formen, i a la reposició d'energia (aliment) que permet reproduir-la. 

Per més referències consultar.
extracció de carbó de bona qualitat

VOCABULARI
Essent el carbó un dels combustibles amb un major nivell d'impacte ambiental, es considera carbó de bona qualitat aquell que té nivells baixos de contingut en sofre i nitrogen.

No hi ha dades específiques de les reserves existents de carbó de bona qualitat, però resulta evident que en una cojuntura de escassetat de recursos energètics el que determinarà la política d'aprofitament serà el valor de la TRE, i no la qualitat ambiental del combustible.

Per a més informació i detalls veure.
finits, recursos energètics

VOCABULARI
La limitació en l'explotació d'un recurs energètic no té res a veure amb el seu exhauriment, el petroli, el carbó, el gas, l'urani i, en general, els recursos fòssils o minerals, continuaran existint encara que cesi la seva explotació.

El que sigui possible aquesta explotació ve determinada per la TRE. La fal·làcia consistent en publicar regularment estimacions globals dels recursos energètics existents, amaga el fet que el seu caràcter finit el determina la impossibilitat d'explotació, no el seu exhauriment. 

Per més referències consultar.
força de treball

VOCABULARI
Capacitat d'una persona per realitzar un determinat treball. Aquesta capacitat es compra i es ven diàriament arreu del món i que es pot valorar estrictament en termes del valor de la seva reposició amb aliments i descans. 

Per més referències consultar.
fundació

VOCABULARI
Entitat social que permet transvasar recursos econòmics a activitats intel·lectuals per promoure consens, consentiment, dominació o hegemonia en el marc de la lluita de classes. 

Per més referències consultar.
gas

VOCABULARI
Combustible fòssil. Es considera el de menor impacte ambiental pel seu baix contingut en sofre, nitrogen i altres components.

Es tracta del combustible fòssil amb major quantitat de reserves aprofitables provades.

Per més referències consultar.
governabilitat

VOCABULARI
Capacitat de mantenir la dominació social dins d'uns marges i canals que integrin les respostes socials que la qüestionin.

Per més referències consultar.
governança

VOCABULARI
Concepte encunyat per frenar conseqüències de l'aplicació de la democràcia que poden ser perjudicials per als qui manen. Es tracta d'una maniobra en profunditat dels poders dominants que despleguen estratègies de "buidat" del funcionament democràtic. Destaquen tres:

a) situar determinats temes (energia, economia, armament, seguretat, etc.) fora del debat i dels mecanismes de decisió política, amb la complicitat dels grups polítics majoritaris i amb intenses campanyes de propaganda;

b) substituir o predeterminar els mecanismes de decisió democràtica pel dictamen a nivell d'”experts” designats des de les instàncies de poder corresponents, i

c) maniobrar per integrar dins del mecanisme de consentiment les respostes que es puguin donar des de grups i classes socials a les activitats desplegades pels poders.

Per més referències consultar.
hegemonia

VOCABULARI
Combinació de dominació més consens que permet que els interessos d'un determinat grup o classe social siguin assumits com a propis per la majoria de la societat, fins i tot per aquells sectors socials que resulten perjudicats per ells.

Per més referències consultar.
impactes

VOCABULARI
Totes les activitats humanes i, lògicament, totes les formes de producció d’energia provoquen un impacte ambiental. Però ni tots els impactes són iguals, ni tots es perceben de la mateixa manera.

Cada projecte energètic genera impactes locals i globals. Uns impactes són més a prop i es veuen amb facilitat. Són els que afecten el que podem anomenar “petjada ecològica” local.

En canvi, altres formes de generar i consumir energia tenen impactes molt greus, però que es produeixen a distàncies llunyanes en l’espai i en el temps: en altres llocs i cap al futur, lluny de la capacitat de percepció humana.

Per més referències consultar
lobby

VOCABULARI
Grup de pressió que té com a finalitat influir en els mecanismes legislatius i executius dels governs per donar prioritat als interessos que representa per sobre dels interessos d'altres sectors, o del conjunt de la societat.

Per més referències consultar CONSPIRACIONES TOXICAS
mites (energètics)

VOCABULARI
El mite més arrelat en el terreny energètic, que és, a més, el resultat directe de l'optimisme tecnològic, és el de la recerca d'una suposada font d'energia inesgotable i universal (amb el darrer afegit de "neta", carent d'impactes ambientals).

Aquest mite ha estat a la base de la justificació de l'energia nuclear de fisió primer i, darrerament, la de la fussió.

Un altre mite és el de l'energia "lliure".

Més informació sobre la "fusió" i la fusió.
molins d’aigua

VOCABULARI
L'aprofitament de l'energia dels corrents d'aigua va esta relacionat amb les feines de moltura de grà.

Els corrents d'aigua tenien l'aventatge de permetre un flux energètic més regular i el seu aprofitament era objecte de tases i impostos pels propietaris de les terres per on passaven.

Per a més informació i detalls veure.
molins de vent

VOCABULARI
L'aprofitament de l'energia del vent també va estar relacionat amb les feines de moltura de grà.

El vent tenia l'aventatge d'un aprofitament generalitzat pel territori, i l'inconvenient de una major irregularitat en el flux energètic.

La dispersió del seu aprofitament feia més dificil l'aplicació de tases i impostos pels propietaris de les terres a on s'instal·laven.

Per a més informació i detalls veure. Sobre aerogeneradors.
ONGs

VOCABULARI
Es tracta d'un fenomen que ha anat evolucionant al llarg de les darreres dècades del segle XX, i les primeres del segle XXI.

Les ONG's són organitzacions de denuncia i informació sobre les problemàtiques ambientals i socials molt professionalitzades i especialitzades, bassades en l'aportació econòmica de persones associades, i/o en l'atorgament de subvencions per part de les administracions o empreses per a la seva activitat, amb el que permeten mantenir a treballadors estables.

Això té implicacions que han anat evolucionant i que varien segons el tipus d'ONG i l'àmbit d'actuació, algunes d'elles són:

a) predomini de la gestió sobre la participació,
b) caràcter pal•liatiu de la seva activitat davant la degradació social i ambiental creixent,
c) la prioritat a les formes comunicatives que amaguen els aspectes conflictius de les problemàtiques per evitar el rebuig social que genera el conflicte,
d) relacions de paternalisme per la manca de control dels "professionals" que gestionen l'activitat de la ONG, per part de les persones associades ,
e) prioritat al manteniment del "status" a l'hora de considerar els problemes,
f) reducció de la devastació social i ambiental a un problema "tècnic", etc.

La potenciació i el reconeixement de les ONGs com a interlocutors, i la cessió d'àmbits de gestió per part de les administracions en el marc del predomini neoliberal, han donat lloc a situacions conflictives en els que predomina la "gestió" per sobre de l'aplicació de mesures alternatives.

Se ha establert així una simbiosi, en la que la activitat de les ONGs ha estat utilitzada per part de les administracions o les empreses que les subvencionen com a justificació de su sensibilitat ambiental; a la seva vegada les ONGs, eviten determinats conflictes, o anar al fons de determinats aspectes, o imposen silenci en determinats àmbits.

La transferència de rendes del treball cap al capital, resultant del creixement de les finances especulatives han potenciat les formes de governança, en les que les ONG's juguen un paper clau com a font de legitimació del sistema, via la seva integració com a "Tercer sector".

La postura neoliberal extrema qüestiona que les ONGs realitzin aquesta funció, limitant la seva activitat al camp de la caritat.

Per a més informació i detalls veure ----- Més reflexió
petroli

VOCABULARI
El combustible fòssil més utilitzat a nivell mundial, amb més poder energètic i del que depen la quasi totalitat de l'activitat econòmica.

Per a més referències consultar. I sobre la fi del petroli consultar. I més reflexió.
petroli aprofitable

VOCABULARI
Com en el cas del carbó o el gas, aquell petroli en el que la quantitat d'energia invertida en la seva extracció sigui inferior a la que s'obtengui del seu aprofitament.

Serà impossible exhaurir el petroli existent, però una gran part no és aprofitable.

Per a més informació i detalls veure.
poder econòmic

VOCABULARI
Conjunt de persones que concentren en elles la propietat de mitjans de producció, i el treball resultant del funcionament dels tals mitjans. Així com la propietat de les empreses de distribució dels productes, i els bancs a on es diposita el valor dels intercanvis econòmics.

Amb l'increment de les finances especulatives, la manca de control i regulació de les finances per part de la societat, i l'aparició del diner virtual; les persones que concentren la propietat d'actius financers han tingut un increment enorme del seu poder econòmic.

Per a més informació i detalls veure: Llibre.
poder polític

VOCABULARI
Conjunt de persones que concentren en elles la capacitat de redactar, promulgar i fer complir les lleis que regulen el funcionament de la societat.

En la seva forma més avançada l'exponent del poder polític és l'estat que, entre altres coses, detenta el monopoli de la violència o la força sobre les persones que integren la societat en condicions de funcionament "normal", o de qüestionament extrem del poder polític (monopoli que ha de estar regulat per un equilibri de lleis i contrpoders) .

Qüestions elementals
poder social

VOCABULARI
Poder que tan sols es posa de manifest quan les persones s'organitzen, bé sigui per donar suport a les activitats del poder polític o econòmic o bé per qüestionar-lo.

Existeix si aconsegueixen incidir amb els seus interessos en els de les persones que tenen el poder econòmic o polític.

Per a més informació i detalls veure.
precaució, principi de

VOCABULARI
Principi que defensa que quan hi ha una evidència científica parcialment fonamentada sobre les conseqüències negatives d'una activitat, cal prendre mesures per aturar-la sense esperar a que es doni la plena confirmació científica de les conseqüències, ja que llavors pot ser massa tard per revertir el procés.

Aquest principi sorgeix del reconeixement del caràcter incomplet del coneixement científic, així com de les diferències existents entre en els resultats obtinguts en condicions d'experimentació i els que es produeixen en absència d'un entorn controlat (de laboratori).

Per a més informació i detalls veure
. ----- Llibre.
preses i salts

VOCABULARI
Sistemes de generació d'energia elèctrica en base a l'aprofitament de l'energia mecànima de l'aigua en caiguda.

Un aprofitament a gran escala d'aquesta energia implica canvis i impactes sobre el territori a on es dona l'aprofitament, i treballs de manteniment continus de les instal·lacions d'aprofitament (pantans o embassaments).

Per a més informació i detalls veure ----- llistat
protocol

VOCABULARI
Conjunt de normes establertes per comportar-se davant una determinada situació.

La redacció de protocols ha estat la resultant de l'extensió de la regulació legal a àmbits creixents del funcionament social, i pot actuar com a contrapés de la urgència de determinades actuacions en el marc de la governança..

Per a més informació i detalls veure.
publicitat (propaganda)

VOCABULARI
Conjunt de mecanismes que permeten mantenir un control, i ocasionalment un domini, del que la majoria de la societat pensa.

En coherència amb la complexitat social, les tècniques de propaganda han experimentat una expansió notòria.

Més informació sobre el funcionament de la propaganda, el seu pes i la incidència en tots els àmbits de la societat i el comportament de les persones en el llibre "Consumo, Luego Existo. Poder, mercado y publicidad", de Joan Torres, encara que un tant abstracte de llenguatge en alguns moments, aporta una informació i uns criteris valuosos que s'estenen des de la simple propaganda comercial fins a les ONGs.

Per a més informació i detalls veure.
recollir llenya

VOCABULARI
La llenya ha estat tradicionalment el principal combustible domèstic.

Encara avui 2.700 milions de persones depenen de la llenya per cuinar amb les conseqüències fàcilment imaginables en termes de desforestació.

Més informació sobre el tema i aspectes de salut.
rentat d'imatge

VOCABULARI
Desenvolupament o finançament d'activitats de formació o protecció ambiental, per part d'una empresa o administració, com a maniobra de distracció per amagar altres activitats que provoquen un impacte ambiental per part dels mateixos patrocinadors.

En un altre sentit, manipulació de vocabulari, processos o resultats per projectar una falsa imatge de sensibilitat ambiental que no es correspon amb cap objectiu definit.

Més informació sobre el tema sota l'etiqueta de RSC . El cas coca-cola -Aquabona
secretisme

VOCABULARI
La majoria de les informacions relacionades amb l'energia no tenen verificació i contrast garantit.

El volum de recursos energètics fòssils i minerals que poden ser aprofitats en el món, o en els diferents països, és un secret que gestionen companyies que fan servir tàctiques de desinformació o mentida directa.

També són secrets els costos reals de la generació de diferents tipus d'energia, i el de les tecnologies energètiques, amagats en un oceà de dades intranscendents.

Per la seva part els pressupostos estatals destinats a obtenir dades i informació contrastada en temes d'energia van disminuint progressivament en una estratègia de deixar el monopoli de la informació en mans de les companyies.
Tasa de Retorn Energètic (TRE)

VOCABULARI
S'anomena TRE a la relació entre l'energia emprada en obtenir un recurs energètic i la quantitat d'energia que el recurs és capaç de generar.

El concepte té implicacions i variables a diversos nivells socials.

Per a més referències i complements veure.
tecnologies energètiques

VOCABULARI
Mecanismes que permeten convertir l'energia disponible en un recurs biològic, fòssil, mineral, o en un flux natural, en un servei que aprofiten els éssers humans.

Per a més informació convencional.
tercer sector (TS)

VOCABULARI
Conseqüència natural del recurs a la governança. Consisteix en institucionalitzar les organitzacions de tipus socials que no entren en la categoria de partit polític o sindicat, especialment les ONGs, regulant i controlant el seu funcionament via subvencions a les seves activitats, i donant-les capacitat d'interlocució davant el poder polític malgrat que darrera de la majoria d'aquestes organitzacions no hi ha mecanismes de representativitat social.

La consolidació de l'anomenat “tercer sector” forma part d'una estratègia de legitimació del poder polític al marge dels mecanismes de control democràtic.

Una anàlisi crítica i raonada sobre el paper del TS es pot llegir en el capítol X i XI de llibre “El gobierno de las palabras” de Juan Carlos Monedero disponible en PDF en aquesta adreça.
think-tank (laboratori d'idees)

VOCABULARI
Són diversos centres de debat i elaboració de propostes per a ser aplicades socialment, en la majoria dels casos es presenten sota l'aparença d'una fundació.

Encara que la majoria de organismes amb poder econòmic o polític mantenen centres d'aquest tipus, s'han fet molt coneguts els que han desenvolupat la base argumental del neoliberalisme, especialment del consens de Washington.

Per a més informació i detall de Catalunya i a Espanya .
urani

VOCABULARI
Mineral inestable des del punt de vista atòmic que és la base del combustible nuclear.

Tal com passa amb tots els combustibles no-renovables les reserves existents són motiu freqüent de controvèrsia i desinformació.

Per a més informació i detalls veure: LIBRO ROJO - Red Book
WC (Washington Consens)

VOCABULARI
Conjunt d'acords informals establers en la dècada 1980 – 1990 entre les autoritats polítiques nord-americanes, els principals bancs mundials i les grans empreses transnacionals amb l'objectiu de fixar les regles de funcionament de l'economia mundial i acabar definitivament amb el predomini del pensament econòmic Keynesià, que estava essent qüestionat des de mitjans de la dècada dels anys 70 per l'escola de pensament neoliberal de Xicago.

Per a més informació i detalls veure les seves fal·làcies i les respostes.

 
TORNAR - VOLVER
La necesidad de un vocabulario es una consecuencia de la manipulación de conceptos desplegada en los últimos 25 años. También a la importancia de dar referencia o contenido a muchos de los conceptos que se usan a la página web, yendo más allá del que el vocabulario que se considera políticamente correcto impone.

Tal y como pasa en otros ámbitos, puede ser sorprendente encontrar un vocabulario relacionado con las ciencias sociales y económicas en una web dedicada a la transición energética, donde los contenidos tradicionales se limitaban a las alternativas tecnológicas, pero la actual situación económica y material ha dejado bien en evidencia la necesidad de vincular la problemática energética con la situación social y política, y en esto estamos.

"-Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty- quiere decir lo que yo quiero que diga... ni más ni menos...

-La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

-La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién manda... eso es todo". Humpty Dumpty en Alicia a través del espejo

VOCABULARIO BÁSICO:

- animales de trabajo, tiro o arrastre   -   bosques y campos comunales   -   carbón   -   clases, lucha de -      consenso   -   consentimiento   -   desigualdades, profundización de las   -  dominación   -   energía   -   esclavitud, fuente d’energía   -   extracción de carbón de buena calidad   -   finitos, recursos energéticos   -   fuerza de trabajo   -   fundación   -   gas   -   gobernabilidad   -   governança   -   hegemonía   -   impactas   -   lavado de imagen   -   lobby   -   mitos (energéticos)   -   molinos d’agua   -   molinos de viento   -   ONGs   -   petróleo   -   petróleo aprovechable   -   poder económico   -   poder político   -   poder social   -   precaución, principio de -      presas y saltos   -   protocolo   -   publicidad (propaganda)   -   recoger leña   -   secretismo   -   Tasa de Regreso Energético (TRE)   -   tecnologías energéticas   -   tercer sector   -   think-tank (laboratorio de ideas)   -   uranio   -   WC (Washington Consenso)

CONCEPTOS SIGNIFICADO O CONTENIDO
animales de trabajo, tiro o arrastre

VOCABULARIO
La capacidad de desarrollar un trabajo: estirar un vehículo (con ruedas) o una herramienta sin ruedas (un arado, por ejemplo), o prestar un servicio como transmitir información (palomo mensajero) o vigilar (perro) ha hecho útiles a los animales.

Disponer de una fuerza de trabajo de este tipo siempre ha implicado hacer una contribución propia a la persona que ejerce el poder político.

Para más referencias consultar
bosques y campos comunales

VOCABULARIO
Se trataba de una importante fuente de recursos en la época anterior a la industrialización.

No se ha estudiado en profundidad en todos los países, pero es el resultado de la lucha de clases llevada a cabo durante siglos por labradores, ganaderos y campesinos defendiendo sus intereses contra los de los propietarios de las tierras en las que vivían, y exigiendo contraprestaciones en especie a cambio de su trabajo.

La mayoría de los corderos comunales fueron privatizados en el proceso de industrialización.

Para más referencia consultar.
carbón

VOCABULARIO
Combustible fósil. Hay diferentes variedades que tienen un mayor o menor impacto ambiental en función de su contenido en azufre, nitrógeno y otros componentes.

Se trata del combustible fósil con mayor cantidad de reservas aprovechables probadas.

Para más referencias consultar.
clases, lucha de

VOCABULARIO
Que las personas se agrupan por intereses en grupos y clases sociales, y que el enfrentamiento entre estos intereses es la fuerza motriz de los cambios en la sociedad, es un concepto clave por entender los procesos sociales.

Es un concepto tan reiteradamente negado como sistemáticamente aplicado por aquellas aquellas personas que tienen el poder económico, social o político. L'exemple de Warren Buffet és de manual.

Su origen se remonta al inicio del pensamiento ilustrado, y a figuras como Adam Smith o Thomas Jefferson, aunque el uso por parte de Carlos Marx dentro de su estudio del capitalismo lo haya hecho un concepto estrictamente vinculado a su figura histórica. Cosa que se puede comprobar fácilmente que no es verdad.

Para más referencias consultar.
consenso

VOCABULARIO
Proceso por el cual una idea, concepto o sistema de conceptos es aceptado al margen de su verdad o falacia

La construcción de un consenso es necesario por mantener un sistema de dominación social, y requiere un núcleo de elaboración intelectual (relación con laboratorio de ideas o “think tank”) que lo argumente y lo justifique, y un considerable trabajo de persuasión basado en la repetición continuada de mensajes y el dominio de los medios de comunicación.

Para más referencias consultar. CHOMSKY
consentimiento

VOCABULARIO
Procedimiento por el cual una idea, concepto, o sistema de conceptos, es aceptada de manera pasiva por personas o colectivos. 

Para más referencias consultar.
desigualdades, profundización de las

VOCABULARIO
En un mundo en que se dispone de tecnología madura por cubrir las necesidades de servicios bassats en la energía de toda la población, hay unos xxx millones de personas que no tienen electricidad, servicios sanitarios básicos deben cerrar por carencia de energía, y aproximadamente 2.700 millones de personas dependen de la leña por cubrir los servicios energéticos básicos, con la destrucción ambiental y el problema de contaminación que se genera.

Para más referencias consultar.
dominación

VOCABULARIO
Procedimiento por el cual un grupo o una clase social consigue imponer sus intereses a otros grupos o clases sociales.

La dominación implica el control de la violencia, y un nivel variable de consentimiento de los grupos o clases sociales dominados.

Para más referencias consultar.
energía

VOCABULARIO
Disponibilidad de realizar un trabajo o proporcionar un servicio: transformar la materia, suministrarnos alimento, dar movilidad (personal) o desplazamiento (de objetos), generar iluminación, provocar el enfriamiento ante el calor, suministrar calentamiento ante del frío, y ofrecer información (en sentido amplio, transmisión de textos, imágenes, sonidos, datos, o d’una combinación d’estos elementos).

Para más referencias consultar.
esclavitud, fuente d’energía

VOCABULARIO
La fuente primaria de energía es el aparato muscular, el aprovechamiento de la fuerza muscular de personas esclavas fue la primera fuente de explotación de una fuerza de trabajo social, puesto que el trabajo de un colectivo coordinado es superior al de la suma individual de los individuos que lo forman, y a la reposición de energía (alimento) que permito reproducirla. 

Para más referencias consultar.
extracción de carbón de buena calidad

VOCABULARIO
Siendo el carbón uno de los combustibles con un mayor nivel de impacto ambiental, se considera carbón de buena calidad aquel que tiene niveles bajos de contenido en azufre y nitrógeno.

No hay datos específicos de las reservas existentes de carbón de buena calidad, pero resulta evidente que en una cojuntura de escassetat de recursos energéticos el que determinará la política de aprovechamiento será el valor de la TRE, y no la calidad ambiental del combustible.

Para más información y detalles ver.
finitos, recursos energéticos

VOCABULARIO
La limitación en la explotación de un recurso energético no tiene nada a ver con su exhauriment, el petróleo, el carbón, el gas, el uranio y, en general, los recursos fósiles o minerales, continuarán existiendo aunque cesio su explotación.

El que sea posible esta explotación viene determinada por la TRE. La falacia consistente al publicar regularmente estimaciones globales de los recursos energéticos existentes, esconde el hecho que su carácter finito lo determina la imposibilidad de explotación, no su exhauriment. 

Para más referencias consultar.
fuerza de trabajo

VOCABULARIO
Capacidad de una persona por realizar un determinado trabajo. Esta capacidad se compra y se vende diariamente en cualquier parte del mundo y que se puede valorar estrictamente en términos del valor de su reposición con alimentos y descanso. 

Para más referencias consultar.
fundación

VOCABULARIO
Entidad social que permito trasvasar recursos económicos a actividades intelectuales por promover consenso, consentimiento, dominación o hegemonía en el marco de la lucha de clases  

Para más referencias consultar.
gas

VOCABULARIO
Combustible fósil. Se considera el de menor impacto ambiental por su bajo contenido en azufre, nitrógeno y otros componentes.

Se trata del combustible fósil con mayor cantidad de reservas aprovechables probadas.

Parar más referencias consultar.
gobernabilidad

VOCABULARIO
Capacidad de mantener la dominación social dentro de unos márgenes y canales que integren las respuestas sociales que la cuestionen.

Para más referencias consultar.
governanza

VOCABULARIO
Concepto acuñado para frenar consecuencias de la aplicación de la democracia que pueden ser perjudiciales para los quienes mandan. Se trata de una maniobra en profundidad de los poderes dominantes que despliegan estrategias de " vaciado" del funcionamiento democrático. Destacan tres:

a) situar determinados temas (energía, economía, armamento, seguridad, etc.) fuera del debate y de los mecanismos de decisión política, con la complicidad de los grupos políticos mayoritarios y con intensas campañas de propaganda;

b) sustituir o predeterminar los mecanismos de decisión democrática por el dictamen a nivel de ”expertos” designados desde las instancias de poder correspondientes, y

c ) maniobrar por integrar dentro del mecanismo de consentimiento las respuestas que se puedan dar desde grupos y clases sociales a las actividades desplegadas por los poderes.

Para más referencias consultar.
hegemonía

VOCABULARIO
Combinación de dominación más consenso que permito que los intereses de un determinado grupo o clase social sean asumidos como propios por la mayoría de la sociedad, incluso por aquellos sectores sociales que resultan perjudicados por ellos.

Para más referencias consultar.
impactos

VOCABULARIO
Todas las actividades humanas y, lógicamente, todas las formas de producción d’energía provocan un impacto ambiental. Pero ni todos los impactos son iguales, ni todos se perciben del mismo modo .

Cada proyecto energético genera impactos locales y globales. Unos impactos son más cerca y se ven con facilidad. Son los que afectan el que podemos denominar “huella ecológica” local.

En cambio, otras formas de generar y consumir energía tienen impactos muy graves, pero que se producen a distancias lejanas en l’espacio y en el tiempo: en otros lugares y cabeza al futuro, lejos de la capacidad de percepción humana.

Para más referencias consultar.
lavado de imagen

VOCABULARIO
Desarrollo o financiación de actividades de formación o protección ambiental, por parte de una empresa o administración, como maniobra de distracción por esconder otras actividades que provocan un impacto ambiental por parte de los mismos patrocinadores.

En otro sentido, manipulación de vocabulario, procesos o resultados por proyectar una falsa imagen de sensibilidad ambiental que no se corresponde con ningún objetivo definido.

Más información sobre el tema bajo la etiqueta de RSC . El caso coca-cola -Aquabona
lobby

VOCABULARIO
Grupo de presión que tiene como finalidad influir en los mecanismos legislativos y ejecutivos de los gobiernos por dar prioridad a los intereses que representa por encima de los intereses de otros sectores, o del conjunto de la sociedad.

Para más referencias consultar CONSPIRACIONES TOXICAS
mitos (energéticos)

VOCABULARIO
El mito más arraigado en el terreno energético, que es, además, el resultado directo del optimismo tecnológico, es el de la búsqueda de una supuesta fuente de energía inagotable y universal (con el último añadido de " limpia", carent de impactos ambientales).

Este mito ha estado a la base de la justificación de la energía nuclear de fisió primero y, últimamente, la de la fussió.

Otro mito es el de la energía "libre".

Más información sobre la "fusión" y la fusión.
molinos d’agua

VOCABULARIO
El aprovechamiento de la energía de las corrientes de agua va esta relacionado con los trabajos de moltura de grà.

Las corrientes de agua tenían la aventatge de permitir un flujo energético más regular y su aprovechamiento era objeto de tases e impuestos por los propietarios de las tierras por dónde pasaban.

Para más información y detalles ver.
molinos de viento

VOCABULARIO
El aprovechamiento de la energía del viento también estuvo relacionado con los trabajos de molido de grano.

El viento tenía la ventaja de que puede darse un aprovechamiento generalizado en todo el territorio, y lo malo de una mayor irregularidad en el flujo energético.

Su aprovechamiento disperso hacía más dificil la aplicación de tases e impuestos por los propietarios de las tierras donde se instalaban.

Para más información y detalles ver. Sobre aerogeneradores.
ONGs

VOCABULARIO
Se trata de un fenómeno que ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, y las primeras del siglo XXI.

Las ONG's son organizaciones de denuncia e información sobre las problemáticas ambientales y sociales muy profesionalizadas y especializadas, se basan en la aportación económica de personas asociadas, y/o en el otorgamiento de subvenciones por parte de administraciones o empresas para su actividad, lo que permiten mantener trabajadores remunerados de forma estable.

Esto tiene diversas implicaciones, que han ido evolucionando en el tiempo, y que varían según el tipo de ONG y el ámbito de actuación, algunas de ellas son:

a) predominio de la gestión sobre la participación,
b) carácter paliativo de su actividad ante la degradación social y ambiental creciente,
c) prioridad a las formas comunicativas que ocultan los aspectos conflictivos de las problemáticas, para evitar el rechazo social que provoca el conflicto,
d) relaciones de paternalismo por la carencia de control de los "profesionales" que gestionan la actividad de la ONG, por parte de las personas asociadas, que pagan la cuota,
e) prioridad al mantenimiento del "status" a la hora de considerar los problemas,
f) reducción de la devastación social y ambiental a un "problema técnico", etc.

La potenciación y el reconocimiento de las ONGs como interlocutores, y la cesión de ámbitos de gestión por parte de las administraciones en el marco del predominio neoliberal, han dado lugar a situaciones conflictivas en los que predomina la " gestión" por encima de la aplicación de medidas alternativas.

Se ha establecido una simbiosis en la que la actividad de las ONGs ha sido utilizada por parte de las administraciones o las empresas que las subvencionan como justificación de su sensibilidad ambiental; a su vez las ONGs, evitan determinados conflictos, o ir al fondo de determinados aspectos, o imponen silencio en determinados ámbitos.

La transferencia de rentas del trabajo hacia el capital resultante del crecimiento de las finanzas especulativas han potenciado las formas de governanza en las que las ONG's juegan un papel clave como fuente de legitimación del sistema, vía su integración como "Tercer sector".

La postura neoliberal extrema cuestiona que las ONGs realicen esta función, limitando su actividad al campo de la caridad.

Para más información y detalles ver ----- Más reflexión.
petróleo

VOCABULARIO
El combustible fósil más utilizado a nivel mundial, con más poder energético y del que depen la casi totalidad de la actividad económica.

Para más referencias consultar. Y sobre el fin del petroleo consultar. Y más reflexión.
petróleo aprovechable

VOCABULARIO
Como en el caso del carbón o el gas, aquel petróleo en el que la cantidad de energía invertida en su extracción sea inferior a la que se obtengui de su aprovechamiento.

Será imposible agotar el petróleo existente, pero una gran parte no será aprovechable.

Para más información y detalles ver.
poder económico

VOCABULARIO
Conjunto de personas que concentran en ellas la propiedad de mediados de producción, y el trabajo resultante del funcionamiento de los tales medios. Así como la propiedad de las empresas de distribución de los productos, y los bancos donde se deposita el valor de los intercambios económicos y se especula con ellos.

Con el incremento de las finanzas especulativas, con la carencia de control y regulación de las finanzas por parte de la sociedad y la aparición del dinero virtual, las personas que concentran la propiedad de activos financieros han incrementado de manera enorme de su poder económico, lo que les lleva a dictar las leyes generales del funcionamiento de la sociedad.

Para más información yi detalles ver: Libro.
poder político

VOCABULARIO
Conjunto de personas que concentran en ellas la capacidad de redactar, promulgar y hacer cumplir las leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad.

En su forma más adelantada el exponente del poder político es el estado que, entre otras cosas, detenta el monopolio de la violencia, o de la fuerza, sobre las personas y grupos sociales que integran la sociedad, monopolio que se ejerce en nombre de las clases que dominan la sociedad, que debe estar regulado por un equilibrio de leyes y contrapoderes.

Para más información y detalles ver.
poder social

VOCABULARIO
Poder que tan sólo se pone de manifiesto cuando las personas se organizan, bien sea por apoyar a las actividades del poder político o económico o bien por cuestionarlo.

Existe si consiguen incidir con sus intereses en los de las personas que tienen el poder económico o político.

Para más información y detalles ver.
precaución, principio de VOCABULARIO

Principio que defiende que cuando hay una evidencia científica parcialmente fundamentada sobre las consecuencias negativas de una actividad, hace falta tomar medidas por pararla sin esperar a que se dé la llena confirmación científica de las consecuencias, puesto que entonces puede ser demasiadas tarde por revertir el proceso.

Este principio surge del reconocimiento del carácter incompleto del conocimiento científico, así como de las diferencias existentes entre en los resultados obtenidos en condiciones de experimentación y los que se producen en ausencia de un entorno controlado (de laboratorio).

Para más información y detalles ver
. ----- Libro.
presas y saltos

VOCABULARIO
Sistemas de generación de energía eléctrica en base al aprovechamiento de la energía mecànima del agua en caída.

Un aprovechamiento a gran escalera de esta energía implica cambios e impactos sobre el territorio donde se mujer el aprovechamiento, y trabajos de mantenimiento continuos de las instalaciones de aprovechamiento (pantanos o embalses).

Para información y detalles ver ----- listado.
protocolo

VOCABULARIO
Conjunto de normas establecidas por comportarse ante una determinada situación.

La redacción de protocolos ha sido la resultante de la extensión de la regulación legal a ámbitos crecientes del funcionamiento social, y puede actuar como contrapeso de la urgencia de determinadas actuaciones en el marco de la governança..

Para más información y detalles ver.
publicidad (propaganda)

VOCABULARIO
Conjunto de mecanismos que permiten mantener un control, y ocasionalmente un dominio, del que la mayoría de la sociedad piensa.

En coherencia con la complejidad social, las técnicas de propaganda han experimentado una expansión notoria.

Más información sobre el funcionamiento de la propaganda, su peso y la incidencia en todos los ámbitos de la sociedad y el comportamiento de las personas en el libro "Consumo, Luego Existo. Poder, mercado y publicidad", de Joan Torres, aunque un tanto abstracto de lenguaje en algunos momentos, aporta una información y unos criterios valiosos que se extienden desde la simple propaganda comercial hasta las ONGs.

Para más información y detalles ver.
recoger leña

VOCABULARIO
La leña ha sido tradicionalmente el principal combustible doméstico.

Todavía hoy 2.700 millones de personas dependen de la leña por cocinar con las consecuencias fácilmente imaginables en términos de desforestació.

Más información sobre el tema y aspectos de salud..
secretismo

VOCABULARIO
La mayoría de las informaciones relacionadas con la energía no tienen verificación y contraste garantizado.

El volumen de recursos energéticos fósiles y minerales que pueden ser aprovechados en el mundo, o en los diferentes países, es un secreto que gestionan compañías que usan tácticas de desinformación o mentira directa.

También son secretos los costes reales de la generación de diferentes tipos de energía, y el de las tecnologías energéticas, escondidos en un océano de datos intranscendents.

Por su parte los presupuestos estatales destinados a obtener datos e información contrastada en temas de energía van disminuyendo progresivamente en una estrategia de dejar el monopolio de la información en manos de las compañías.
Tasa de Regreso Energético (TRE)

VOCABULARIO
Se denomina TRE a la relación entre la energía empleada al obtener un recurso energético y la cantidad de energía que el recurso es capaz de generar.

El concepto tiene implicaciones y variables a varios niveles sociales.

Para más referencias y complementos ver.
tecnologías energéticas

VOCABULARIO
Mecanismos que permiten convertir la energía disponible en un recurso biológico, fósil, mineral, o en un flujo natural, en un servicio que aprovechan los seres humanos.

Para más información consultar.
tercer sector (TS)

VOCABULARIO
Consecuencia natural del recurso a la governança . Consiste en institucionalizar las organizaciones de tipos sociales que no entran en la categoría de partido político o sindicato, especialmente las ONGs, regulando y controlando su funcionamiento vía subvenciones a sus actividades, y dándolas capacidad de interlocución ante el poder político pese a que detrás de la mayoría de estas organizaciones no hay mecanismos de representatividad social.

La consolidación del denominado “tercer sector” forma parte de una estrategia de legitimación del poder político al margen de los mecanismos de control democrático.

Un análisis crítico y razonada sobre el papel del TS se puede leer en el capítulo X y XI de libro “El gobierno de las palabras” de Juan Carlos Monedero disponible en PDF en esta dirección.
think-tank (laboratorio de ideas)

VOCABULARIO
Son varios centros de debate y elaboración de propuestas para ser aplicadas socialmente, en la mayoría de los casos se presentan bajo la apariencia de una fundación.

Aunque la mayoría de organismos con poder económico o político mantienen centros de este tipo, se han hecho muy conocidos los que han desarrollado la base argumental del neoliberalisme, especialmente del consenso de Washington.

Para más información y detalles de Catalunya y Espanya.
uranio

VOCABULARIO
Mineral inestable desde el punto de vista atómico que es la base del combustible nuclear.

Tal y como pasa con todos los combustibles no-renovables las reservas existentes son motivo frecuente de controversia y desinformación.

LIBRO ROJO - Red Book
WC (Washington Consenso)

VOCABULARIO
Conjunto de acuerdos informales establers en la década 1980 – 1990 entre las autoridades políticas norteamericanas, los principales bancos mundiales y las grandes empresas transnacionales con el objetivo de fijar las reglas de funcionamiento de la economía mundial y acabar definitivamente con el predominio del pensamiento económico Keynesià, que estaba siendo cuestionado desde mediados de la década de los años 70 por la escuela de pensamiento neoliberal de Xicago.

Para más información y detalles ver sus falácias y las respuestas.